Nokut er godt fornøyd med kvalitetssikringsarbeidet til UiB, men har også flere råd å gi.
Nokut er godt fornøyd med kvalitetssikringsarbeidet til UiB, men har også flere råd å gi.

Vurdér ett karakterkrav til phd

Publisert

– Det er alltid en viss spenning ved en evaluering, sier viserektor Oddrun Samdal. UiB vil vurdere felles karakterkrav for alle doktorgradsutdanninger.

Spenningen var knyttet til hvordan evalueringen ved UiB ville gå etter at NTNU fikk tommelen ned av Nokut sist vinter. Norges nest største universitet fikk i februar 2013 underkjent sitt system for kvalitetssikring av utdanningen. Det ble dermed det første universitetet som fikk stryk. Noe av kritikken gikk på hvordan tilbakemeldingene fra studentene i referansegruppene ble håndtert oppover i systemet. Studentene var svært kritiske til hvordan referansegruppene fungerte. Studenter var lite motiverte for å delta i disse gruppene. «Det skjer ingenting, uansett», meldte studentene tilbake til Nokut-komiteen. Nokut mente at den formelle eksistensen av referansegruppene kunne fungere som en sovepute for det reelle arbeidet med kvalitetssikring. 

Felles karakterkrav til phd?
–Rapporten er et sterkt signal om at organisasjonen bruker kvalitetssikringssystemet, mener viserektor med ansvaret for utdanningen ved UiB, Oddrun Samdal.
–Syretesten for slike evalueringer er om systemet brukes, ikke bare at vi har et slikt system.

Et viktig innspill fra evalueringskomiteen nedsatt av Nokut, går på å innføre et felles karakterkrav for opptak på phd. UiB vil vurdere dette, i likhet med elleve andre punkt i rapporten.

Rapporten framhever Samdal-utvalget, som viserektoren leder for to rektorater siden. Utvalget reviderte håndboken for kvalitetssikring, og gjorde den lettere å anvende som et praktisk verktøy for organisasjonen.

–Tidligere rektorater skal ha stor del av æren for det langsiktige og kvalitativt gode arbeidet som er gjort, sier Samdal. 

Tverrfakultære utfordringer
UiB har 181 studieprogram. Nokut-komiteen har valgt å fokusere på to studietilbud: Forskerutdanningen og det integrerte masterprogrammet for farmasi. Nokut-rapporten begrunner valgene med at kvalitetssikringen av forskerutdanningen ikke formelt er en del av systemet for universitetets kvalitetssikringsarbeid. Likeledes har Nokut valgt å granske arbeidet med det tverrfakultære programmet for farmasi på masternivå. Felles for disse to utdanningene er at det ikke følger den vanlige organiseringen i linjen institutt og fakultet.

Dette kan gjøre kvalitetssikringen mer krevende, bemerker Nokut.

Trenger bedre kapasitet på forskeropplæring
I 2012 ble det avlagt 251 doktorgrader ved UiB. Det er totalt 25 forskerskoler ved fire fakulteter.(Matematisk-naturvitenskapelig, psykologisk, humanistisk, og medisinsk-odontologisk) Hensikten med forskerskolene er å gi stipendiatene kontakt med et større nettverk av doktorgradskandidater og veiledere.

Ett av forbedringspotensialene går på kapasiteten for opplæring av veiledere. Den er for begrenset, noe universitetets eget forskningsutvalg også har påpekt. Nokut-komiteen ber UiB ta tak i denne situasjonen raskt.

Likeledes er det mangler ved midtveisevalueringen, som har karakter av en «minidisputas», men som ikke tar opp kandidatens reelle progresjon.

Rolleforvirring på farmasiprogram
Det integrerte mastergradsprogrammet i farmasi er et samarbeid mellom fakutetene for matematisk-naturvitenskapelige fag og Det medisinsk-odontologisk fakultet. Det tas opp om lag 25 studenter på programmet hvert år.

