– I langt større grad enn i dag trenger vi å få mennesker med doktorgrad ut i næringslivet, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen da han sammen med HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen og Hege Økland, leder for <span class="caps">NCE</span> Maritime CleanTech diskuterte tilstanden i kunnskapsnasjonen Norge.
– I langt større grad enn i dag trenger vi å få mennesker med doktorgrad ut i næringslivet, sa UiB-rektor Dag Rune Olsen da han sammen med HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen og Hege Økland, leder for NCE Maritime CleanTech diskuterte tilstanden i kunnskapsnasjonen Norge.

Vil klynge seg sammen

Publisert

Klynger blir stadig viktigere, sier HiB-professor Stig-Erik Jakobsen. Han mener dette er veien å gå for at Bergen skal få flere senter for forskningsdrevet innovasjon.

– Innovasjon skjer når ulike typer kunnskap møtes.

HiB-professor Stig-Erik Jakobsen liker ideene om kunnskapsklyngene som har kommet frem. Han advarer mot at bare like aktører samler seg i klynger. Foto: Tor Farstad
HiB-professor Stig-Erik Jakobsen liker ideene om kunnskapsklyngene som har kommet frem. Han advarer mot at bare like aktører samler seg i klynger. Foto: Tor Farstad

Det sa Stig-Erik Jakobsen, professor ved Høgskolen i Bergen og leder for Senter for nyskaping samme sted, da Norges Tekniske Vitenskapsakademi markerte 60-årsdagen sin i Bergen mandag.

Da Forskningsrådet bestemte hvem som skulle få Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) fra 2015, var resultatet at 9 av 17 sentre er knyttet til Sør-Trøndelag, nærmere bestemt Sintef og NTNU. Ingen havnet ved UiB eller hos andre aktører i Bergen. Faktisk har UiB bare fått ett slikt senter i løpet av de tre utlysningsrundene som har vært. NTNU har ni.

Næringsminister Monica Mæland var også invitert til Norges Tekniske Vitenskapsakademis 60-årsmarkering i Bergen. – Næringslivet bør også satse på forskning, og forskningsinstitusjonene bør satse på næringsrelatert forskning av høg kvalitet, sa Mæland. Foto: Tor Farstad
Næringsminister Monica Mæland var også invitert til Norges Tekniske Vitenskapsakademis 60-årsmarkering i Bergen. – Næringslivet bør også satse på forskning, og forskningsinstitusjonene bør satse på næringsrelatert forskning av høg kvalitet, sa Mæland. Foto: Tor Farstad

Tenke utenfor boksen
Jakobsen viste til forskning som sier at bedrifter i klynger er mer innovative enn andre. Samtidig advarte han mot å ha klynger der alle aktørene er for like.

I en kronikk i BT skrev Jakobsen sammen med førsteamanuensis Jarle Aarstad at «sterke og spesialiserte bransjer i regionale klynger kan imidlertid gå på bekostning av en annen mekanisme vi vet fremmer innovasjon og vekst, nemlig samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av bransjer. I forhold til nyskaping kan det faktisk være problematisk om lokale bedrifter er for like. Selv om de er produktive, viser vår forskning at bedriftene risikerer å gjøre som de alltid har gjort - de mister evnen til å tenke utenfor boksen».

Det nye begrepet kunnskapsklynger er en sammensmeltning av de to andre klyngetypene; næringsklynger og forskning- og utdanningsklynger.

– Kunnskapsklyngene samler både praktisk og teoretisk kunnskap, sa Jakobsen.

Han sa at utfordringen i Bergen og resten av Hordaland er at næringslivet er for lite orientert mot forskning og utdanning (FoU), og samarbeider for lite med FoU-institusjonene. Samtidig er FoU-institusjonene for lite orientert mot samarbeid med næringslivet. 

Søker om globalt senter
Men noe er i ferd med å skje.

– Det ser ut som om man nå ønsker en annen type samhandling. Det er ikke konkurranse mellom FoU-institusjonene, men en rollefordeling, sa Jakobsen, og viste til klyngene Bergen Media City, Bergen Science City, den planlagte helseklyngen på Årstadvollen og en marin klynge.

Jakobsen mener at SFI er et viktig virkemiddel. Samtidig har næringsklyngene sin egen ordning, finansiert av blant andre Innovasjon Norge. I dag finnes det 12 Norwegian Centers of Expertise (NCE). Ett av disse er i Bergen, NCE Subsea samler hundre bedrifter som utvikler og leverer kompetanse og teknologi til installasjon, drift og vedlikehold av undervannsinnstallasjoner globalt. Nå søker NCE Subsea om å få status som Global Center of Expertise (GCE). I søknadsarbeidet har også FoU-institusjonene vært involvert.

– Kanskje kan vi om noen år få se denne overskriften, sa Jakobsen, og viste frem et lysark med tittelen “Hordaland håver inn SFI-er”.

– Forskningsinstitutter på rot
Klynger og samarbeid, både med hverandre og med næringslivet, var også gjengangeren da rektorene Dag Rune Olsen og Ole Gunnar Søgnen samtalte med Hege Økland, som er leder i NCE Maritime CleanTech.

– Vi søkte om en SFI, og opplevde at vi ble møtt med åpne armer da vi tok kontakt med deres fagmiljøer. Det ga en skikkelig wow-følelse, sa Økland.

Hun tok til orde for dialog, og for at man sammen kan finne skattene i fremragende kunnskapsklynger – som er spisset for ulike bransjer.

– Sover bergensregionen, spurte konferansier Gunn Mangerud, med henvisning til den pågående strukturdebatten.

– Høgskolen i Oslo og Akershus kjøper forskningsinstitutter på rot, og NTNU driver med virksomhetsoverdragelse. Her i vest har vi bestemt oss for å samarbeide, og klynger er sentralt i svaret vårt til kunnskapsministeren. Vi har mange kunnskapsmedarbeidere i regionen, og en totalressurs som er uutnyttet, sa Olsen, og viste blant annet til den nylig inngåtte avtalen mellom UiB og Havforskningsinstituttet.

UiB-rektoren mener også at instituttsektoren i Bergen får for få statlige kroner.

– Det er viktig å få disse med inn i klyngene. Det er vel så viktig som å kjøpe opp småhøgskoler på rot.

Ikke svart belte
Professor Jakobsen snakket om den praktiske, erfaringsbaserte kompetansen som mange bedrifter har. Økland er også opptatt av denne kompetansen, og hun understreket at høgskolene er viktige for klyngene.

– Høgskolen Stord/Haugesund trenger Høgskolen i Bergen. Jeg håper det ikke blir et dårligere forhold mellom høgskolene etter fusjonsprosessene, og at det ikke blir en gradvis nedbygging av campusene.

Hun sa at industrien er opptatt av etter- og videreutdanning.

– HiB og UiB har ulike samfunnsoppdrag. Vi er tett på samfunnet og skal utvikle utdannelser sammen med næringslivet og samfunnslivet. Det er en kvalitet ved utdanningen vår at vi samarbeider med næringslivet, mener HiB-rektor Søgnen.

UiB kommer foreløpig ganske godt ut når det gjelder å hente midler fra EUS store forskningsprogram Horisont 2020. Men Olsen mener det er mulig å få til mer.

– Dersom man ser på utlysningene, er det mange av dem som snakker til oss på Vestlandet. Men Vestlandet har ikke svart belte i samhandling, sa han tørt.