Tilbyr tjeneste for Open Access-publisering

Publisert

Universitetsbiblioteket tilbyr nå teknisk hjelp og opplæring til fagmiljøer som ønsker å utgi åpne elektroniske publikasjoner.

Det er en internasjonal universitetstrend at bibliotek etablerer tjenester for opplæring og teknisk hjelp til fagmiljøer som vil opprette elektroniske tidsskrift etter en Open Access-modell. Bibliotekene ønsker å støtter Open Access-publisering fordi dette sørger for at forskningspublikasjoner blir gjort gratis tilgjengelig for brukere over hele verden.

Nå tilbyr også Universitetsbiblioteket i Bergen tekniske løsninger, som er spesiallaget for fagmiljø som vil utgi åpne elektroniske tidsskrift. I første omgang skal det etableres en infrastruktur for elektroniske tidsskrift ved Universitetet i Bergen. Tjenesten skal også tilbys Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og Chr. Michelsens Institutt gjennom et samarbeid med institusjonenes biblioteker. Det er et mål at prosjektet etter hvert skal danne grunnlag for en felles norsk åpen tidsskrifttjeneste.

Klar til å hjelpe
Tidligere drev universitetene sine egne forlag, men nå eksisterer det ikke lengre slike tjenester ved institusjonene. En bibliotektjeneste for åpne elektroniske tidsskrift vil forsøke å fange opp små, uavhengige tidsskrift som ønsker støtte til drift uavhengig av kommersielle utgivere.

Tilbyr tjeneste for Open Access-publisering

Fakta/ Open Access

*Open Access er åpen gratis tilgang til digitalt vitenskapelig materiale på Internett. Open Access-tidsskrifter er oftest vitenskapelige, fagfellevurderte tidsskrifter.

*Fordelene med Open Access er økt tilgjengelighet og spredning av forskningsresultater. Forfatter beholder opphavsretten.

*Det blir stadig mer vanlig at vitenskapelig materiale blir gjort tilgjengelig Open Access. De fleste forlag tillater dobbeltpublisering i forfatterens institusjonsarkiv. Det begynner også å bli et krav om at forskning utført ved hjelp av offentlige midler skal publiseres gratis på nett.

*Universitetsbiblioteket har etablert en prosjektside for Bergen Open Access Publishing (BOAP). Her er det mulig å finne mer informasjon om prosjektet og programvaren som brukes: boap.uib.no

*Tre fagmiljø ved UiB er allerede i gang med å etablere eller videreutvikle åpne elektroniske tidsskrift som en del av prosjektet:

Global Development Challenges Journal: http://gdcj.uib.no/index.php/gdcj

Voices: A World Forum for Music Therapy Journal: http://www.voices.no/mainissues/mainissue1.html
Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education (Noril)

*Et register over Open Access tidsskrift finnes her:
http://www.doaj.org/

*Programvare: The Public Knowledge Project:
http://pkp.sfu.ca/

Kilde: Universitetsbiblioteket i Bergen og Wikipedia

– Ideen er at fagmiljøene skal drive tidsskriftene selv, men vi tilbyr støtte i etableringsfasen og til videre teknisk drift. Det er opp til fagmiljøene selv å vurdere nivået, men vi håper på flest mulig fagfellevurderte tidsskrifter, sier Tarje Sælen Lavik.

Han er frikjøpt 50 prosent fra sin stilling ved Bibliotek for psykologi, utdanning og helse for å gi opplæring og etablere tjenesten.

– Programvaren som biblioteket bruker for elektroniske tidsskrift er brukervennlig og lett å administrere. Dette er en programvare med åpen kildekode spesielt utviklet for tidsskrift, med enkle funksjoner for blant annet innlevering, registrering og fagfellevurdering, og systemet har et godt grensesnitt for visning av artikler, forteller Sælen Lavik.

– Vi oppfordrer alle fagmiljøene til å ta kontakt hvis det er noen spørsmål i forbindelse med åpen publisering av tidsskrift eller andre typer materiale. Dette gjelder også for fagmiljøer utenfor UiB, som NHH, CMI og HiB, påpeker han.

Ønsker bredt bidrag
Det er ikke bare elektroniske tidsskrift i startfasen som ønskes velkommen.

– Eksisterende papirtidsskrift er også velkomne. Mange tidsskrift drives, eller kjøpes opp av kommersielle forlag. Vi ønsker å samle opp, og tilby en fellestjeneste for de som ønsker å utgi tidsskrift uavhengig av forlagene, sier Sælen Lavik.

Prosjektet ønsker også å undersøke mulige løsninger for åpen publisering for andre typer vitenskapelig materiale enn tidsskrift.  I kontakt med fagmiljø har Universitetsbiblioteket fått tilbakemelding om at det også finnes behov for tilsvarende tjeneste for skriftserier og monografiserier. Målet er at biblioteket etter hvert vil kunne tilby en slik tjeneste for opplæring og drift for denne typen publikasjoner.

Utgangspunktet
Utgangspunktet for tilbudet var interesse fra fagmiljøer som lurte på hvilke tekniske løsninger som var mulige for fagfellevurderte tidsskrifter som var åpne for alle.

Universitetsbiblioteket fikk i fjor skissert noen behov og synspunkter i forhold til elektronisk publisering av vitenskapelige Open Access-tidsskrift fra forskningsmiljøet GAMUT ved Universitetet i Bergen. Dette fagmiljøet tok kontakt med biblioteket fordi de ønsket teknisk og økonomisk støtte til drift av Open Access-tidsskrift.

Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Asuncion St. Clair, er faglig ansvarlig for Bergen Research Summer School. Hun har ønsket en Open Access-løsning for ett nytt tverrfaglig vitenskapelig tidsskrift innenfor fagområdet global utvikling.

– Det er to grunner til at vi kom med en forespørsel om et Open Access-system ved UB. For det første synes vi det er viktig at utviklingsland som verken har råd eller tilgang til ordinære lærebøker, kan få tilgang på kunnskap via nettet. For det andre ønsker vi at et av utfallene av Bergen Summer Research School vil bli et internasjonalt fagfellevurdert, tverrfaglig tidsskrift av høy kvalitet om utfordringer innen global utvikling, der innholdet er gratis og lett tilgjengelig for dem som måtte være interessert, med andre ord Open Access, sier St. Clair.