Styremøtet er i Grieghallen. Foto: Wikimedia
Styremøtet er i Grieghallen. Foto: Wikimedia

Ønsker ikke utredning av HiB-fusjon nå

Publisert

Det kom fram på styremøtet i dag. Anne Kverneland Bogsnes støttet de tre UiB-dekanenes forslag om å utrede en storbergensk sammenslåing av forskning og høyere utdanning.

Tre dekaner ved UiB og to ved HiB ønsker å utrede om en fusjon med Høgskolen i Bergen er formålstjenlig for begge institusjoner. 

– Svarer ikke KD
– Bestillingen fra statsråden er at vi skal se på vår plass i et landskap med færre institusjoner. Jeg synes ikke styreframlegget svarer på denne bestillingen, sa ekstern styrerepresentant Anne Kverneland Bogsnes, og henviste til de to arbeidsnotatene som realfags- og helsedekanene forfattet. –Jeg oppfordrer sterkt til en utredning om fusjon.  

Det finnes sterk motstand blant flere aktører mot en fusjon, mener Joakim Palme.

–Jeg anbefaler ikke en vidåpen dør, men å informere departementet om at det her finnes muligheter.

– Bestillingen fra departementet er i første rekke rettet mot mindre institusjoner enn oss. Vi kan hjelpe til i prosessene. Innspillene for en eventuell fusjon er ikke klare nok til å gi anbefalinger om dette. Det er å ta tingene for kjapt, mente Peter M. Haugan.

Sett handling bak ordene
– Vi har et betydelig problem med å være tydelig nok, mente Johan Fredrik Odfjell. – Vi må understreke at vi har forstått bestillingen.

Hvis UiB med sin beste vilje ikke klarer å se hvordan fusjoner er beste vei mot å løse svakhetene i strukturen i UH-landskapet, bør UiB argumentere for det. Fusjoner er ekstremt vanskelige, og de fleste slike forsøk mislykkes. 

– Faren for å rote det til, er ganske stor.

Ett av målene med en restrukturering, er å skape flere forskningsmiljøer som kan hevde seg i internasjonal toppklasse. Om UiB er villig til å gjøre tøffe økonomiske prioriteringer for å spisse satsingen, tror næringslivslederen at departement og eier vil ha større forståelse for behovet for at UiB står seg best som i dag.

UiB kan bli en miniputt
Kverneland Bogsnes er bekymret for hvordan landskapet rundt UiB kan komme til å endre seg. Det er bevegelser mellom NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag, og mellom Universitetet i Stavanger og høyskoler. Hun er redd for at UiB alene kan bli femte eller sjette største institusjon i Norge, med de konsekvenser det kan få for ressurstildeling og innflytelse.

Olsen hevdet, med informasjon fra sin kollega ved NTNU, at det er betydelig motstand mot en storfusjon i Trondheim blant det gamle NTH-miljøet.

Vestlendinger vil ikke fusjonere
Volda ønsker å bestå som selvstendig institusjon, ifølge sitt siste styrevedtak, men går sørover mot Sogn og Fjordane, om det må. Høgskolen i Sogn og Fjordane, på sin side, bekrefter på sine nettsider at vedtaket om fortsatt alenegang, består.

Selvstendighetslinjen er gjennomgående blant de vestnorske institusjonene, om de får velge selv. Politisk ledelse har tidligere understreket at institusjonene selv ikke har noen form for vetorett. Riset bak speilet er at regjeringen fusjonerer over hodet på institusjonene.  

Studentene støtter UiBs hovedspor om et såkalt fullskalauniversitet – som dagens breddeuniversitet, men supplert med FoU-klynger innenfor utvalgte fagområder.

Kverneland Bogsnes presset på for å få inn en setning om at UiB ønsker en utredning om fusjon med HiB, men møtte liten støtte blant de andre medlemmene i styret.

– Hvordan kan vi be om en utredning, når høyskolen ønsker å utvikle et profesjonsuniversitet sammen med andre høyskoler, mente rektor Olsen.

Professor Kjersti Fløttum mente at prosessen ikke har kommet langt nok til å utrede en fusjon nå.

Brevet til KD fikk tilslutning fra styret, med de merknadene som framkom under møtet.