NFR satser på UiB

Publisert

Norges forskningsråd (NFR) foreslår at Regjeringen tildeler UiB 90 millioner kroner ekstra til forskningsutsyr og infrastruktur.

Norges forskningsråd (NFR) anbefaler Regjeringen å bevilge midler til to nye infrastrukturprosjekter ved UiB. Dette kom frem da NFR la frem sin oppdaterte nasjonale strategi for forskningsinfrastruktur i går, 16 februar. Det ene er NORMAR som har søkt 33,5 millioner kroner i prosjektstøtte og HELSEREGISTRE som har søkt om 56.5 millioner.

Rapportene Verktøy for forskning del I og del II  inneholder et veikart over infrastrukturer som NFR mener at departementene bør satse på fra 2012 til 2017. Veikartet inneholder både innvilgede prosjekter og støtteverdige prosjekter som ikke har fått tildeling tidligere på grunn av begrenset bevilgning.

Fra før har UiB har prosjektansvar for ELIXIR (50 millioner kroner), CLARINO ( 48 millioner kroner) og INESS til (19 millioner kroner). Dermed kan UiB mottta tilsammen 207 millioner kroner til forskningsutstyr. I tillegg samarbeider UiB med flere andre institusjoner i det nasjonale infrastrukturprogrammet.

Se NFRs strategi for forskningsinfrastruktur her.

Undervanns-ROV
– Dette betyr at vi er et steg videre mot tildeling, sier Instituttleder Rolf Birger Pedersen ved Senter for geobiologi, som koordinerer NORMAR-prosjektet.

NORMAR-prosjektet ønsker midler til å bygge og drive en ny dypvanns-ROV. Dette er en kabelstyrt undervannsbåt som kan dykke ned til 5000 meters dyp, fullspekket med høyteknologiske måleapparater.

Ubåten kan sende videobilder fra havbunnen og er utstyrt med sensorer som kan måle miljøforhold som oksygennivå, saltinnhold og temperatur. I tillegg er ubåten utstyrt med robotarmer som kan hente prøver fra havbunnen eller reparere teknisk utsyr på dypet.

– I samarbeid med Havforskningsinstituttet kan vi tilby en nasjonal utstyrsplattform, samtidig som vi forsterker UiB som marin forskningsinstitusjon, sier Pedersen.

Samordnet helseregister
I Norge finnes det mange helseregistre. Registrene eies av blant andre Helseforetakene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og noen universiteter. Prosjektet HELSEREGISTRE skal forsøke å skape partnerskap mellom dem.

– Helseregistrene bør kunne samordnes og utnyttes enda bedre enn i dag. I prosjektet kommer vi til å søke tillatelser for samarbeid, tilrettelegge data og utvikle analysemetoder som sikrer bedre tilgang til helsedata for norske og internasjonale forskere, sier Instituttleder Rolv Terje Lie, ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, som er ansvarlig for prosjektet.

I tillegg til helseregistrene kommer skal man også knytte nærmere samarbeid med norske biobanker.

– For oss er de oppmuntrende å havne på veikartet etter to søknadsrunder, sier Pedersen.

Politisk råd
Norges forskningsråd er det viktigste forskningspolitiske rådgiveren for Regjeringen. Ifølge NFR inneholder den oppgraderte strategien en klar anbefaling til departementene om å bruke den nye strategien og veikartet når de planlegger sine investeringer.

– Alle prosjektene på det norske veikartet holder særdeles høy faglig kvalitet, og alle anses som strategisk viktige for norsk forskning, sier NFR-direktør Arvid Hallén til NFRs nettsider.

– Fremragende utstyr gjøre også norske forskningsmiljøer mer attraktive. Samtidig er utstyrsinvesteringer nødvendig for å få til et samarbeid med de beste internasjonale miljøene og inspirere gode studenter til å satse på en forskerkarriere, sier Hallén.

Millioner i Bergen
I løpet av de siste to årene har forskningsmiljøene i Bergen mottatt 280 millioner kroner fra NFR for å investere i utsyr og anlegg som har stor strategisk betydning for norsk forskning. 

Disse infrastrukturprosjektene med prosjektansvar fra UiB eller fra en forskningsinstitusjon i Bergen:

* NORMAR (nytt) - Fjernstyrt farkost for havbunnforskning (UiB)
* HELSEREGISTRE (nytt) – Vil utnytte helseregistrene bedre (UiB)
* CLARINO – Felles infrastruktur for norske og europeiske databaser (UiB)
* ELIXIR.NO – Infrastruktur for bioinformatikk (UiB)
* INESS – Forskningsdatabase om norsk og andre språk (UiB og Uni Research)
* RAIRD – bedre tilgang til registerdata (UiO og UiB deler prosjektlederansvaret)
* NMD – System for å utveksle forskningsdata om havet (Havforskningsinstituttet)
* NORMAP - Satellittdatabase for nordområdene (Nansensenteret)
* NOWERI – Utvikling av offshore vindmøller (Christian Michelsen Research AS)
* CESSDA – Europeiske databaser for samfunnsforskning (NSD)
* ESS ERIC – Sammenligner samfunnsdata fra 30 europeiske land (NSD)