Organiseringen er intrikat, med en styringsgruppe på toppen, der dekaner og fakultetsdirektører er representert. Rollefordelingen mellom styringsgruppen, leder for Senter for farmasi og programutvalget for det integrerte mastergradsprogrammet er ikke alltid tydelig, mener komiteen, som også spør om styringsgruppen trenger å være så topptung.

Studentene bemerker at tilgangen til lesesalsplasser og studieveiledning kunne vært bedre.

Ett viktig punkt går på evaluering: Komiteen stiller seg kritisk til at det på over ti år ikke har vært foretatt en evaluering av farmasiprogrammet.  Rammeverket for kvalitetssikringen av utdanning ved UiB er beskrevet i en egen håndbok. Den stipulerer at studieprogrammer skal evalueres minst hvert femte år.

En evaluering bør foretas relativt raskt, skriver komiteen.

Totalt sett er komiteen fornøyd med hva den har sett under sine to tilsynsbesøk i 2013, og anbefaler overfor Nokuts styret at systemet for kvalitetssikring ved UiB godkjennes. Det skal etter planen skje i februar.  

Utdanningsinstitusjonene har en plikt til å sørge for å ha nødvendig kunnskap om kvaliteten ved egne utdanningstilbud, og å sørge for å ha et system som på adekvat måte støtter oppunder arbeidet med kvalitetssikringen. Det er Nokut som har ansvaret for å følge opp institusjonenes arbeid med kvalitetssikring av utdanning.

Universitetet i Oslo har også hatt evaluering av sitt kvalitetssikringssystem. Her ligger det også an til at institusjonen blir godkjent. 

Her er komiteens videre råd til UiB: 

 • Universitetet bør se på om ikke kvalitetssikringssystemet også formelt bør omfatte ph.d.-utdanningen (tredje syklus). Når bl.a. emneevaluering og forskerutdanningsmelding allerede ligger inne som krav, fortoner det seg nærliggende å integrere forskerutdanningen i et samlet kvalitetssikringssystem.
 • Påse at midtveisevalueringene inneholder et innslag av dokumentasjon av reell progresjon i forhold til prosjektplan (ph.d.-forskriftens bestemmelser om midtveisevaluering inneholder ikke dette i dag). 
 • Universitetet bør se på muligheten for å øke kapasiteten på kurs, seminarer og andre former for opplæring i veiledningspedagogikk for veiledere på alle nivåer. 
 • Komiteen anbefaler universitetet å vurdere en mer ensartet praksis mellom fakultetene med hensyn til organisering, roller, navn på organer og oppgavefordeling på forskerutdanningen.
 • Institusjonen bør vurdere å stramme inn sin evalueringspraksis slik at det fastslås at emner og programmer der det nylig har skjedd store endringer blir evaluert raskere enn etter de tre (emne) og fem (program) år som håndboka for kvalitetssikring i dag fastsetter.
 • Komiteen anbefaler at institusjonen ser nærmere på både gjennomføringsgraden og forståelsen av programevalueringer, samt publiseringen av dem i kvalitetsdatabasen. 
 • Det bør gjennomføres en programevaluering ved det integrerte mastergradsprogrammet i farmasi i løpet av kort tid. 
 • Det bør vurderes å innføre to veiledere pr student som en fast ordning for det selvstendige arbeidet i mastergraden for studenter ved profesjonsutdanningen i farmasi.
 • Institusjonen bør initiere en diskusjon med alle relevante parter om mulige løsninger for kvalitetssikring av praksisperioden for farmasistudenter.
 • Universitetet bør vurdere om det skal være studentrepresentasjon i styringsgruppa for Senter for farmasi.
 • Komiteen anbefaler institusjonen å vurdere nødvendigheten av å ha et såvidt stort innslag av toppledelse i styringsgruppa for Senter for farmasi.
 • Komiteen vil anbefale at UiB vurderer å sette samme karakterkrav for opptak til alle institusjonens doktorgradsprogram.