Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland.
Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland.

Departementet opprettholder vedtak om å avskjedige Langeland

Publisert

Kunnskapsdepartementet opprettholder vedtaket fra Universitet i Stavanger om å avskjedige professor Nils Rune Langeland.

I sitt møte den 24. november 2017 fant styrets ansettelsesutvalg ved UiS at det var grunnlag for avskjed av professoren etter paragraf 26 b, c og d i statsansatteloven, skriver Universitetet i Stavanger (UiS) på sine nettsider.

Nils Rune Langeland

Nils Rune Langeland (53) er professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Langeland har doktorgrad fra Universitetet i Bergen i 1997 med avhandlingen Myten om det politiske herredømet.

Han har gitt ut flere faglitterære bøker, og var i årene 1998–2002 redaktør for tidsskriftet Syn og Segn.

2. juli 2017 la flere kvinner ut flere grove meldinger med seksuelt innhold som Langeland hadde sendt dem, enten privat eller skrevet på facebook.

Khrono omtalte saken, og også blant andre På HøydenVGNRKMedier24 og Stavanger Aftenblad.

Universitetsledelsen ser alvorlig på meldingene, og kaller Langeland inn til samtale og håndterer den som en personalsak.

Pedagogstudentene i Stavanger har også klaget ham inn til fakultetets ledelse, der han er ansatt.

Lørdag 8. juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK

Det er ikke første gang Langeland får kritikk for sin opptreden i sosiale medier.

I 2015 ble det kritikk i mediene etter at han hadde uttalt seg om «genetisk svake analfabeter fra Punjab» på Facebook

Langeland skrev på facebook i august 2014 at han hater pakistanere. Han ble kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, Universitetet i Stavanger (UiS), og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter. 

Fra 1. april 2012 var Nils Rune Langeland koordinator for Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her kom han i konflikt med professor og kollega Rune Slagstad, som Langeland blant annet kalte «gemen kjeltring» og «svin» på facebook. Noe han siden beklaget.

Langeland fikk avskjed fra UiS 24. november, men har klaget på avgjørelsen

Kilde: Aftenposten /Wikipedia/Khrono

Vedtaket ble påklaget til Kunnskapsdepartementet, som nå har behandlet saken. De konkluderte med å opprettholde UiS sitt vedtak.

— Vi tar beslutningen fra Kunnskapsdepartementet til etterretning. Dette betyr at Langeland ikke lenger arbeider på UiS, sier rektor Marit Boyesen, ifølge uis.no.

Vedtaket i KD kan ikke påklages.

Universitetet i Stavanger sier til Khrono at Boyesen ikke kommer til å kommentere saken utover dette.

Foreløpig ingen kommentar

Det har så langt ikke lykkes Khrono å komme i kontakt med professor Langeland.

Hans advokat Kjell M. Brygfjeld svarer på sms at:

«Vi har ingen kommentar før vi har fått anledning til å gå gjennom vedtaket.»

Varslet sak helt til Høyesterett

VG intervjuet både advokat Nils Rune Langeland og hans Kjell M. Brygfjeld over åtte sider i sitt helgemagasin lørdag 24. februar. Artikkelen vakte sterke reaksjoner hos flere etter at de hevdet at Langeland er Norges første #metoo-offer.

— Langeland er egentlig det første #metoo-offeret i Norge, sa advokaten og Langeland var enig.

Men saken mot professoren startet lenge før #metoo-kampanjen, som nådde Norge i oktober i fjor. Og ifølge sakspapirene i avskjedssaken, samt klagebrevet til departementet, handlet saken om flere hendelser inkludert alkohol, også flere år tilbake i tid, der seksuell trakassering kun er en del av avskjedsgrunnlaget.

Opptrådt krenkende

Senest 23.januar 2018 skriver ledelsen ved Universitetet i Stavanger i et svarbrev til Langelands advokat, som Khrono etter forespørsel har fått delvis innsyn i, at de minner om at det i både forhåndsvarsel om avskjed og i dokumentene til møtet hvor avskjedssaken ble behandlet i november i fjor, er vist til at «Langeland ved flere anledninger har opptrådt på en krenkende og trakasserende måte overfor kollegaer og andre».

Langeland selv skrev nylig et innlegg i Khrono der han gikk til blant annet kritiserte at Khronos redaktør nylig fikk en pris fra Oslo redaktørforening, blant annet for arbeidet med saken om Langeland.

— Utfall av klagebehandling på UiS som forventet

Langelands advokat, Kjell M. Brygfjeld, sa til Khrono etter møtet i styrets ansettelsesutvalg på UiS 11. januar, at utfallet av møtet der avskjed ble opprettholdt var som forventet.

Brygfjeld sa til Khrono rett etter at vedtaket var klart i november i fjor at de ville påklage vedtaket om avskjed til Kunnskapsdepartementet.

— Vi vil påklage saken til Kunnskapsdepartementet, og så se hva som skjer der. Eventuelt vil jeg anbefale den videre i rettssapparatet, sa Brygfjeld.

— Vi mener at avskjeden ikke er i samsvar med loven. Loven stiller strenge krav i en slik sak. Han må ha begått grove brudd på hans tjenesteplikt, og vi mener at det ikke har skjedd, sa Brygfjeld til Stavanger Aftenblad i desember da klagen ble oversendt UiS.

