Liberal liste stiller til valg. Fra venstre: Tobias Bashevkin, Knut Camillo Tornes, Sarah Zahid, Timo Kanehl og Vegard Løknes.
Liberal liste stiller til valg. Fra venstre: Tobias Bashevkin, Knut Camillo Tornes, Sarah Zahid, Timo Kanehl og Vegard Løknes.

Disse kan bli stemt inn i parlamentet denne uken

Valget til nytt studentparlament er i gang. På Høyden presenterer her tre av listene.

Publisert Sist oppdatert

Valget startet mandag 18. mars, og varer til den 25. Studentene kan stemme elektronisk helt opp til fristen, og delta både i listevalget på nytt studentparlament, og på valget av to studentrepresentanter til universitetsstyret.

Les hva de ulike listene vil jobbe for dersom de blir valgt inn i studentparlamentet:

Liberal liste

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

— Liberal liste er den listen ved UiB som forsøker å fokusere på studentene som individer. Dette kan man se gjennom at vi blant annet vil ha døgnåpne lesesaler og utvidede åpningstider på bibliotekene da vi mener studentene selv vet når de vil lese. Altså bør universitetet være både for morgenfugler og nattugler.

I tillegg vil vi jobbe for at UiB følger opp de dystre funnene i studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT-18) med konkrete tiltak for å bedre den psykiske helsen blant studenter. Dette kan blant annet være obligatoriske fagligsosiale seminarer med mentorer, fjerning av 08:15 forelesningene for å sikre tilstrekkelig søvn og informasjonsarbeid rundt meldekanalen si ifra, psykologitilbudet gjennom sammen.

— Hva er det viktigste sakene dere vil jobbe for?

— Vi vil sikre økte åpningstider på lesesaler og bibliotek, samt et døgnåpent tilbud for leseplasser.

Fjerne 0815 forelesningene og erstatte de med 0915 som tidligste start, da flere studenter vil få tilstrekkelig søvn, vil møte opp og vil få et økt læringsutbytte da de er mer oppmerksomme.

At UiB skal bli klimanøytralt innen 2030. Blant annet bør rektor gå foran som et godt eksempel og redusere mengden flyreiser.

At alle UiB studenter skal ha fagligsosiale seminarer med mentorer i løpet av sin grad ved UiB.

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

— UiB blir sin beste utgave når universitetet ser individene i studentmassen, for eksempel bør studenter få muligheten til å velge for eksempel fag i informatikk selv om de studerer statsvitenskap. UiB vil også være på sitt beste når de lykkes å ikke bare støtte opp studenter faglig, men også sosialt gjennom blant annet mentorordning og fagligsosiale seminarer. Dette er viktig fordi studenter som føler tilhørighet i større grad vil føle velvære, noe som vil styrke deres motivasjon til å delta i undervisningen aktivt.

Gul liste

— Hva er de viktigste sakene dere vil jobbe for?

— Me har vald 6 hovudsaker som me trur vil betra kvardagen til studentane og dei er:

Betre alkoholfrie alternativ i fadderuka: Nesten halvparten av alle studentane ved UiB meinte det var for mykje alkohol i fadderuka og Gul Liste ynskjer difor å setta fokus på å bygge vennskap i fadderuka og ikkje på alkoholen.

Enklare for studentar med barn: Kvar fjerde student i Noreg har barn og Gul liste meiner derfor at det er viktig at me legg betre til rette for at ein skal kunne kombinere studia med å vær forelder.

Fleire studentpsykologar: Studentar er ei ekstra utsett gruppe og har generelt dårlegare psykisk helse enn andre i same alder. Gul Liste meiner derfor at me må forske meir på studentar sin psykiske helse, legge til rette for at studentar ikkje skal bli einsame og få fleire studentpsykologar.

Praksis hjå frivillige organisasjonar: Praksis er ein god måte å ta frie studiepoeng i tillegg til at ein får arbeidserfaring. UiB bør i større grad bruke frivillige organisasjonar som samarbeidspartner i praksis, i tillegg til offentlege og private bedrifter.

Stikkontaktar i alle auditorium: UiB krev at alle studentar har pc eller liknande i undervisninga og det bør derfor vere eit minstekrav at UiB har tilstrekkeleg med stikkontaktar i rom som blir brukt til undervisning eller til studiearbeid

Ta ansvar for å nå berekraftsmåla: UiB har tatt ei leiande rolle med berekraftsmål 14: Liv under vatn. Då må me som studentar sørga for at UiB fortsett å ta denne rolla og gjer de som skal til for at me skal nå måla innen 2030!

