Megillat Esther: Tekstrull med Esthers bok fra den hebraiske bibelen. Kanskje fra det 18. eller 19. århundret. Deponert i UBB/Spes fra AHKR.
Megillat Esther: Tekstrull med Esthers bok fra den hebraiske bibelen. Kanskje fra det 18. eller 19. århundret. Deponert i UBB/Spes fra AHKR.

Ut av gjemsel ut av glemsel: Religionsvitenskaps ukjente samlinger

Viste du at det har blitt vedtatt ny handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF som skal påvirke måten at fakultetssamlingene forvaltes i fremtiden? I dag presenterer vi en av de minst kjente, men likevel meget interessante, humaniora-samlingene!

Publisert Sist oppdatert

Historien vår begynner i 2009:

En komite på AHKR leverte en uttalelse om forskningsarkiv og samlinger ved instituttet med oversikt over slike og forslag til hva som burde gjøres med dem.

«Handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF»

styremøtet den 3. september 2019 vedtok det humanistiske-fakultetets styre saken 39/19 med tittel: «Handlingsplan for forskningsinfrastruktur ved HF».

I innledningen til dokumentet annonseres:

HF ønsker at UB på̊ sikt skal forvalte denne forskningsinfrastrukturen i tett samarbeid med fagmiljøene og tilby et fysisk møtested for brukere fra ulike målgrupper.

«Denne» forskningsinfrastrukturen presiseres videre slikt:

Forskningsinfrastrukturen for HF innbefatter mange komplekse og forskjelligartede samlinger, blant annet: CLARINO, INESS, Wittgensteinarkivet, Ludvig Holbergs Skrifter, Norrønt arkiv (Menota), Målføresamlinga, Stadnamnsamlinga, Teaterarkivet, Etno-Folkloristisk arkiv, Sudan-samlingene, ASK, ELMCIP, ISLEX, Billedsamlingen, Manuskript- og librarsamlingen, Språksamlingene, Skeivt arkiv og Faghistorisk arkiv, med tilhørende teknisk infrastruktur.

I dagens spesialsnop vil vi se på én av disse samlingene som i dokumentet dekkes av utrykket «blant annet».

Så, dagens «annet» angår samlinger som finnes ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) og konstituerer forskningsarkiv til Religionsvitenskap (RELV), fagmiljøet som dagens forfattere har jobbet for: Alexandros Tsakos som postdoktor mellom 2014 og 2018 og Richard Johan Natvig som førsteamanuensis til han ble pensjonert i 2018

Uttalelsen ble diskutert i Forskningsutvalget (der Natvig da var medlem) som leverte sine kommentarer, bl.a. med Natvigs innspill om de religionsvitenskapelige samlingene.

Uttalelsen var deretter en sak i Instituttstyret med vedtak om at dette måtte følges opp. Likevel ble i praksis innspillet om samlinger ved religionsvitenskap ignorert, og hele saken rant ut i sand. Inntil nylig da Humaniora-meldingen og vedtak om Forskningsinfrastruktur kom inn i bildet.

Saken skal bli diskutert på nytt senere i semesteret på RELV-fagmøtet, og vi håper at den gamle uttalelsen skal gjenopplives. UBB/Spes er klar til å inkorporere også disse skattene i våre magasiner og gjøre dem tilgjengelige både digitalt og i «egnede lokaler»:

·Samling knyttet til den berømte svenske filosofen og mystikeren Emanuel Swedenborg (1688-1772). Den består av bøker, tidsskrift og kopier av håndskrevne oversettelser fra latin av Swedenborg-verker ved Michael Eckhoff (1873-1952), som var en formidler av Swedenborg i Norge. Samlingen tilhørte Eckhoffs datter Borghild Berner (1904-1997) som var medlem av Swedenborg Society London/Swedenborg Foundation New York. På 1990-tallet ble samlingen donert til AHKR av Rolf Kristian Eckhoff, Michael Eckhoffs sønnesønn.

R.J. Natvig finner frem kopier av håndskrevne oversettelser av noen av Swedenborgs bøker, som han skrev på latin (bilde: A. Tsakos).
R.J. Natvig finner frem kopier av håndskrevne oversettelser av noen av Swedenborgs bøker, som han skrev på latin (bilde: A. Tsakos).

