Holder ikke faget god nok kvalitet, må vi legge det ned. Uansett antall studenter, skriver rektoratet i <span class="caps">BT</span> i søndag.
Holder ikke faget god nok kvalitet, må vi legge det ned. Uansett antall studenter, skriver rektoratet i BT i søndag.

Avviser sperregrense for småfag

Publisert

UiB avviser departementets sperregrense på 20 for å kutte ut studietilbud. Tallgrensen sier lite om kvaliteten på studietilbudet, og heller ikke mye om nytteverdien for samfunnet, mener ledelsen.

KD har varslet at alle institusjoner bør vurdere fremtiden for studietilbud med færre enn 20 studenter.

Vurderingsgrunnlag for nedleggelse av studietilbud

  • Solide fagmiljø som utdanningstilbudet kan bygges på
  • Det bør foreligge et kunnskapsbehov i samfunnet
  • Tilbudet bør være i tråd med faglig strategi
  • Tilbudet må være økonomisk forsvarlig

Saken om småfag ved UiB ble lagt fram for drøfting i Utdanningsutvalget i mai, og utgjør del av saksgrunnlaget for drøftingen i universitetstyret.

Fagmiljøets kvalitet som teller
Utdanningsutvalget ved UiB hadde møte om saken, fredag.

UiB vil heller vurdere studieporteføljen i forhold til fagmiljøets kvalitet og robusthet. For små miljøer er sårbare, og ikke egnet i det lange løp til å tilby undervisning av høy kvalitet, mens et solid fagmiljø er den fremste garantisten for at også undervisningen blir levert med høy kvalitet, til beste for samfunnet.

Dette blir det førende kriteriet for hvordan UiBs ledelse vil argumenterer for hvorfor de nedlegger noen studietilbud, og ikke andre.

«… kvalitet må prioriteres, selv om det medfører at enkelte utdanningstilbud gis ved færre institusjoner.» (Drøftingssak, notat til Utdanningsutvalget, mai 2014.)

Engelsk under sperregrensen
Det humanistiske fakultet har flest studieprogram i fare. Fakultetet innvender at språkfag som tysk og fransk i skolen har færre enn 20 elever, og mener at det i stedet bør tas initiativ til en nasjonal satsing for å øke rekrutteringen til språkfagene.

Medlemmer i Utdanningsutvalget, reagerte på at et godt etablert språkfag som engelsk, havnet under den magiske grensen. Engelskfaget er delt opp i bachelor, master, årsenhet og inngår i lektorutdanninger. Fagmiljøet er mer enn stort nok til å kalles robust.

Fakulteter har søkt å tydeliggjøre arbeidslivsrelevansen og bedre rekrutteringen gjennom å dele opp bachelorprogrammer i flere spissede programmer. Dette har vært gjort på bachelor for matematiske fag, noe som viste seg å øke antall søkere betraktelig i 2014. Tilsvarende planlegger Humanistisk fakultet å stykke opp Nordisk, i en Bc for norrøn filologi, en Bc for norsk som andrespråk, og et masterprogram i retorikk.

Denne fragmenteringen ser i statistikken ut som at studentinteressen er liten.

Ledelsen tror departementet opererer med et visst slingringsmonn for små fag. Men det betinger at institusjonene reflekterer grundig over studieporteføljen, og kan gi gode argumenter for valgene. På den annen side: Om etterspørsel for studietilbudet er lav og samfunnsrelevansen er svak, vil departementet sette spørsmåltegn ved den økonomiske ansvarligheten.

Vedvarende lav søkermasse vil bli et viktig kriterium ved vurdering om nedleggelse, står det i saksfremlegget for Utdanningsutvalget.

«Hvis fag som tilbys hos oss ikke holder den kvaliteten både vi og samfunnet krever av oss, må vi legge det ned. Uavhengig av hvor mange studenter faget har»Les rektoratets egen argumentasjon rundt nedlegging her 

Fordeling av fag mellom UiB og UiO
Totalt er 61 programmer på masternivå under grensen, mens det er 12 på bachelornivå og 11 på årsstudiene. 38 av småfagene er på Humanistisk fakultet. Det viste listen over småfag som ble presentert for styret i april.

For de gamle universitetenes vedkommende, handler det primært om arbeidsdeling. Tidligere har UiO gitt studiet i teatervitenskap til fordel for Bergen.

– Det var ikke enkelt, kommenterte viserektor Oddrun Samdal på møtet.

På samme måte kan enkelte små språkfag fordeles mellom de to universitetene. Hvilke, er ikke konkretisert, men dette kan være en måte å redde smale språkfag på, mener Studieadministrativ avdeling.

Det vil bli etter planen bli gjort sonderinger på neste nasjonale rektormøte, som finner sted før sommerferien.

«SAK» + Sammenslåing = SAKS
Men en sanering av studieporteføljen, blir det.

I notatet til Utdanningsutvalgets møte, fredag, understrekes det at signalene fra KD blir stadig sterkere. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer med oppfordringer til flere fusjoner og flere avtaler om fordeling av smale studietilbud mellom institusjonene, ifølge forskning.no

«Det er all grunn til å ta signalene på alvor», skriver Studieadministrativ avdeling i notatet til Utdanningsutvalget.

De politiske signalene blir flere og sterkere. Statssekretær Bjørn Haugstad presenterte SAKS for representantskapet i Universitets- og høyskolerådet i forrige uke.

Det politiske credoet om SAK (Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon) fra forrige regjering, har nå fått selskap av Sammenslåing, fra ny regjering.