Universitetstyret for perioden 2019-2020 blir fotografert. Her er det to studenter som har et lønnet verv i styret. Ole Jacob Broch fra Sosialdemokratis Liste mener man ikke må undervurdere viktigheten av lønnende verv for studentene.
Universitetstyret for perioden 2019-2020 blir fotografert. Her er det to studenter som har et lønnet verv i styret. Ole Jacob Broch fra Sosialdemokratis Liste mener man ikke må undervurdere viktigheten av lønnende verv for studentene.

Viktigheten av lønnede verv

Vi må ikke undervurdere honorerte vervs effekt på kvaliteten til studentorganisasjoner, eller på forskjellene mellom studenter.

Publisert Sist oppdatert

En ny valgkamp er over oss. Det kan til tider virke vanskelig for den enkelte student å vite hvem stemmen skal gå til, og det kan være vanskelig å se de verdimessige forskjellene mellom dem. En sentral forskjell mellom flere av listene belyses derimot i spørsmålet om lønnede verv i studentorganisasjoner, der Sosialdemokratisk Liste går i bresjen for å beholde ordningen.

Slike lønnede verv eksisterer blant annet i studentmediene. Studentradioen i Bergen har 1,9 lønnede årsverk, og Studvest på sin side har fem lønnede årsverk derav to av disse er i 50 prosent-stillinger (fotoredaktør og dagligleder), mens resten er fulltidsstillinger (ansvarlig redaktør, kulturredaktør og nyhetsredaktør). Disse stillingene blir besatt etter en omfattende søknads- og intervjuprosess utført av Studvest-styret.

Venstrealliansen ønsker å kutte ned på denne ordningen, fordi de mener at disse organisasjonene i større grad skal være basert på frivillighet. Blå liste er i denne saken enige, og mener midlene som går til honorering av verv bør begrenses. Her er det derimot viktig å ikke undervurdere effekten lønnede verv har på kvalitetsnivået til disse studentorganisasjonene eller rolle som utjevnende faktor.

Lønnede verv gir de øverste ansvarlige ved studentorganisasjonene mulighet til å vie mer tid til å gjøre produktet så godt som overhodet mulig. Et flertall av studenter har uttalt at de er avhengige av en side-inntekt for å få hverdagen til å gå rundt, og ved å lønne disse ledervervene, som i utgangspunktet krever en stor andel av ukas timer, kan innehaverne av vervene unngå avhengigheten av en deltidsjobb. Dette betyr at mer tid kan brukes på å tilrettelegge for en bedre organisasjon, som fører til et bedre tilbud til de øvrige frivillige studentene. Et annet poeng er at innehaverne av disse vervene også må stå på eksamen.

Et gjengående kontra-argument er at disse midlene kunne blitt brukt på andre ting for å forbedre organisasjonene. Sosialdemokratisk liste mener derimot at det er viktig å se pragmatisk på dette, og at disse lønningene er effektiv bruk av de tildelte midlene. Lønning tilrettelegger til at de valgte lederne kan vie tid og kompetanse på å sørge for at den overordnede driften blir så god som mulig. De som er kritiske til lønning av slike verv vil kanskje også peke på at det fører til at penger blir motivasjonen for å påta seg vervene. Det er da viktig å belyse at kandidatene velges av en generalforsamling, som kan påse at den mest kompetente og engasjerte personen vil inneha vervet.

Vi i Sosialdemokratisk Liste er for øvrig opptatte av et universitet og en studentkultur der alle studenter har en reell mulighet til å realisere sitt potensiale og få utløp for sitt engasjement. Det er derfor viktig for oss at alle får en reell mulighet til å påta seg disse vervene, uavhengig om de får finansiert studietiden av foreldrene eller ikke. Lederne skal inneha vervet fordi de er engasjerte og kompetente, ikke fordi de er en av få som har god personlig økonomi.

Bevaring av lønnede verv på det nivået som er i dag er derfor utrolig viktig for å tilrettelegge for inkluderende og godt styrte studentorganisasjoner. La oss ikke undervurdere viktigheten av denne ordningen for studentorganisasjonene.