Stemte i mot i november

Ansattrepresentant Svein Erik Tuastad stemte ifølge en protokolltilførsel mot avskjed på møtet i november fordi han mente at det er tvil om det juridiske grunnlaget for avskjed er sterkt nok, og at UiS kan ha brutt Akan-kontrakten som var inngått med Langeland.

Les hele protokollen fra 24.11.2017 her.

Varsel i oktober

​Det var 9. oktober i år at Universitetet i Stavanger forhåndsvarslet professor Nils Rune Langeland om avskjed. Det kommer fram i sakspapirene som På Høyden har bedt om innsyn i og som de har delt med Khrono.

Ifølge papirene som er sterkt sladdet og utgjør 54 sider, med vedlegg, mener universitetet at grunnlaget for avskjed ligger i § 26 b, c og d i statsansattloven.

I loven heter det blant annet at en statsansatt kan avskjediges når vedkommende…

(…)

b) grovt har krenket sine tjenesteplikter

c) på tross av skriftlig advarsel gjentatt har krenket sine tjenesteplikter, eller

d) ved utilbørlig adferd i eller utenfor tjenesten viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelsen eller tilliten som er nødvendig for stillingen eller tjenesten.

I framstillingen fra dekan og universitetsdirektør heter det også:

«Det er et grunnvilkår for avskjed at arbeidstaker har utvist subjektiv skyld. Arbeidsgiver gjør gjeldende at dette vilkåret er oppfylt».

Fikk advarsel

I dokumentene som er grunnlag for ansettelsesutvalgets behandling av avskjedssaken mot Nils Rune Langeland kommer det også fram at arbeidsgiver hadde gitt Langeland en advarsel 30. juni 2017, etter «krenkende ytringer på sosiale medier og uakseptabel adferd overfor kollegaer».

Dette var kun få dager før flere kvinner la ut skjermdumper fra grove private meldinger som professoren hadde sendt dem. Blant annet med tilbud om å kjøpe trusene til en av kvinnene.

Mente UiS bryter avtale

I en pressemelding fra Langelands advokat, som ble sendt til utvalgte medier i forkant av at avskjedssaken skulle opp i november 2017, het det at «Professor Langeland har over tid slitt med et alkoholproblem».

Videre heter det at misbruk av alkohol har medført at han over de siste år har opptrådt på måter som hans arbeidsgiver, og også noen av hans kolleger, har reagert på.

Det blir trukket fram at disse forholdene har vært tatt opp av arbeidsgiver, og professor Langeland har beklaget sin væremåte og har hatt de beste intensjoner om å skaffe seg kontroll over sitt alkoholforbruk.

Noen uker etter at avtalen ble inngått var professor Langeland beruset på jobben etter å ha drukket kvelden i forveien, forteller Brygfjeld, og det var dette forholdet som utløste personalsaken.

Ifølge advokaten skal professor Langeland sterkt ha anmodet UiS om å videreføre oppfølgingen og støtte under Akan-avtalen, noe UiS ikke har ønsket å gjøre. hevder han.

— Jeg anser dette som et brudd både på avtalen og på UiS sine retningslinjer i rusmiddelproblematikken, skriver advokat Kjell M. Brygfjeld i pressemeldingen.

Oppstarten i juli

I etterkant av at kvinnene som hadde fått meldinger av ham la dem ut på sosiale medier, omtalte flere medier, blant dem KhronoVGNRKMedier24 og Stavanger Aftenblad.

Universitetsledelsen sa de så alvorlig på meldingene, og kalte Langeland inn til samtale og håndterte det som en personalsak.

Pedagogstudentene i Stavanger klaget også langeland inn til fakultetets ledelse, der han er ansatt.

Lørdag 8.juli beklaget Langeland saken, uten forbehold, via en sms til NRK.

Han understreket at han ikke hadde sendt meldinger til egne studenter. Khrono har skrevet om en av hans studenter som fikk melding av ham på eksamensdagen.

Ikke første gang

Dette var ikke første gang Langeland har fått kritikk for sin opptreden i sosiale medier.

I 2015 ble det kritikk i mediene etter at han hadde uttalt seg om «genetisk svake analfabeter fra Punjab» på Facebook.

Langeland skrev på facebook i august 2014 at han hater pakistanere. Han ble kalt inn på teppet hos arbeidsgiveren sin, Universitetet i Stavanger (UiS), og konklusjonen etter samtaler med arbeidsgiver ble blant annet at han ikke skulle forelese i dannelse for sine nye studenter.

Sluttet før tiden på HiOA

Fra 1. april 2012 var Nils Rune Langeland koordinator for Forum for yrkes- og profesjonshistorisk forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Her kom han i konflikt med professor og kollega Rune Slagstad, som Langeland blant annet kalte «gemen kjeltring» og «svin» på facebook. Noe han siden beklaget.

Slagstad sluttet ved HiOA som følge av at ledelsen ikke ryddet opp i arbeidsmiljøproblemene. Og Knut Olav Åmås karakteriserte konflikten, og høgskolens håndteringen av den, som pubertalt og lite professoralt i en kronikk i Aftenposten.

Nils Rune Langeland måtte slutte ved HiOA sommeren 2013, fire måneder før engasjementet hans gikk ut, ifølge ham selv uten at han visste hvorfor. Han fikk lønn ut perioden.

Høsten 2012 skrev John Hustad en kommentar om Langeland som han kalte Det utaktiske menneske. Alarm!

Langeland hadde i tiden på HiOA permisjon fra Universitetet i Stavanger.