Øvst frå venstre: Toril Ivarsøy, Christian Aadland Matre, Randi Heimvik, Jorunn Skei, Jørgen Melve, Halala Sdik Saed, Frode Randal, Kristin Kalvik og Hege Aarethun.
Øvst frå venstre: Toril Ivarsøy, Christian Aadland Matre, Randi Heimvik, Jorunn Skei, Jørgen Melve, Halala Sdik Saed, Frode Randal, Kristin Kalvik og Hege Aarethun.

Dette vil dei jobba for i universitetsstyret

Publisert

Sjå kva dei kandidatane frå dei teknisk og administrativt tilsette vil jobba for om dei blir valde inn i universitetsstyret. 

Om to veker er det klart for val av medlemmar til universitetsstyret ved UiB. Fire nye medlemmar blant dei tilsette skal veljast for fire år. 

I gruppe C (teknisk og administrativt tilsette) skal eitt medlem og tre varamedlemmar veljast. Her kan du lesa kva dei ni som stiller til val ønsker å jobba for om dei får ein plass i styret. 

Førre veke presenterte På Høyden kandidatane frå dei vitskapeleg tilsette. Det kan du lesa her.

Kristin Kalvik

Bakgrunn:
Cand. polit. fra UiB. Arbeider som leder for studieseksjonen ved Institutt for biologi.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Universitetet i Bergen er en stor og viktig institusjon og den teknisk-administrative kompetansen er avgjørende for at universitetet skal kunne iverksette sine mål. Den teknisk-administrative staben trenger innflytelse, muligheter og gode arbeidsvilkår for å bidra til at universitetet er en god arbeidsplass og et godt studiested for alle. Universitetets teknisk- og administrative stab besitter kunnskap og historie som må verdsettes og brukes, og vi trenger muligheter for personlig vekst og en god lønnsutvikling. Likestilling i et utvidet perspektiv er en viktig sak for meg. Gode digitale løsninger som forbedrer arbeidsflyt må videreutvikles.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg ønsker å være en stemme for alle teknisk-administrativt ansatte ved hele UiB, både sentralt og lokalt. Jeg har erfaring fra fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gjennom snart to perioder, og mener jeg har en god bakgrunn for å representere vår gruppe. Å arbeide videre for å få muligheter for kompetanseheving og utvikling i alle typer stillinger for alle som ønsker det er fremdeles viktig. Videre vil jeg arbeide for at det legges til rette for økt samarbeid på tvers av nivå og enheter og bidra til åpenhet og godt forankrede prosesser i tråd med universitetets demokratiske prinsipper.

Halala Sdik Saed

– Jeg begynte å studere ved UIB i august 2004, og tok Mastergrad i Celle- og Utviklingsbiologi ved Institutt for biologi (2007-2010). Siden 2011 har jeg jobbet ved UiB på Institutt for Biomedisin. Jeg fikk fast stilling som avdelingsingeniør høsten 2016 og har etter hvert fått veldig varierte arbeidsoppgaver, som labstyring, opplæring av nye studenter i forskjellige teknikker, teknisk styring av prosjekter, bestillinger og vedlikehold.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Universitetet i Bergen er et fantastisk arbeidssted, med mange gode ledere og
medarbeidere. Jeg ønsker å bidra til å vise frem den motivasjonen og engasjementet som
finnes blant de ansatte ved Uib. Teknisk og administrative ansatte er et godt og solid støtteapparat for forskning og undervisning, for vitenskapelig ansatte og ikke minst studenter. Engasjerte og motiverte teknikere/administrative ansatte fremhever UiB i sin helhet. Som representant i Universitetsstyret, ønsker jeg å fremheve den arbeidsinnsatsen som gruppe C bidrar med, samt jobbe for bedre karriere muligheter.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Fordi jeg ønsker å være med å forme og fremheve UiB til å bli Norges beste og mest attraktivet arbeidsplass og  universitet. og jeg ønsker å arbeide aktivt med å synliggjøre det arbeidet teknikere/administrative ansatte gjør for å fremme UIB I sin helhet.

Toril Ivarsøy 

– Jeg har jobbet ved UiB siden 1997 og er nå rådgiver for internasjonalisering av studier og forskerutdanningen ved HF. Jeg har hovedfag i russisk fra 1996, med litteraturvitenskap og fransk i graden. 

