YTRING

Universitetet i Bergen samarbeider med universiteter over hele verden, blant annet i Kina
Universitetet i Bergen samarbeider med universiteter over hele verden, blant annet i Kina

Oppklaring om UiBs viktige Kina-samarbeid

De siste dagene har det vært medieoppmerksomhet rundt UiB sitt samarbeid med et universitet i Kina. Som ny ledelse ved UiB vil vi her prøve å oppklare noen forhold rundt UiB sitt samarbeid med Ocean University China (OUC) om det felles marine forskningssentret Sars Fang.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Dette innlegget ble først publisert i Bergens Tidende

Da tidligere rektor Dag Rune Olsen besøkte Qingdao i forbindelse med en stor statsrådsledet delegasjon til Kina i april 2018, ble det undertegnet en overordnet intensjonsavtale med OUC, et strategisk viktig samarbeidsuniversitet for det marine fagmiljø ved UiB.

I juli samme år ble rektor Olsen invitert tilbake til Qingdao. Rektor ønsket da å undertegne en ny og mer omfattende intensjonsavtale som erstattet den opprinnelige avtalen fra april samme år. I henhold til denne avtalen skulle en komite fremme forslag om budsjetter som så skulle forankres hos den enkelte institusjon.

BT refererer i sin sak til et budsjettestimat på 60 millioner for Sars Fang. Dette er et beløp som ikke er forankret i et budsjettvedtak på UiB, eller i en bindende avtale mellom partene. Avtalen fra 2018 var ikke en forpliktende avtale for UiB.

Etter at ny intensjonsavtale ble inngått, ble det høsten 2018 satt i gang et arbeid for å få avtalen inn i rammer som ville være mulig å realisere. Viserektor Annelin Eriksen, marin dekan Jarl Giske og assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden var sentrale i dette arbeidet på institusjonsnivå.

UiB la i denne prosessen 5 millioner til grunn for arbeidet, hvorav 2,5 ble avsatt sentralt. Tilsvarende beløp ble avsatt ved det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og øremerket stipendiatstillinger.

Da Annelin Eriksen orienterte styret om handlingsplan for Kina i mai 2020 fikk hun også et spørsmål knyttet til Sars Fang. BT påstår i en kommentar at Annelin Eriksens orientering ikke var korrekt. Dette vil vi tilbakevise.

Hun orienterte i den saken om hva som var satt av i UiB sine budsjetter for Sars Fang, og ikke om intensjonsavtalen fra juli 2018 slik BT fremstiller det. Hun ba om bistand fra administrasjonen da hun fikk et spørsmål om en enkeltsak knyttet til et budsjett. Tidligere rektor avsluttet behandlingen av saken uten at administrasjonen kom til orde for å utdype.

Vi har store forhåpninger til samarbeidet med OUC og Sars Fang. Vi arbeider nå for å sikre en enda bredere forankring, hvor fremragende forskere på feltet er sentrale.

Før det inngås en endelig og bindende avtale med OUC, vil styret ved UiB få saken til behandling.