Kunst- og designhøgskolen i Bergen anbefaler at skolen blir en del av Universitetet i Bergen. Men <span class="caps">KHIB</span>-styret setter en rekke vilkår for virksomhetsoverdragelsen.
Kunst- og designhøgskolen i Bergen anbefaler at skolen blir en del av Universitetet i Bergen. Men KHIB-styret setter en rekke vilkår for virksomhetsoverdragelsen.

KHIB-styret går for fusjon med UiB

Publisert

Men det følger en rekke vilkår med på kjøpet dersom Universitetet i Bergen skal overta Kunst- og designhøgskolen.

Det har lenge vært klart at det går mot en sammenslåing av KHiB og UiB, og i går vedtok KHiB-styret en anbefaling av sammenslåingen, som vi skje i form av en virksomhetsoverdragelse. Dermed overtar UiB alle ansatte og forpliktelser KHiB har. 

UiB skal behandle saken på styremøtet 2. juni, og sammenslåingen skal tre i kraft 1. januar 2017. Samtaler om sammenslåing ble startet allerede høsten 2014 etter at regjeringen varslet om strukturendringer. Men prosessen har altså tatt lengre tid enn en del andre fusjonsprosesser i sektoren, hvor en rekke institusjoner fusjonerte 1. januar 2016. 

KHiB-styret stiller også en del vilkår for fusjonen: 

1. Det må opprettes et eget fakultet hvor virksomheten til KHiB og Griegakademiet, som i dag ligger under Det humanistiske fakultet, inngår. På det nye fakultetet for kunst, design og musikk skal kunstnerisk utviklingsarbeid være den største delen av forskningen og grunnlag for undervisningen. 

2. Det nye fakultetet må få med seg all finansieringen til KHiB og Griegakademiet, og finansieringen må følge nasjonale rammer for kunstutdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Kunstutdanning er plassert i høyere studiefinansieringskategorier, slik at institusjonen får mer penger per student. KHiB stiller også som vilkår at UiB skal ta på seg ansvaret for å finansiere minst sju nye stipendiatstillinger, og jobbe for å få dette til på statsbudsjettet. 

3. Samlokalisering av all virksomhet på Møllendal er viktig, og KHiB-styret støtter UiBs arbeid for å få dette til. Det nye bygget til KHiB er under bygging på Møllendal, men det vil ikke ha plass nok til Griegakademiet. 

4. Hvis UiB-styret vedtar noe som avviker vesentlig fra vedtaket til KHiB, skal saken behandles på nytt i KHiBs styre. 

– Jeg er glad for at styret har fattet dette vedtaket da det vil styrke oss i det faglige arbeidet og gjøre oss rustet til å møte fremtidige utfordringer, sier KHiB-rektor Gerd Tinglum i en pressemelding. 

Til På Høyden sier Tinglum at sju stipendiatstillinger er det samme tallet som Kunnskapsdepartementet stiller som krav til ph.d.-program i den nye kvalitetsforskriften. Når det gjelder finansiering er ikke KHiB inne i departementets resultatmodell, men er bare basisfinansiert.

– En av premissene for virksomhetsoverdragelsen er at vi tar med oss den økonomien vi har inn i det nye fakultetet.

– Hvor stort avvik fra UiB trengs før dere vil ta saken opp til ny styrebehandling?

– De punktene som er viktige for oss er definerte i styrevedtaket, sier Tinglum.