Journaliststudentene ved UiB holder til i Media City Bergen, tett på bransjen. Her fra en workshop med snapchat-journalisten Yusuf Omar i 2017. Foto Astrid Gynnild/UiB
Journaliststudentene ved UiB holder til i Media City Bergen, tett på bransjen. Her fra en workshop med snapchat-journalisten Yusuf Omar i 2017. Foto Astrid Gynnild/UiB

Studiebarometeret: Stor variasjon i hvor fornøyde studentene er

Publisert

Mens masterprogrammet i engelsk får 4,9 av fem mulige når studentene skal evaluere eget studieprogram, havner en del fag på 3,0 og oppover.

Studiebarometeret fra NOKUT er en årlig undersøkelse om studiekvaliteten ved lærestedene i Norge. Studentene får her anledning til å si hva de mener gjennom en rekke spørsmål knyttet til hvordan de opplever studiene de går på. Resultatene gir en pekepinn på hvor fornøyd de er både faglig og ellers med studiestedet.

På de øverste plassene for studieprogram ved UiB ligger altså master i engelsk (4,9), bachelor i nanoteknologi (4,8), og integrert masterprogram i havteknologi (4,7). 

Et annet fag som skårer godt i årets undersøkelse, er den nye journalistikkutdanningen i medieklyngen Media City Bergen (4,4).

– For journalistutdanningen har det vært en total omlegging av studiet ved innflytting i Media City Bergen. I tillegg til tett kontakt med arbeidslivet vektlegges studentaktiv læring og innovasjon som viktige elementer i utdanningstilbudet, sier viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen (UiB), Oddrunn Samdal i en pressemelding.

Studieprogram med få respondenter får ikke opp noen poengsum.

Seksuell trakassering

På overordnet nivå viser Studiebarometeret 2019 at bare halvparten av studentene har fått informasjon om hvordan de kan melde fra om seksuell trakassering på sitt universitet eller sin høyskole.

– Det har vært flere kjente saker om trakassering på universiteter og høyskoler de siste årene. Det er for mange, både kvinner og menn, ansatte og studenter, som har opplevd ting som ikke skal skje. For å få gjort noe med dette må alle være kjent med hvordan de kan varsle og hvordan slike saker skal følges opp av universiteter og høyskoler, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom institusjonene om hvor godt de har nådd ut med varslingsrutinene sine. Færre enn 20 prosent av studentene på åtte institusjoner svarer at de hadde fått informasjon om varsling, mens på åtte andre institusjoner sier over 60 prosent at de har fått den informasjonen.

Studenter og ansatte skal ha fullt forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, og det er lovfestet.

Store variasjoner ved UiB

Selv om studentene jevnt over opplever at UiBs programmer er faglig utfordrende og relevante, er det store variasjoner innenfor enkeltfag. For mange fagansvarlige er studentbarometeret tankevekkende lesning, og med tilfredshet ned mot 3,0 kan det være et tegn på at noe drastisk bør gjøres på studiet.

Blant annet svarer svært mange av studentene på humanistiske fag at de savner tydelig yrkesrelevans for sine studier.

– Dette er en dessverre en kjent problemstilling både hos oss og andre, men som et svar på dette har vi ved UiB vedtatt en egen humaniora-strategi som skal adressere nettopp å synliggjøre humanioras relevans. For eksempel er det i et samfunn med økende migrasjon, globalisering og digitalisering viktigere enn noen gang å bidra med kompetanse på språk, etikk og kulturforståelse, sier Samdal.

Blant de punktene hvor det blir pekt på et forbedringspotensial, er også organiseringen av lektorutdanningene. UiB har i lengre tid jobbet med tiltak for å forbedre flyt og samordning knyttet til disse studieprogrammene, men Samdal sier det ikke har vært nok.

– Undersøkelsen viser tydelig at det ikke holder med småtiltak. For å få en tydeligere samordning av fag involvert i lektorutdanningen, har vi derfor opprettet en ny stilling som fagdirektør for lektorutdanningen, og vil også rekruttere en person til som skal jobbe med praksisdelen av utdanningen. Vi har store forhåpninger knyttet til disse nye stillingene, sier Samdal.

Stort sett fornøyd

Konklusjonene fra Studiebarometeret peker på at studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner er godt fornøyd med kvaliteten på studieprogrammene de går på. Årets resultater samsvarer i stor grad med resultatene fra tidligere år.

Aller mest fornøyde er studentene med vurderingsformene på studieprogrammet. Særlig gjelder det måten eksamener, innleveringer og andre vurderingsformer har krevd forståelse og resonnement, heter det i oppsummeringen fra NOKUT.

Minst fornøyd med tilbakemelding og veiledning og muligheter til medvirkning. Noe av det studentene er minst fornøyd med i hele undersøkelsen er tilbakemeldinger og veiledning. Det gjelder både antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte på arbeidet sitt, men også innholdet i tilbakemeldingene: Bare om lag halvparten av studentene er tilfreds med de faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på eget arbeid og den faglige veiledningen de mottar, ifølge Studiebarometeret.

30 000 studenter

Spørreundersøkelsen Studiebarometeret sendes ut til 30 000 studenter som går i sitt andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt studenter i sitt femte studieår på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger.

Høsten 2018 var det 6. gangen den landsdekkende undersøkelsen ble gjennomført. Til sammen har 1804 UiB-studenter svart på årets undersøkelse, en svarprosent på 40 prosent av de spurte.

Studieprogram med få respondenter får ikke opp noen poengsum.