Næringslivet brukte mer penger på forskning og utvikling i 2014 enn i 2013. Og med økt pengebruk kommer også flere årsverk, viser tall fra <span class="caps">SSB</span>. Foto: Colourbox
Næringslivet brukte mer penger på forskning og utvikling i 2014 enn i 2013. Og med økt pengebruk kommer også flere årsverk, viser tall fra SSB. Foto: Colourbox

Vekst i norsk FoU

Det norske budsjettet til norsk forskning og utvikling er på over femti milliarder kroner årlig. Norsk næringsliv øker sin innsats, men bruker mindre penger på forskning på olje og gass.

Forskning og utvikling i næringslivet øker i Norge, viser tall fra SSB.

I 2014 ble det utført forskning og utvikling i næringslivet for 24,8 milliarder kroner. Dette er en økning på ti prosent fra 2013.

Årsverk: Norge skiller seg fra Norden og EU
Utførte FoU-årsverk i det norske næringslivet, inkludert næringsrettede forskningsinstitutter, var 8,7 prosent flere i 2014 enn i 2013. Veksten i næringslivets FoU-årsverk i Norge er sterk i internasjonal sammenheng: Tilsvarende tall for EU var 2,6 prosent.

Også de andre nordiske landene har en svakere vekst enn Norge. Både Sverige og Danmark har svak vekst, rundt 1,5 prosent. I Finland er det en nedgang på 2,5 prosent.

Ser man på penger brukt på FoU i forhold til de samlede BNP-kostnadene, ligger Norge lavere enn både EU og de øvrige nordiske landene.

Nedgang innen forsking på olje og gass
FoU-aktiviteten har imidlertid utviklet seg forskjellig i de ulike næringene.

En stor del av økningen kommer innen industri og tjenesteyting. Forsking og utvikling som dreier seg om utvinning av råolje og naturgass og utvinningstjenester så en nedgang fra 2013 til 2014 på 4,9 prosent.

Norges samlede FoU-innsats
Ser man Norges FoU-innsats under ett, viser tallene at den offentlige og private innsatsen for FoU var på 53,9 milliarder kroner i 2014.

Utover næringslivets FoU-innsats ble det utført FoU for 16,7 milliarder kroner i universitets- og høgskolesektoren og for 12,3 milliarder kroner i instituttsektoren.

Også antallet årsverk innen FoU har endret seg: (se tabell under)