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Arbeidsmiljøet og en helhetlig universitetspolitikk er de to viktigste sakene jeg vil jobbe for. Prosessene som nå foregår, med både omorganiseringer, #ORG2022, digitaliseringsprosjektet og fremtidens kontorløsninger, vil påvirke arbeidsmiljøet for oss teknisk-administrative. Som fagforeningsrepresentant har jeg vært involvert i disse prosessene og vet at de er utfordrende for mange. Som universitetsstyrerepresentant vil jeg derfor arbeide aktivt for at prosessene skal være mest mulig transparente og at alle ansatte får grundig informasjon og anledning til medvirkning før endelige vedtak fattes. Teknisk-administrative har både høy motivasjon, et sterkt engasjement for UiB og mye viktig kompetanse som kan utnyttes bedre. Jeg vil jobbe for at ansatte på alle nivåer i organisasjonen skal få enda bedre muligheter til kompetanseheving og karriereutvikling.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg mener folk bør stemme på meg av to hovedgrunner. For det første har jeg et stort engasjement for universitetspolitikk, der jeg særlig ønsker å fokusere på arbeidsvilkår og arbeidsmiljø. For det andre har jeg gjennom mange år fått svært god kjennskap til UiB både som student, ansatt og tillitsvalgt i Forskerforbundet. Siden 2013 har jeg jobbet 50 % som tillitsvalgt i Forskerforbundet. Som tillitsvalgt bistår jeg både vitenskapelig og teknisk-administrativt ansatte i forhold til deres arbeidsvilkår og arbeidsmiljø, og er heller ikke redd for å ta vanskelige diskusjoner. Jeg har bred styreerfaring fra Forskerforbundet både lokalt og nasjonalt og er for tiden leder av Forskerforbundet ved UiB.

Val til universitetsstyret

Til universitetsstyret skal det veljast:

  • to medlemmar og fire varamedlemmar av og blant gruppe A (representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstilling/tilsette på åremål)
  • eitt medlem og tre varamedlemmar av og blant gruppe B (representantar for mellombels tilsette i undervisnings- og forskarstilling)
  • eitt medlem og tre varamedlemmar av og blant gruppe C (representantar for teknisk og administrativt tilsette).
  • ​Medlemmane blir valt inn for perioden 01.08.2017 - 31.07.2021. 
  • To studentmedlemmar er allereie valt inn i styret for eitt år frå 01.08.2017. Det er Vegard Fosso Smievoll og Katja Løvik.

Jørgen Melve 

– Eg begynte å studera på UiB i 1991 og har sidan studert og arbeidd på og i nærleiken av UiB.  Har arbeidd på SV-fakultet som førstekonsulent sidan 2006. Eg har hovudfag i samanliknande politikk, har erfaring som fylkesleiar og medlem av landsstyret i SV samt ymse andre politiske og organisatoriske verv, har vore medlem i instituttråd og fakultetsstyre på UiB, har sidan 2012 vore hovudtillitsvald og leiar i NTL UiB og har gjennom dette god innsikt i korleis vanlege tilsette på ulike einingar har det i kvardagen.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

UiB er på veg inn i tøffe tider, og teknisk og administrativ tilsette er dei som merker dette først. Vi skal stadig jobba smartare, meir effektivt og gjera meir ut av mindre ressursar. Mi viktigaste sak vil vera å ivareta gruppe C i alle prosessar som vedkjem våre arbeidsvilkår. Så vil eg arbeida for at alle med leiaransvar på UiB må få ordentlig innsikt i lov og avtaleverk som regulerer arbeidslivet og forholda seg til det, det er ikkje alle som er like flinke til å følga boka. Eg vil ha framleis valt leiing på UiB, det gjer at rektor må svara til oss tilsette og ikkje berre vera ein reiskap for departementet.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Først og fremst er det viktig at folk stemmer! At vi kan velga styrerepresentantar blant tilsette er eit gode vi må ivareta. Så vonar eg folk vil vurdera å gje meg ei stemme - om det er på første, andre eller tredjeplass- dersom dei vil ha eit styremedlem som kjenner vanlege teknisk-administrativt tilsette sin kvardag på heile universitetet og er ein tydeleg talsperson for våre interesser. Vi er alle i same båt som tilsette på UiB, men det er mange som ror og få som styrer, eg vil snakka for alle dei vanlege teknisk og administrativt tilsette som står på kvar dag med eit glødande og lojalt engasjement for arbeidsplassen sin.

Frode Randal

– Frode Randal (f.1973), seksjonssjef ved studieseksjonen ved Det psykologiske fakultet. Eg har over femten års arbeidserfaring ved Universitetet i Bergen og har tidlegare arbeidd både ved Det samfunnsvitskapelege fakultet, Studieadministrativ avdeling og Det medisinsk-odontologiske fakultet.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Eg stiller til val i universitetsstyret ut frå eit ønske om at vi skal ha eit forskingsintensivt og internasjonalt oirntert breiddeuniversitet med forskingsbaserte utdanningar. Eg vil kjempa for opne, gode og demokratiske avgjerdsprosessar, og for at teknisk-administrativt tilsette skal ha gode karrieremuligheter gjennom etter- og vidareutdanningstilbod. Eg vil arbeide aktivt for at UiB skal ha ein god og attraktiv løns- og personalpolitikk, som også har fokus på teknisk-administrativt tilsette og deira innsats og rolle i organisasjonen.

