Ørnulf Gulbrandsen

Ved den nylig avholdte Årskonferansen i Norsk Antropologisk Forening (NAF) ble NAT-prisen for den beste artikkelen i 2017 i Norsk Antropologisk Tidsskrift tildelt professor emeritus Ørnulf Gulbrandsen, Institutt for sosialantropologi.

Vinnerartikkelen ‘Vold og ære, hevn og forsoning. Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv’ kan leses her:

https://www.idunn.no/file/pdf/67039589/vold_og_aere_hevn_og_forsoning.pdf

Foreningens bedømmelseskomité har gitt følgende begrunnelse:

“Komiteen for tildeling av NAT-prisen 2017 har bestått av Synnøve Bendixsen, Halvard Vike og Marianne Rugkåsa. Komiteen har vurdert 11 fagfellevurderte artikler. Artiklene spenner bredt når det gjelder tematikk, metodiske innfallsvinkler, teoretiske perspektiver og region. Nivået er jevnt over høyt. Noen artikler har et eksplisitt komparativt prosjekt, mens andre går i dybden i utforskning av et gitt tema eller case. Vi legger også med glede merke til at det er en stor spennvidde når det gjelder artikkelforfatternes bakgrunn; fra nyutdannede antropologer som skriver fra sin masteroppgave, via phd-stipendiater og universitetsansatte til professor emeritus. Dette er viktig og bidrar til å opprettholde et dynamisk antropologisk fagfellesskap.

Før vi går over til kåringen av årets verdige vinner vil vi særlig fremheve to andre artikler som vi fant spesielt tankevekkende, engasjerende og viktige: Cecilia Salinas artikkel Et antropologisk blikk på REDDs mulig grønnere fremtid, og Ingjerd Hoëms «Hva er en krise?» Noen refleksjoner om trusler mot livsgrunnlag, og hvordan vi kan studere dem antropologisk. Begge har et globalt blikk som de belyser med lokale eksempler, og begge tar opp temaer av stor betydning for oss alle.

Salinas artikkel er en del av hva vi kan kalle «engasjert eller anvendt antropologi». Salinas sammenligner to internasjonalt organiserte prosjekter, et case om et biosfærereservat og FN-programmet REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation). Hun argumenterer for betydningen av antropologisk kunnskap om klimaendring, blant annet ved at antropologi kan knytte sammen det globale og det stedsspesifikke og kan studere hvilke tiltak som blir igangsatt for å motarbeide den menneskelige påvirkningen på klimaendring.

Også Hoëms artikkel dreier seg om nåtidige kriser som får globale og lokale konsekvenser. «Hva er en krise?» spør Hoëm, og søker å belyse hvordan mennesker forstår og fremstiller kriser. Ved å ta utgangspunkt i den økonomiske krisa i Hellas og klimakrise på Tokelau, viser Hoëm til noen paralleller som sier noe om hvilke mekanismer som er involvert, og hvordan mennesker forholder seg i krisepregede situasjoner. Begge artiklene er svært gode. De forener analytisk innsikt med solid empirisk forankring.

Årets vinner er en ambisiøs artikkel som tar utgangspunkt i antropologi som et komparativt prosjekt. Forfatteren argumenterer for en historisk orientert antropologi og diakrone perspektiver som gjør det mulig å analysere samspillet mellom kontinuitet og endring. En av artikkelens styrker er den solide og fengende etnografisk komparasjonen, basert på grundig forankret empiri kombinert med et høyt analytisk nivå. Vi snakker om Ørnulf Gulbrandsen med artikkelen Vold og ære, hevn og forsoning. Om kulturell kontinuitet i et komparativt perspektiv. Artikkelen er basert på hans æresforelesning på NAF- konferansen på Lillehammer i 2017 der temaet var «Kulturell kontinuitet: Nåtid og fremtid i lys av fortid.» På bakgrunn av empiri fra feltarbeider i Botswana og på Sardinia, to ulike samfunn som er preget av henholdsvis en kollektivistisk orientert verdiorientering og egalitær individualisme, diskuterer Gulbrandsen kulturell kontinuitet og endring med utgangspunkt i tematikk som vold, ære og sosial harmoni. Artikkelen bidrar på en forbilledlig måte til antropologisk teoriutvikling.”