NYHET

Christina Engebrethsen, Pernille Reitan Jensen og Ingrid Ovidia Moe Telle er kandidater til årets valg av representanter til gruppe B.
Christina Engebrethsen, Pernille Reitan Jensen og Ingrid Ovidia Moe Telle er kandidater til årets valg av representanter til gruppe B.

Stem ved universitetsstyrevalget

Fra 4.-7. april kan du stemme ved valget til universitetsstyret for gruppe B, som er midlertidig vitenskapelig ansatte. Her er kandidatene som stiller til årets valg.

Publisert Sist oppdatert

Valg til universitetsstyret for gruppe B

  • Hvert år skal det velges representanter for midlertidig vitenskapelige ansatte i universitetsstyret på UiB
  • Det elektroniske valglokalet åpner kl 09:00 mandag 4. april og avsluttes kl 12:00 torsdag 7 april.
  • På UiBs nettsider kan du sjekke om du står i manntallet til valget, og kan stemme.

Hvert år skal UiB velge representanter for gruppe B til universitetsstyret. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer.

Det elektroniske valglokalet åpnet 4. april, og du kan avgi din stemme i løpet av hele denne tidsperioden. Du må stå i manntallet til gruppe B for å kunne stemme.

Her er kandidatene til valget:

Christina Engebrethsen

Christina Engebrethsen er stipendiat ved Klinisk institutt 2.
Christina Engebrethsen er stipendiat ved Klinisk institutt 2.

Jeg stiller til valg som representant for Gruppe B, midlertidig vitenskapelig ansatte fordi jeg ønsker å være en tydelig stemme for vår gruppe. Jeg er selv PhD kandidat, og tidligere medisinstudent ved UiB. Jeg sitter i dag i Råd for utvidet forskningsledelse ved Medisinsk fakultet og Rådet for Universitetsbiblioteket.

Midlertidig ansatte er en svært sammensatt gruppe, alle er engasjert i sitt fagfelt, men vi er veldig spredt og mange sitter ganske alene. Det er derfor ekstra viktig at vi har en klar og tydelig stemme sentralt i UiB, slik at våre ønsker og behov kan bli møtt. Det er viktig at man opprettholder en god informasjonsflyt gjennom alle fakultetene.

Universitetet må støtte bedre opp om de ansatte i tidsbegrensede stillinger og gjøre muligheten til å utvikle seg som forskere og undervisere best mulig, spesielt nå i en periode der mange er enda mer presset på tid enn vanlig.

Les om Christina Engebrethsen på valgsidene.

Pernille Reitan Jensen

Ivaretaking av gruppe B etter koronapandemien

Pernille Reitan Jensen er stipendiat ved Litterære, lingvistiske og estetiske studiar ved HF.
Pernille Reitan Jensen er stipendiat ved Litterære, lingvistiske og estetiske studiar ved HF.

Vi veit ikkje kva konsekvensar pandemien vil ha for den framtidige generasjonen av forskarar. Det er viktig å følgje opp både forlengingar for gruppe B-tilsette som opplever å bli ytterlegare forseinka, men òg støtte gjennom andre tiltak som kan bøte på manglande moglegheiter for t.d. utanlandsreiser og nettverksbygging og karrierebygging. Her er det nyopna Karrieresenteret ein god samarbeidspartnar.

Ny universitetsstrategi

Universitetet er i gang med å lage ny strategi, og det er viktig at gruppe B-tilsette er med i alle ledd i utviklinga av denne. Her vil det t.d. vere viktig å bruke stipendiatorganisasjonar som allereie eksisterer ved fakulteta.

Kompensasjon for gruppe B-representantar i råd, styrer og utval

Det er viktig med gruppe B-representasjon i råd, styrer og utval i alle nivå i universitetsdemokratiet, og ikkje alle har like gode vilkår. Det er viktig at det finst system for å kompensere tilsette både med og utan pliktarbeid i stillinga si.

Les om Pernille Reitan Jensen på valgsidene.

Ingrid Ovidia Moe Telle

Strategiarbeid 2023–2030

Ingrid Ovidia Moe Telle er stipendiat ved Institutt for økonomi.
Ingrid Ovidia Moe Telle er stipendiat ved Institutt for økonomi.

Jeg er opptatt av at vi midlertidige ansatte og våre organisasjoner skal bli hørt og tatt med på råd i utformingen av strategien. Her vil jeg jobbe for å ivareta universitetets særpreg som en selvstendig institusjon for grunnforskning og bredde, samt videreføre klima og miljø som sentrale satsingsområder.

Tiden etter pandemien

Jeg vil jobbe for at universitetet skal ivareta oss midlertidig ansatte, også i tiden etter korona, blant annet ved å sørge for tilgang til veiledning og medarbeidersamtaler, og sikre finansiering til konferansedeltagelse og nettverksbygging.

Arbeidsforhold for midlertidig ansatte

Jeg vil jobbe for å videreutvikle karrieresenteret og bedriftshelsetjenesten ved UiB, især det viktige tilbudet med psykologisk rådgivning for ph.d.-kandidater, slik at vi kan få hjelpen, veiledningen og rådene vi trenger til å lykkes med forskningen og undervisningen vår.

Kommunikasjon med gruppe B

Jeg vil legge stor vekt på å ha faste møtepunkter med fakultetsstyrerepresentanter og organisasjonene for midlertidige ansatte, som UiB Doc, kandidatorganisasjonene, samt fagforeningene.

Les om Ingrid Ovidia Moe Telle på valgsidene.

Powered by Labrador CMS