Eg stiller som uavhengig kandidat med særleg fokus på følgjande saker:

  • Ivareta teknisk-administrative tilsette sine interesser i høve til dei omstillingsprosessane vi gjennomfører i «#ORG2022»
  • Ivareta teknisk-administrativt tilsette sine interesser i samband med dei mange klyngesatsingane som UiB no er involvert i.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Eg har lang og allsidig erfaring frå ei lang og variert yrkeskarriere ved universitet. Eg trur at den samla erfaringa gjer at eg kan vera ein god representant for dei tilsette i universitetsstyret. Eg kjenner organisasjonen gjennom mange ulike stillingar og roller, og har difor opparbeidd god og brei innsikt i organisasjonen. Eg har erfaring med omstillingsprosessar og personalarbeid, og ynskjer gjerne å gjera UiB til ein enno meir attraktiv arbeidsplass.

Randi Heimvik

Bakgrunn: 

Seniorkonsulent ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Permisjon for å være hovedtillitsvalgt i Parat UiB.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

Likeverd mellom alle ansatte i organisasjonen, alle er like viktig for at organisasjonen skal fungere.
Personalledelse – det er dyrt å rekruttere, mer kostnadseffektiv å gi kompetanseheving av de medarbeiderne vi allerede har. Fremtidsrettet og systematisk kompetanseheving for alle ansatte.
Effekten av digitalisering må ikke tas ut på forhånd. Man planlegger bort oppgaver fordi det en gang skal digitaliseres, dette vil da bli usynlige oppgaver i dagens organisasjon, men de må allikevel gjøres. Digitalisering må gjøres etter en prioritering hvor det som størst effekt kommer først

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

UiB er inne i en tid hvor vi i likhet med samfunnet ellers må redusere kostnader. Jeg er opptatt av at kostnadskuttene skal gjøres der de gir størst effekt, ikke bare etter «ostehøvelmetoden». Balanse og harmoni mellom personal- og strategisk ledelse er viktig. Utdannelse og realkompetanse må vektlegges likt i henhold til de oppgaver som skal utføres. Det er også viktig at vi alle bidrar til at UiB blir en dynamisk organisasjon i fremdrift, det må være rom for oss alle og vi må sammen kunne bidra til at UiB blir en trygg og fremtidsrettet arbeidsplass.

Hege Aarethun 

– Jeg er 46 år og jobber som seniorkonsulent ved studieseksjonen på SV-fakultetet. Her har jeg blant annet ansvar for informasjonssenteret og studentmottaket ved fakultetet. UiB har vært min arbeidsplass siden 1998, og jeg har i denne perioden jobbet ved tre ulike fakultet og et forskningsprogram. På UiB har jeg engasjert meg i bedriftsidrettslaget som styremedlem de siste to periodene, og har siste valgperioden vært gruppe C sin representant i fakultetsstyret ved SV. I tillegg har jeg 20 års styreerfaring fra det private næringsliv, med flere verv i ulike boligselskaper og boligbyggelag.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret?

UiB er en svært viktig aktør når det gjelder vekst og utvikling i vår region, og den største kunnskapsprodusenten her. For å styrke denne posisjonen må vi se på UiB som en institusjon og vårt felles prosjekt. Teknisk- administrative ansatte, vitenskapelige ansatte og studentene er like viktige i dette samspillet.

UiB er i stor endring og vi ansatte har de siste årene merket et økt press for effektivisering og økte krav til kompetanse. Som representant for gruppe C ønsker jeg å jobbe for at denne gruppen blir bedre ivaretatt når det gjelder muligheter for påvirkning og kompetanseutvikling i forhold til disse økte kravene. Vi må i større grad være en del av prosessen, og ikke kun bli pålagt endringene etter at alle beslutninger er tatt. Det er viktig at vi lytter til den kompetansen som allerede finnes i organisasjonen, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene. De administrativt- og teknisk ansatte må få en sterkere stemme i de endringsprosessene som pågår, og som vil komme.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg kjenner organisasjonen godt, og har lang styreerfaring. UiBs fremtid og utvikling er viktig for oss ansatte og våre omgivelser. Ved å tiltrekker oss de beste studentene, og mest engasjerte og kompetente arbeidstakerne, vil vi bidra til ny og nødvendig kunnskap som etterspørres i samfunnet. For å nå dette målet må gruppe C få mulighet til å støtte og legge til rette for god undervisning, forskning og formidling.  

Christian Aadland Matre

– Jeg er en gift småbarnsfar som er født og oppvokst i Bergen. Jeg har selv studert ved Universitetet i Bergen og har med meg relevant erfaring som student. I dag jobber jeg for IT avdelingen.

