Både Kjersti Fløttum og Alf Erling Risa var kritiske til saksframlegget om nasjonal universitetsavis. Torsdag får universitetsstyret ei løypemelding om status i saka. Prorektor Margareth Hagen til venstre. Foto: Njord V. Svendsen
Både Kjersti Fløttum og Alf Erling Risa var kritiske til saksframlegget om nasjonal universitetsavis. Torsdag får universitetsstyret ei løypemelding om status i saka. Prorektor Margareth Hagen til venstre. Foto: Njord V. Svendsen

UiB-styret har nasjonal avis på bordet i dag

Publisert

Leiinga ved universitetet vil halde fram dialogen med NTNU og UiO om tettare samarbeid mellom universitetsavisene. Sjå universitetsstyremøtet direkte her.

Sjå del 3 av møtet her (etter 1415):

Sjå del 2 av møtet her (etter lønsj):

Sjå del 1 av møtet direkte her: 

UiB-styret avviste på møtet i april forslaget frå rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen, om å legge ned på Høyden og i staden kjøpe seg inn i OsloMets avis Khrono.

No ligg fleire nye modellar for samarbeid og samling om ei nasjonal avis for UH-sektoren på bordet til styremøtet torsdag 31. mai. Møtestart er klokka 10, og du kan sjå møtet direkte her.

Ein endeleg konklusjon i saka om universitetsavis er ikkje venta før på UiBs styremøte i august.

Trur på «NRK-modellen»

Som På Høyden tidlegare har omtalt, er det særleg to variantar som ser ut til å peike seg ut frå UiB-hald. Det som er blitt omtalt som «Schibsted-modellen», og ein utvida versjon av denne, omtalt som «NRK-modellen». Begge er tenkt som plattform for å samle universitetsaviser i Noreg under same paraply.

Begge modellane har som utgangpsunkt at fleire enn På Høyden og Khrono kan bli med, som Universitetsavisa, Uniforum, og kanskje også forskning.no – som alle er uavhengig styrte etter Redaktørplakaten. Også Høgskolen i Molde har ei redaksjonelt uavhengig avis, Panorama.

Dag Rune Olsen har tidlegare uttalt at han likar NRK-modellen best.

Ser til forskning.no

I saksframlegget til styret heiter det at måten forskning.no er organisert på kan vere ein interessant modell for styring og eigarskap. «Om forskning.no kommer inn som samarbeidspartner vil det tilføre lang erfaring med samarbeid mellom institusjonane, samt langt mer trafikk, og nedslagsfelt både innenfor og utenfor akademia».

Forskning.no er klart størst blant dei omtalte publikasjonane, men den redaksjonelle profilen, med ein reindyrka forskningsjournalistikk, skil dei frå dei andre avisene

«Andre sektormedier, som Khrono, kan inviteres inn i samarbeidet. Det kan også åpnes for at institusjoner uten egne medier kan bidra finansielt», heiter det i saksframlegget.

UiB har heller ikke skrinlagt tanken om å gå inn i Khrono, men slik modellene er skissert vil På Høyden og Khrono då fortsatt eksistere parallelt. UiB-styret har pålagt leiinga å sikre ei sterk redaksjonell forankring i Bergen.

Står på NTNU og UIO

Det store spørsmålet for Dag Rune Olsen er kva dei andre rektorane og dei andre store universiteta bestemmer seg for. Går NTNU og UiO inn for ei samling eller paraply, for eksempel som skissert i «NRK-modellen», tyder mykje på at UiB vil gå i den retninga.

I motsett fall, kan det gå mot ein modell med investeringar i Khrono, og fortsatt konkurrerande aviser ved dei andre institusjonane.

UiB skal i tida framover halde fram samtalen med UiO og NTNU.

«Initiativet om en nasjonal universitetsavis gir UiB en unik mulighet til å ta en førende rolle i arbeidet med å etablere en bredere nasjonal arena (…) men samtidig sikre en tydelig redaksjonell forankring og oppmerksomhet i Bergen», skriv universitetsdirektør ved UiB, Kjell Bernstrøm i saksframlegget til styret.

Saksliste

S 45/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 46/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 12.4.2018
S 47/18 Økonomirapport per 1. tertial 2018
S 48/18 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2018
S 49/18 Budsjettprosessen for 2019
S 50/18 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR
S 51/18 Status. Masterplan for areal
S 52/18 Fakultetenes forskningsmeldinger 2017
S 53/18 Forskerutdanningsmelding 2017
S 54/18 Utdanningsmelding 2017
S 55/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN 2016 – 2022»
S 56/18 Strategi for humaniora
S 57/18 Handlingsplan for innovasjon ved UiB – orientering om status
S 58/18 Forenkling av målstruktur i UH-sektoren
S 59/18 Årsrapport for På Høyden 2017
S 60/18 Status for utredning av muligheten for å etablere en nasjonal universitetsavis
S 61/18 Likestillingssituasjonen ved Universitetet i Bergen 2017
S 62/18 Årsrapport 2017 - Helse, miljø og sikkerhet
S 63/18 Årsrapport strålevern 2017
S 64/18 Valg til Universitetsstyret - gruppe B, midlertidig vitenskapelig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling, og gruppe D, studentene, for perioden 1.8.2018-31.7.2019
S 65/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
Orienteringsak -  SDG
Styrets halvtime