Studiestøtten økes med en uke neste år, som første skritt på veien mot studiestøtte i 11 måneder. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien
Studiestøtten økes med en uke neste år, som første skritt på veien mot studiestøtte i 11 måneder. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien

Slik blir den ekstra studiestøtten

Publisert

Våren 2017 får studentene utbetalt 2 600 kroner mer i studiestøtte. Denne støtten er forbeholdt heltidsstudentene.

Studiestøtta forlenget med én uke fra neste år. Dette er som ledd i ei gradvis opptrapping til elleve måneders studiestøtte i 2020, og ble kjent i forbindelse med fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett onsdag. Dette skriver Universitetsavisa.

Ekstra uke hvert år
At det er heltidsstudentene som kan nyte godt av ekstra studiestøtte, begrunner Regjeringa slik:

«Regjeringen er opptatt av at studiefinansieringen skal gi gode vilkår for dem som satser på heltidsstudier. Når det legges opp til betydelige økninger i bevilgningene til utdanningsstøtte over en fireårsperiode, som har til formål å lette den økonomiske situasjonen for dem som ønsker å studere på heltid, mener Regjeringen at det er riktig at økningen i støttebeløpet forbeholdes heltidsstudenter.»

Opptrappinga skjer i fire like trinn. For hvert eneste år de neste fire årene forlenges støtta med én uke. I praksis vil dette innebære at studentene neste år får 2 600 kroner mer å rutte med.

Tom lommebok på våren
At den ekstra utbetalinga skjer i vårsemesteret er ikke tilfeldig. Argumentasjonen fra Kunnskapsdepartementet er at på vårparten er mye av den ordinære studiestøtta brukt opp. Samtidig er det en eksamensperiode på vårparten, som gjør det vanskelig for studentene å jobbe.  

Å utvide støtteperioden for studenter som mottar støtte i vårsemesteret, avhjelpe den økonomiske situasjonen, ifølge Regjeringa.

Den økte pengestøtta bør, ifølge Regjeringa, ha de samme betingelsene som dagens studiestøtte. Det vil si at inntil 40 prosent av beløpet som er knyttet til den ellevte studiemåneden, vil gjøres om til stipend.

Beløpet på 2 600 kroner for neste år bli utbetalt 15. juni fram mot 2020, men for neste år vil pengene komme på studentenes konto allerede i midten av mai.

Det var Venstre som fikk gjennomslag for denne opptrappinga av studiestøtta under budsjettforliket i fjor.

- Må øke studiefinansieringa
NTL Ung sier i ei pressemelding at opptrapping til 11 måneders studiestøtte er et stort steg på veien for en bedre studentøkonomi og en seier for alle som har vært opptatt av studentvelferd.

- Det er ingen klare tall på hvor mye studiestøtten vil øke enda. Det er fortsatt ett stort behov for å jobbe for at regjeringen og de andre stortingspartiene holder på opptrappingsplanen. Vi må opprettholde presset på at studiestøtten økes i den sammenhengen. NTL Ungs krav er at studiestøtten må økes til 2 G for å ta igjen at studiestøtten har gradvis blitt mindre siden århundreskiftet, sier nestleder Stian Juell Sandvik.