Mange studenter startet opp ved <span class="caps">HVL</span> i høst, men var det mange nok? Kunnskapsdepartementet stiller spørsmål ved om de får nok studiepoeng ut av ekstra studieplasser som er fordelt de siste årene.
Mange studenter startet opp ved HVL i høst, men var det mange nok? Kunnskapsdepartementet stiller spørsmål ved om de får nok studiepoeng ut av ekstra studieplasser som er fordelt de siste årene.

HVL får smekk for manglende studiepoeng

Publisert

Departementet spør hvor studiepoengene de ga ekstra penger til er blitt av.

Høgskulen på Vestlandet og Kunnskapsdepartementet er i ferd med å inngå en utviklingsavtale, som med litt pisk og litt gulrot skal styre institusjonene i den retningen departementet ønsker. I prosessen ligger også den vanlige etatstyringsdialogen i sektoren, der institusjonene får høre hvor fornøyde – eller misfornøyde – departementet er.

«Lavere enn forventet»

I det store er de fornøyd med den nye høyskolen, som fusjonerte etter langvarig press fra den politiske ledelsen, går det frem av et brev sendt til HVL i juni.

Men på noen punkt er departementet mer utålmodig:

«HVL er blant institusjonene som har fått finansiering til flest studieplasser siden 2008. Departementet pekte på at studiepoengsproduksjonen ved høyskolen i perioden fra 2008 til og med 2016 synes å være lavere enn man burde forvente ut fra tildelt finansiering i perioden» skriver departementet, for forventer at høyskolen gjør rede for hvorfor de ikke produserer flere studiepoeng.

Må være gratis

Høyskolen får også en klar melding fra departementet om at det ikke er i tråd med prinsippet om gratis utdanning å arrangere obligatoriske studieturer som studentene må betale for, slik Studvest avslørte i vinter.

«Det kan ikke kreves egenbetaling når studieturer, ekskursjoner, feltarbeid og lignende er obligatoriske og hvor deltakelse er en forutsetning for å få avlegge eksamen» slår departementet fast.

Samarbeid med fagskoler og UiB

Men jevnt over er tilbakemeldingene positive. HVL får blant annet støtte for universitetsambisjonen deres.

Et overordnet mål med utviklingsavtalene er at departementet ønsker at hver institusjon skal bygge en profil som passer inn i hele universitets- og høyskolelandskapet.

Departementet forventer derfor at HVL reflekterer over mulige samarbeid og samspill med Universitetet i Bergen, og foreslår også at høyskolen ser på muligheter for samarbeid med fagskoler.

Lærerutdanningen, som er under omlegging, får særlig oppmerksomhet, og også her forutsetter departementet et sterkere samarbeid med universitetet.

EU-penger

De har også forventninger om at HVL skal hevde seg bedre i konkurransen om penger fra EUs forskningsprogrammer.

På Høyden har ikke oppnådd kontakt med HVL-rektor Berit Rokne i saken.

Utviklingsavtalene og en rekke andre saker skal opp i HVL-styremøtet torsdag.

Du kan se møtet her fra 1030 til ca. 1530.

Dette er sakslisten:

59/17 Innkalling, saksliste og godkjenning av protokoll styremøte 08/7
60/17 Orientering til styret om OU-programmet
61/17 Plan for strategiprosessen 2017-2018
62/17 Revidert utkast til utviklingsavtale 2018-2020 mellom Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Kunnskapsdepartementet (KD)
63/17 Ferdigstilling av rapportar om Arbeidsplassbasert masterutdanning for lærarar og Lektorutdanning 8-13
64/17 Oppnemning av studentrepresentantar til klagenemnda ved HVL 2017/2018
65/17 Oppnemning av studentrepresentant - Skikkavurderingsnemnda  ved HVL 2017/2018
 Orienteringssaker
O-08/17 Orienteringar til styremøte 08/17
O-08/17-1  Årshjul pr. august 2017
O-08/17-2  Referat frå IDF-møte
O-08/17-3 Studentopptak 2017
O-08/17-4 Orientering om arbeid med informasjonssikkerhet - møte med Uninett, oppfølging av etatsstyringsmøte og tildelingsbrev
O-08/17-5 Styret møter de hovudtillitsvalde
O-08/17-6 Engelske fakultetsnamn
O-08/17-7 Glu-prosjektet
O-08/17-8 Budsjettfordelingsmodell – intern høring
O-08/17-9 Instituttstruktur – orientering om prosessen
Eventuelt