Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved HiB, inviterer til styreseminar på Sandsli i dag. Her legges grunnlaget for utdanning og forskning på Vestlandet de neste tiårene.
Ole-Gunnar Søgnen, rektor ved HiB, inviterer til styreseminar på Sandsli i dag. Her legges grunnlaget for utdanning og forskning på Vestlandet de neste tiårene.

Følg fusjonsseminaret i dag

Publisert

Høyskolene i Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og Bergen møtes for felles styreseminar om en mulig fusjon i dag. Følg det direkte her.

Skal Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund bli én samlet profesjonshøyskole på Vestlandet? Avgjørelsen blir tatt i vår: I dag har styrene ved de tre institusjonene fellesseminar om temaet, og i morgon vil de tre styrene hver for seg avgjøre om de vil gå inn i fusjonsforhandlinger.  Innstillingene til alle de tre styrene er å gå inn i forhandlinger, men det er knyttet en viss spenning til hva vedtaket blir i Sogn og Fjordane, der både studenter og deler av de ansatte har markert klar motstand mot en fusjon.

Den endelige avgjørelsen må tas før sommeren av styrene, etter at et forhandlingsresultat foreligger. Dagsorden under vinduet for direkterapportering. Følg styreseminaret her:

Live Blog Fusjonsseminar for høyskolene på Vestlandet

10.00 Seminarstart

  • Innhald og konklusjonar i styresakene vert lagt fram av rektor ved HiSF og direktørane ved HiB og HSH. Det vert opna for spørsmål og kommentarar.

11.00 Statssekretær Bjørn Haugstad

  • Innlegg frå statssekretæren med påfølgande diskusjon.

12.00 Lunsj

13.00 «Erfaringar frå fusjonsprosessen mellom HBV og HiT»

  • Innlegg av Rune Nilsen, styreleiar for Høgskolen Sørøst-Norge.

14.00 «Eit studentperspektiv på fusjon»

  • Studentane i styringsgruppa presenterer sin rapport.

14.15 «Felles moglegheiter og utfordringar»

  • Diskusjon i grupper på tvers av institusjonane.

15.45 Pause

  • Beinstrekk med ein liten matbit.

16.00 «UiB si rolle som internasjonalt forskingsuniversitet. Samarbeid og arbeidsdeling
på Vestlandet.»

  • Innlegg frå Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen.

16.45 Avsluttande kommentarar

  • Styreleiarane oppsummerer. Ferdig ca. 17.30.