Forsker og publiserer, men medisinere får liten uttelling for alt arbeidet. Endringer i publiseringsindikatoren er på vei.
Forsker og publiserer, men medisinere får liten uttelling for alt arbeidet. Endringer i publiseringsindikatoren er på vei.

Forskere uten tillit til systemet

Publisert

Ingenting tyder på at Det medisinsk-odontologiske fakultet (MOF) på UiB er en publiseringssinke. Likevel har antallet publiseringspoeng knapt beveget seg på nesten ti år. Systemet har varierende legitimitet i fagmiljøene.

Forskningsproduksjonen har tatt seg voldsomt opp over hele fjøla siden konkurransepotten ble innført for ti år siden. Så også på MOF.

- Vi ønsket å implementere en slik modell, men det gikk ikke, sier prodekan Robert Bjerknes om planen om å innføre en lokal konkurransepott.
- Vi ønsket å implementere en slik modell, men det gikk ikke, sier prodekan Robert Bjerknes om planen om å innføre en lokal konkurransepott.

Toppforskning
Men fakultetets egne beregninger viser en økning i antall artikler, monografier og antologier på til sammen 80 prosent, mens publiseringspoengene – det man faktisk får betalt for - bare tok seg opp fattige syv prosent fra innføringen for ti år siden til 2013.

MOF er hjem for  to SFF-er, fire Jebsen-sentra, og disputerer over 100 ph.d,-avhandlinger. Forskerne blir stadig flinkere til å få ut resultatene i anerkjente tidsskrift og forlag. Det blir færre som ikke publiserer, og produktiviteten per faglig årsverk øker.

Det er heller ikke snakk om at forskerne utnytter systemet ved å prioritere kvantitet fremfor kvalitet – andelen på vitenskapelig nivå 2 har ligget stabilt mellom 18 og 22 prosent.

Straffes for samarbeid
Forklaringen henger sammen med hvordan systemet regner ut poengene. Jo flere medforfattere på en artikkel eller en bok, jo mindre uttelling i form av forfatterandeler. Vitenskapelige disipliner har ulike tradisjoner for publisering, medforfatterskap og tverrfaglighet. Medisinfagene, og til dels realfagene, blir de store taperne med sine lange forfatterlister.

UiB-forskere deltok i kjempeprosjekt i å kartlegge hva folk dør av i verden. En av publikasjonene hadde over 700 medforfattere.

Forsker OG lege
Systemet er ikke fagnøytralt. Det bekrefter bibliometriske analyser. 

– Soloforskerens tid er for lengst forbi, konstaterer prodekan Robert Bjerknes.

Andre forhold som kan slå negativt ut for medisinske fakulteter i Norge, er hyppigheten av delte stillinger mellom forskning og klinisk arbeid på sykehusene, og stadig flere medforfattere innenfor svært spesialiserte forskningsfelt.

Forskerne demotiveres
Hva gjør dette med motivasjonen blant forskerne?

– Vi ser at utviklingen går i en helt annen retning enn det som var intensjonen med publiseringssystemet. Når andre mål som tverrfaglig og internasjonalt samarbeid ikke avspeiler seg i systemet, er det bakgrunnen for at systemet har varierende legitimitet i fagmiljøene.

Det bør komme endringer i modellen, mener prodekanen, og peker på at ordningen må tilstrebe større grad av fagnøytralitet, ikke straffe medforfatterskap og vektlegge publiseringer på nivå 2 høyere enn i dag.

Gav opp lokal premiering
Det er også forskjeller innad på fakultetet i hvordan systemet slår ut. Institutt for global helse og samfunnsmedisin er en vinner i systemet, med en publiseringstradisjon mer lik samfunnsvitenskapene.

Utslagene er såpass store, at fakultetet har bestemt at en lokal belønningsordning på linje med den nasjonale RBO-en, ikke er aktuelt å innføre.

– Vi ønsket å implementere en slik modell, men det gikk ikke.

Dette ville bare forsterket den iboende slagsiden mot visse publiseringstradisjoner, til nytte for noen institutter, til byrde for andre.

Publiseringstallene for 2014
Det foreløpige publikasjonstallene for MOF viser en nedgang på omkring 200 artikler i 2014, i forhold til året før. Prodekan Bjerknes mener at MOF-tallene – som er hentet ut per 4. mars – er for lave i forhold til forventet, endelig resultat. 

Tallene for 2014 er foreløpige. Nå er det opp til UiB å kontrollere alle postene. Det kan bli justeringer, understreker Anne Asserson ved Universitetsbiblioteket.

UiB var det eneste av de gamle breddeuniversitetene som kunne vise til en økning i publiseringen i 2013, om enn marginalt. Foreløpig kan de se ut som det også for 2014 blir en liten oppgang for institusjonen som helhet. Foreløpig er det registrert 3041 poster (resultatgivende publiseringer) i Cristin, mens fasiten for året før var 3040. Prosenttallet for andelen på øverste vitenskapelige nivå, ligger bedre an enn det som ble fasiten året før.