NYHET

Slik ser startsiden for den nye varslingsportalen ut.
Slik ser startsiden for den nye varslingsportalen ut.

Ny Si fra-portal i drift

Ved studiestart rullet UiB ut en ny portal for varsling. – Vi har lansert et system som vi mener er godt egnet til å ivareta et godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte ved UiB, sier universitetsdirektør Robert Rastad.

Publisert

NY SI FRA-PORTAL

Universitetsdirektør Robert Rastad
Universitetsdirektør Robert Rastad

Det nye systemet for varsling skal være enklere for varsleren å bruke og har forbedrede rutiner for håndtering av innmeldte saker.

– Vi har lansert et system som vi mener er godt egnet til å ivareta et godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte ved UiB, som skal bidra til å hindre konflikter, og som skal sikre at rette instans får beskjed om forhold som bør forbedres, sier universitetsdirektør Robert Rastad.

Trafikklysmodellen er borte

Tidligere fungerte UiBs varslingssystem slik at varsleren selv måtte vurdere sakens alvorlighetsgrad, for så å melde den inn etter trafikklysmodellen med grad grønn, gul og rød. Denne funksjonen er fjernet i det nye systemet.

– Vi ønsket å frita varsleren fra å gjøre denne vurderingen. Dette bygger på erfaringer de årene det gamle systemet har vært i bruk, der man har sett at saken har blitt behandlet på feil grunnlag i de tilfellene der varsleren har valgt feil kategori, forteller prosjektleder for den nye portalen, Ellen Lien.

Nye kategorier og tydeligere språk

I stedet for at varsleren skal forholde seg til sakens alvorlighetsgrad, skal saken meldes inn i en rekke nye kategorier:

Ellen Lien er prosjektleder for den nye varslingsportalen.
Ellen Lien er prosjektleder for den nye varslingsportalen.
  • Undervisning og utdanningskvalitet
  • Bygg, rom og utemiljø
  • Radikalisering og ekstremisme
  • Mobbing, trakassering og seksuell trakassering fra ansatt eller medstudent
  • Informasjonssikkerhet og personvern

I tillegg til nye kategorier for varsling har det vært viktig for UiB at språket i portalen er så tydelig som mulig.

– Det har vært viktig for oss at de nye tekstene i portalen er så konkrete og enkle som mulig. Derfor har vi jobbet mye med språket i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, forteller Lien.

Kompetanseheving

Universitetsstyret behandlet i sitt møte 23.04.2020 internrevisjonsrapporten «Ledelsessystemer og rutiner knyttet til mobbing og trakassering» utarbeidet av PWC. I rapporten kom det frem at det var behov for et bedre system for varsling ved UiB. Styret ba universitetsdirektøren følge opp rapportens forslag til forbedringer, blant annet tiltak knyttet til effektiv og brukervennlig informasjon, bedre systemer for melding, utarbeidelse av rutine for behandling av saker og systematisk opplæring. I arbeidet med den nye portalen er alle disse tiltakene tatt hensyn til.

– Noe av det viktigste PWC etterlyste i rapporten, var kompetanseheving. Det er nå utviklet et systematisk opplæringsprogram for alle ansatte som jobber med og tar imot varslingssaker, forteller Lien.