Kjersti Fløttum (til venstre) er foreslått som ny styreleder for Holbergprisen. Her sammen med Gard Skulstad Johanson og Bjørn K. Haugland i et tidligere styremøte. Foto: Tor Farstad
Kjersti Fløttum (til venstre) er foreslått som ny styreleder for Holbergprisen. Her sammen med Gard Skulstad Johanson og Bjørn K. Haugland i et tidligere styremøte. Foto: Tor Farstad

Se årets første styremøte direkte

Styret ved Universitetet i Bergen skal blant annet vedta utlysingsteksten for stillingen som universitetsdirektør.

Publisert

Universitetsstyret ved Universitetet i Bergen har en lang saksliste når de møtes til årets første møte torsdag. Møtet begynner med en status for marin satsing. I tillegg skal styret blant annet vedta utlysingstekst for stillingen som universitetsdirektør, som skal lyses ut. De er også bedt om å oppnevne professor Kjersti Fløttum som styreleder for Holbergprisen, og de skal gå gjennom flere årsmeldinger.

Saken om tilbakeføring av På Høyden skal også behandles, det samme skal søknad om midler til å oppgradere bygg.

Møtestart er allerede klokken 9, og du ser møtet direkte her.

Saksliste:
S 1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 2/20 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 28.11.2019
S 3/20 Orienteringssak – status for marin satsing
S 4/20 Karrierepolitikk for yngre forskere ved UiB
S 5/20 Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet til UiB
S 6/20 Justeringer i universitetets utviklingsavtale
S 7/20 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger mv.
S 8/20 Utlysing av stilling som universitetsdirektør - instruks for universitetsdirektøren
S 9/20 Tilbakeføring av På høyden til UiB
S 10/20 Økonomirapport 2019
S 11/20 Årsrapport for Universitetet i Bergen 2019
S 12/20 Budsjettpost for open publisering
S 13/20 Internrevisjon - Ledelsessystemer og rutiner knyttet til planlegging og gjennomføring av større byggeprosjekter
S 14/20 Søknad om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal
S 15/20 BOTT-programmet: Status for prosjektene BOTT Økonomi og lønn, BOTT SakArkiv og BOTT HR - Unntatt offentlighet
S 16/20 Styringsmodell for IKT
S 17/20 Endringar i UiBs opptaksforskrift
S 18/20 UiBs kvalitetssystem for utdanning - systembeskrivelse
S 19/20 Årsrapport 2019 - Arbeidsmiljøutvalget
S 20/20 Redelighetsutvalgets årsmelding 2019
S 21/20 Årsmelding for 2019 samt forslag til revidert reglement - Den sentrale klagenemnd
S 22/20 Oppnevning av styret for Bjerknessenteret
S 23/20 Oppnevning av nytt eksternt varamedlem til fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
S 24/20 Holbergprisen - Oppnevning av styreleder for perioden 1.7.2020-30.06.2024
S 25/20 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv
S 26/20 Senterleder ved Bjerknessenteret for klimaforskning - Ansettelse uten forutgående kunngjøring som 1404 professor - Unntatt offentlighet
S 27/20 Klage på oppsigelse - Unntatt offentlighet
S 28/20 Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt