YTRING

Fra venstre: Pinar Heggernes, Margareth Hagen, Annelin Eriksen og Gottfried Greve
Fra venstre: Pinar Heggernes, Margareth Hagen, Annelin Eriksen og Gottfried Greve

Team Hagen takker Rotevatn, Gya og Dankel for konkrete krav

Team Hagen svarer på utfordring fra Rotevatn, Gya og Dankel.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Vi er veldig glade for at våre kolleger setter søkelyset på akademisk likestilling og ber om konkrete tiltak. Vi har selv satt søkelyset på temaet med et innlegg i Khrono den 8. mars og Pinar var medforfatter i et innlegg i BT samme dato.

Her er våre løfter for likestilling:

  1. Vi vil støtte en sterkere ressursbruk på HR for å forvalte ansvaret for likestilling og mangfold.. Likestilling og mangfold er viktige utfordringer og krever et selvstendig fokus. I tillegg vil vi legge til rette for et mye mer aktivt likestillingsarbeid lokalt, på fakultet og institutt. Det er avgjørende at fagmiljøene selv tar eierskap til likestillings-, inkluderings- og anti-diskrimmineringsarbeid. Det er ulike utfordringer i ulike miljø. Vi vil aktivt følge opp tiltakene i de nye handlingsplanene som skal legges frem for universitetsstyre i vår.
  2. Alle dekaner, ikke bare på MN, skal ha et ansvar for å følge opp likestillings- og mangfoldsarbeidet. Noen dekaner er valgte, andre ansatt. Ved de fakultet hvor rektor ansetter dekan, vil det være tydelig krav i ansettelsesprosessen, at dekanen vil jobbe aktivt, og målrettet også for likestillings- og mangfoldsarbeidet. Likestilling og mangfold er et lederansvar. Vi vil arbeide for at dette blir tematisert i instituttlederprogramemt og i andre lederarenaer. Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre kvinnelige kandidater å søke og stille til valg som dekaner.
  3. Vi skal jobbe for å synliggjøre den «implisitte bias», slik Rotevatn, Gya og Dankel krever. La oss utdype:

Forskning viser at implisitt bias favoriserer menn. Forskning viser også at diskriminering ofte foregår i de uformelle strukturene, og at ensidig fokus på de formelle sidene ved institusjoner hindrer reelt likestillingsarbeid. Det kan handler om ubevisste former for utestengning, om ubehagelige eller upassende kommentarer, fordommer og kanskje mest av alt: om manglende inkludering. Subtile former for ekskludering er et generelt problem, ikke bare for kvinnelige forskere i STEM fagene, men også for studenter på studier med skjev kjønnsbalanse, og for marginaliserte grupper generelt.

Vi må gi fagmiljøene ressurser til å identifisere kjønns- og mangfoldsperspektivene i sine egne fag; slik at ansatte og studenter læres til å være bevisst reproduksjon av ekskluderingsmekanismer. Det finnes en helt rekke arbeider, for eksempel fra kjønnsforskningsmiljø, som kan brukes som verktøy for å identifisere kjønnsperspektiver i fag. Kjønnsforskningen har i snart 50 år pekt på nettopp betydningen av å identifisere de tildekte ekskluderingsmekanismene. Disse er ulike mellom fagene, men prosessen for å identifisere dem er i seg selv bevisstgjørende. Vi vil, sammen med fagmiljøene, arbeide for å utvikle og bruke disse verktøyene.

Margareth Hagen
Pinar Heggernes
Annelin Eriksen
Gottfried Greve