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret

Vi er inne i en tøff tid med kutt og effektivisering. Jeg vil sette de tekniske og administrative sine interesser på agendaen. Vi trenger gode kolleger. Jeg vil ha fokus på ombudsrollen og jobbe for åpne transparente prosesser. Et sekundærfokus vil være rettet mot bedre digitalisering, automatisering og brukervennlige systemer slik at studenter, kolleger og forskere kan bruke tiden sin på viktigere arbeidsoppgaver. IT skal være et verktøy og ikke en arbeidsoppgave.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Fordi jeg er engasjert, har fagkompetanse og ønsker å bidra.

Jorunn Skei

– Jeg har jobbet i ulike administrative stillinger ved UiB siden 2002. Jeg var ved HF-fakultetet frem til 2008 og hadde da stillinger både i fakultetsadministrasjonen og ved flere institutt (bla tidligere Griegakademiet og Institutt for fremmedspråk). De siste 9 årene har jeg vært administrasjonssjef ved to ulike institutt ved MOF.

Min historie ved UiB strekker seg imidlertid tilbake til høsten 1989 da jeg forlot Vestfold for å studere i Bergen og siden har jeg blitt værende på det vakre Vestlandet. Jeg var aktiv i studentarbeid og satt bla i det første styret for «Kvarteret» og senere som medlem i representantskapet. I studietiden hadde jeg deltidsjobb i velferdsdivisjonen til SiB. Mange av mine ikke helt purunge kollegaer husker nok at jeg var «lånekassedamen», som i begynnelsen av hvert semester delte ut studielånet i form av en sjekk…UiB har så langt nesten vært «fra vugge til grav» for min del. Med andre ord: jeg trives ved UiB!  

– Kva er dei viktigaste sakene du vil jobba for om du kjem inn i styret

Det helt supert å se at det i valgplattformen til det nyvalgte rektoratet står å lese at de tekniske og administrativt ansatte skal gis karrieremuligheter, samt etter- og videreutdanningstilbud i tråd med UiB sitt behov. Jeg vil arbeide for at dette løftet innfris i praksis, både med avsatte ressurser til kompetansetilbud og målrettede planer for karriereutvikling.  Det er selvfølgelig viktig for UiB at de tilsatte har den kompetanse som er nødvendig for at UiB skal lykkes med sine ambisiøse mål. De ansatte vil trives enda bedre og bidra til å øke kvaliteten på forsknings- og utdanningsaktiviteter ved UIB. De tekniske og administrativt tilsatte er en svært viktig ressurs for UiB og når vi vet at denne gruppen skal reduseres med mange titalls årsverk, må vi sørge for at de elektroniske verktøyene virkelig er gode og effektive. Jeg mener at det er nødvendig å involvere brukerne av verktøyene i større grad enn i dag, både ved valg av systemer og ved utprøving og implementering. Det er ikke effektivt å ta i bruk systemer som er uferdige! Det blir derfor en viktig oppgave å følge tett opp handlingsplanen for digitaliseringsstrategien ved UiB. Det har de senere årene vært mye bra HMS-arbeid ved UiB. Vi har fått gode og informative nettsider, HMS-avdelingen er dyktige og på tilbudssiden ovenfor enhetene og ARK rulles ut. UiB er inne i mange store omstillingsprosesser og jeg vil arbeide for å opprettholde trykket på og videreutvikle HMS-arbeidet.

– Kvifor skal folk stemma på akkurat deg?

Jeg er glad og takknemlig for å ha blitt forslått som representant for gruppe C. Dette er en ansvarsfull og stor oppgave. Når jeg takker ja til å være med på noe pleier jeg å gjøre det helhjertet. Dette er ikke noe unntak: blir jeg valgt inn i styret vil jeg gå inn for vervet med hele meg! Jeg tror de som kjenner meg vil si at jeg er både engasjert, kunnskapsrik, har godt humør, er ganske sta og utholdende. Egenskaper jeg tror er viktige i et verv som dette.

Gitt min etter hvert lange erfaring ved UiB, har jeg har både detalj- og breddekunnskap om UiB. I tillegg kan jeg se større sammenhenger og være strategisk. Jeg har fått god innsikt i hvor varierte og spesialiserte oppgaver UiB sine teknisk og administrativt ansatte har og hvor dyktige de er. Jeg vil jobbe for at gruppe C, i godt samarbeid med de vitenskapelige, bidrar til at UiB når sine mål og blir en enda bedre arbeidsplass! 

På Høyden kjem tilbake med ein presentasjon av kandidatane frå gruppe B - dei mellombels tilsette i vitskapelege stillingar. Valperioden er frå 8. - 15. mai.