·Teosofisk bibliotek, bøker og tidsskrift. Gave fra teosof Agnes Gåsemyr i 1991. Kontakten med Gåsemyr markerte begynnelsen på prosjektet «Teosofi i Norge» som resulterte i flere hovedfagsoppgaver, samt boken «Skjult visdom – universelt brorskap. Teosofi i Norge» i 1998. I rammen av prosjektet ble det samlet inn kildemateriale om teosofi i Norge. Materialet består av mikrofilmer og fotokopier som inneholder møteprotokoller, årsmøtereferater, avskrift av en losjeprotokoll, foredrag, brev, samt lydbåndopptak av teosofiske hørespill og foredrag. I 2018 fikk AHKR også donert bøker og tidsskrift av Stavanger Teosofiske forening.

Eksempler på arkivmateriale fra «Teosofi i Norge» samlingen ved AHKR (bilde A. Tsakos).
Eksempler på arkivmateriale fra «Teosofi i Norge» samlingen ved AHKR (bilde A. Tsakos).

·Clara Allers Tresselt (1881-1973) var en bergenser med sterke religiøse interesser som samlet bøker og tidsskrift og noen manuskript knyttet til, blant annet, Inayat Khans Sufibevegelse, Bahai, Ananai, Sananda og Sanat Kumara (nyreligiøse bevegelser), samt den tyske mystikeren Jakob Lorbers verk. Samlingen kom som en gave til det tidligere Religionsvitenskapelig institutt via datteren Solveig Allers Tresselt (1915-2010) i 1972 og 1996.

Brev fra Solveig Allers Tresselt som uttrykker «gleden av å overlevere» morens samling til UiB.
Brev fra Solveig Allers Tresselt som uttrykker «gleden av å overlevere» morens samling til UiB.

·Avdøde professor Ragnhild Bjerre Finnestads lysbildesamling, som inneholder totalt ca 1400 bilder. Nær 400 bilder knyttet til prosjektet «Egyptiske bildetradisjoner» er blitt scannet. Fotografen var den tidligere faglige lederen for Billedsamlingen ved UBB, Solveig Greve. De resterende ca 1000 lysbildene er amatørbilder av varierende kvalitet og interesse, fra ulike reiser og feltarbeid hovedsakelig i Egypt.

Interiør i kirken i Sitt-Dimianaklosteret i Nordøst Egypt (bilde Solveig Greve).
Interiør i kirken i Sitt-Dimianaklosteret i Nordøst Egypt (bilde Solveig Greve).

·Finnestad og Greve samlet også ca 50 LP-plater med diverse religiøs musikk, mest på 1970-tallet.

·Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige: «mormonske» bøker, oppslagsverk og studiehefter. Gave fra Vivian Digernes i 1998. Vivian Digernes avla dette året hovedfag med oppgaven «Jesu Kristi kirke av siste dagers helliges organisasjon, lære og ritualer».

Den «mormonske» boksamlingen som den står per i dag i kjelleren til AHKR (bilde R.J. Natvig).
Den «mormonske» boksamlingen som den står per i dag i kjelleren til AHKR (bilde R.J. Natvig).

·En samling masseproduserte muslimske religiøse populærbilder, samlet av R.J. Natvig med god hjelp av både kollegaer og studenter på feltarbeid/reiser i ulike muslimske land. (omkring 300 bilder) omfatter både storformatsplakater og mindre trykk med religiøse motiv.

Eksempel på muslimsk religiøs plakat fra Natvigs samling. Portrett av den alevi-muslimske helgenen Haji Bektash Veli som levde på 1200-tallet (bilde R. J. Natvig).
Eksempel på muslimsk religiøs plakat fra Natvigs samling. Portrett av den alevi-muslimske helgenen Haji Bektash Veli som levde på 1200-tallet (bilde R. J. Natvig).

·Et ostrakon med koptisk tekst og en hebraisk rull (bibeltekst, Esters bok), deponert på Spesialsamlingen i 2015.

Ostrakon (tekst skrevet på keramikkskår) på koptisk. Den er trolig den eldste gjenstanden i UBB/Spes (bilde A.Tsakos).
Ostrakon (tekst skrevet på keramikkskår) på koptisk. Den er trolig den eldste gjenstanden i UBB/Spes (bilde A.Tsakos).

De to siste gjenstandene har allerede funnet sin vei til magasinene våre, men vi gleder oss til å ønske velkommen alle disse arkivalia, samt en del som tilhører Natvig selv og familien hans.

Stay tuned for flere presentasjoner i de kommende artiklene våre ...

.