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

— UiB kan bli eit best mogleg studiested visst me klarer å få fleire studentar ut av einsamheit og gjer at alle som kjem til UiB føler seg velkommen. Det å starta på eit universitet i ein ny by kan vere vanskeleg, og UiB må sørga for at alle som vel UiB føler seg velkommen.

Blå liste samlet rundt løven på Museplass.
Blå liste samlet rundt løven på Museplass.

Blå liste

— Hvorfor bør studentene ved UiB stemme på nettopp deres liste?

— Studentene ved UiB bør stemme på listen vår av tre grunner. Disse finner du også igjen som våre toppsaker i årets valgprogram. Som student er det viktig å bli attraktiv. Blå liste mener at alle studenter bør ha muligheten til å ta praksis i løpet av studiene. Vi vil jobbe hardt for at eksisterende praksistilbud ved UiB beholder den gode kvaliteten samtidig som vi vil jobbe for at enda flere får en slik mulighet. UiB studenter skal alltid være førstevalget når det offentlige eller private skal gjøre sine nyansettelser. Derfor er det viktig å jobbe for et enda bedre praksistilbud ved UiB

Eksamen er en læringssituasjon. Derfor mener vi i Blå Liste at studentene fortjener en bedre eksamensordning. Vi vil blant annet se og jobbe for mulighetene til andre og ulike måter å gjennomføre eksamen ved UiB. Flere hjemmeeksamener og andre eksamensformer. Ikke alle studenter gjør det best i en gymsal i flere timer. Blå Liste mener også at det bør innføres et minstekrav til sensur, og at denne alltid skal komme i tide, uten unntak.

Til slutt vil Blå Liste jobbe for at du som student skal kunne velge annerledes. Denne muligheten vil vi sikre gjennom hele vårt program. Gjennom å ha flere valgmuligheter for studenter når det kommer til praksis og eksamensformer her som nevnt, men også gjennom bedre utvekslingsmuligheter og bedre studentvelferdstilbud ved siden av studiene. Døgnåpne lesesaler for dem som prioriterer å jobbe ved siden av studiene eller driver med studentfrivillighet. Blå Liste ønsker å sikre større frihet og valgmulighet for hver enkelt student, nettopp fordi det er hver enkelt student selv som best vet hvordan han, hun eller hen på best mulig måte kan fullføre studiet på normert tid, skaffes seg relevant erfaring i løpet av studiet og rasket mulig komme ut i arbeid slik at vedkommende kan bidra til fellesskapet og bidra til å opprettholde velferdsstaten.

— Hva er det viktigste sakene dere vil jobbe for?

— De viktigste sakene våre er er toppsakene våre, mer praksis i utdanningen, bedre sensur og eksamensbegrunelser og mer frihet til den enkelte student – som blant annet innebærer døgnåpen lesesaler og bibliotek. Vi har også mange andre gode saker, vi vil oppfordre alle til å lese igjennom de ulike valgprogrammene og stemme ved årets valg. Høy valgoppslutning er viktig for studentdemokratiet!

— Hvordan kan UiB bli et best mulig studiested?

— Gjennom blant annet utveksling kan UiB opprettholde et større samarbeid med gode universiteter i utlandet, på den måten knytter man sammen mennesker med ulik kompetanse. Blå Liste vil gi enda flere studenter muligheten til å reise på utveksling slik at viktig kunnskap fortsetter å tilfalle universitetet, studentene og de vitenskapelige ansatte. Apropos vitenskapelige ansatte: Blå Liste ønsker at det skal legges vekt på god akademisk kunnskap og pedagogiske evner hos forelesere og Pandre vitenskapelige ansatte ved universitetet.

Akademisk skrivesenter var et senter på HF der alle studentene ved UiB kunne gå å få hjelp med sine akademiske arbeider. Ikke alle har et kontaktnettverk bestående av eldre studenter som er villige til å hjelpe. Nettopp derfor er et slik tilbud viktig. Blå Liste vil gjeninnføre tilbudet, slik at alle studentene ved UiB kan nyte godt av dette. Litt av problemet er og var at UiB er for dårlige til å markedsføre sine gode tilbud, dette vil Blå Liste gjøre noe med. Blå Liste vil også jobbe for slike læringssentre innenfor for eksempel statistikkhjelp i programmer som STATA.

Internasjonal liste stiller også til valg, og denne saken vil bli oppdatert når På Høyden får svar fra dem.