Kari Toverud Jensen ser også positive sider ved Nokuts ferske rapport. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono
Kari Toverud Jensen ser også positive sider ved Nokuts ferske rapport. Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono

Nokut underkjente HIOA

Publisert

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) underkjenner Høgskolen i Oslo og Akershus’ undervisningssystem. I likhet med NTNU i Trondheim opplever HiOA og rektor Kari T Jensen å få stryk.

Ifølge evalueringsrapporten er det først og fremst kvalitetsikringen rundt masterprogrammene og forskningsutdanningen ved høgskolen som ikke er god nok. Det samme gjelder også systematisk arbeid med kvalitet og forankring av dette opp i høgskolens styre og ledelse.

I mai sendte de over sin foreløpige rapport uten konklusjoner til HiOA.

Høgskolen fikk så anledning til å rette opp eventuelle misforståelser og faktafeil, og de sendte sine merknader og innspill til det komiteen hadde skrevet og leverte dette 5. juni. Nå foreligger komiteens rapport og konklusjoner, og HiOA får stryk fra den sakkyndige komiteen på sitt kvalitetssikringssystem.

Les rapporten her

Rapporten fra den sakkyndige komiteen skal behandles av styret i Nokut i september, og først da foreligger den endelige konklusjonen. I følge Nokut selv hører til unntakene at styret går for en annen konklusjon enn den den sakkyndige komiteen har avgitt.

Før styrebehandlingen har HiOA frist på seg til 22. august med å komme med offisielle innspill til rapporten. Hvis styret fastholder komiteens innstilling har høgskolen 6 måneder pås egf or å rette opp de svakhetene rapporten avdekker.

– Ambisiøst
I sin blogg skriver rektor Kari Toverud Jensen at Nokut gir HiOA gode tilbakemeldinger på at de har et ambisiøst kvalitetssikringssystem.

– Imidlertid påpeker Nokut at vi ikke kan dokumentere at systemet er tilfredsstillende fordi systemet ikke har vært lenge nok i bruk og ikke er fullt ut implementert på høgskolen, skriver rektor, og legger til:

– Vi tar Nokuts tilbakemelding på alvor, og vil jobbe målrettet videre for å gjøre de nødvendige endringene for å få kvalitetssystemet til å bli et velfungerende system som tilfredsstiller våre egne og Nokuts krav.

– For tidlig
I sin blogg beskriver rektor en situasjon der begge de to tidligere høgskolene, Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus, har hatt kvalitetsikringssystemer som har vært godkjent av Nokut. Først høsten 2013 ble de to systemene erstattet av et nytt.

HiOA har hele tiden ment at Nokuts besøk kom i tidligste laget.

– På mange måter kom Nokut for tidlig til å kunne evaluere vårt nye system. Vi er fortsatt en ny høgskole, og det tar tid å implementere et felles kvalitetssystem og bygge opp en felles kvalitetskultur, skriver rektor.

Hun mener at det også er mye hyggelig lesning i rapporten.

– Kvalitetsarbeidet som gjøres på bachelorutdanningene får gode skussmål av Nokut. Dette visste vi, og er glade for at også komiteen så dette. Det er viktig for høgskolen at det drives et godt og solid kvalitetsarbeid på bachelorutdanningene våre, som utgjør størstedelen av utdanningene ved høgskolen, skriver Toverud Jensen.

Studieadministrasjonen blogger også
Studiedirektør Marianne Brattland har også blogget om Nokut-rapporten.

Brattland skriver at det er særlig to ankepunkter sakkyndig komité har i sin begrunnelse:

Det påpekes at vi ikke kan dokumentere at systemet er tilfredsstillende fordi systemet ikke har vært lenge nok i bruk og ikke er fullt ut implementert på høgskolen. Oppfølgingen og resultatene av det lokale kvalitetsarbeidet er i for liten grad synlig i dokumentasjonen. At systemet nettopp er implementert, har medført at komiteen tidvis har hatt lite dokumentasjon for å kunne vurdere det systematiske kvalitetsarbeidet til den fusjonerte høgskolen.

Høgskolens ambisjon om å oppnå universitetsstatus ikke er godt nok integrert i det daglige og lokale kvalitetsarbeidet og kvalitetskulturen i hele organisasjonen. Komiteen er særlig kritisk til at HiOA ikke innførte og tok aktivt i bruk et felles kvalitetssystem for hele institusjonen fra oppstarten av den nye institusjonen. Komiteen mener dette har svekket både det systematiske kvalitetsarbeidet ved HiOA i perioden og dermed beslutningsgrunnlaget for institusjonens samlede kvalitetsutvikling.