Elever samlet under Forskningsdagenes skolearrangement. Læreryrket er ett av mange der det kreves skikketvurdering, for å sikre at elevenes liv og helse er ivaretatt.
Elever samlet under Forskningsdagenes skolearrangement. Læreryrket er ett av mange der det kreves skikketvurdering, for å sikre at elevenes liv og helse er ivaretatt.

Mener Felles klagenemnd gir for kort utestengelse i skikkethetssaker

Publisert

Arbeidsutvalget for skikkethetsarbeid og Felles klagenemnd er uenige om lengden på utestengelse i skikkethetssaker.

Arbeidsutvalget for skikkethet (AU) er et koordinerende organ for de institusjonsansvarlige for skikkethet.

Desse utdanningane krev skikka-vurdering

Barnehagelærar
Lærarutdanning, lektorutdanning, samt praktisk-pedagogisk utdanning
Audiograf
Barnevernspedagog
Bioingeniør
Ergoterapeut
Farmasøyt
Fysioterapeut
Jordmor
Klinisk ernæringsfysiolog
Lege
Optikar
Ortopediingeniør
Psykolog
Klinisk ernæringsfysiolog
Radiograf
Sosionom
Sjukepleiar
Tannlege
Tannpleiar
Tannteknikar
Vernepleiar
Paramedicutdanning
Profesjonsutdanning i teologi
Trafikklærarutdanning
Logopedutdanning
Utdanning i spesialpedagogikk
Tolkeutdanning i teiknspråk

Kjelde: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Nå har de sendt et brev til Felles klagenemnd, der de er kritiske til at klagenemnda i en del skikkethetssaker setter ned utestengelsen av studenter fra fem til to eller tre år. De ber om et møte med Felles klagenemnd. Dette skriver Universitetsavisa.

De aller fleste utdanningsinstitusjonene i Norge har underskrevet brevet.

Reduserer utestengelsen

Connie Goul ved Universitetet i Agder har skrevet brevet sammen med Kari Kildahl, Oslomet, og Jørgen Sundby, UiT.

– Vi ser at i en del saker der lokale klagenemnder har vedtatt fem års utestengelse blir dette redusert til to eller tre år. Dette tok Felles klagenemnd også opp på siste nasjonale skikkethetskonferanse, sier Goul til Universitetsavisa.

Felles klagenemnd mente at disse sakene ikke var alvorlige nok til å gi fem års utestengelse. I brevet skriver AU at de stiller seg kritisk til vurderingene gjort av Felles klagenemnd.

Når en skikkethetssak blir påklaget av studenten, går den til nasjonal Felles klagenemnd.

– Det er ofte de mest alvorlige sakene som går til Felles klagenemnd. I en del av disse alvorlige sakene er to-tre år for kort tid, sier Goul.

Kan ha store problemer

Hun påpeker at studentene kan ha psykiske problemer, personlighetsmessige problemer eller rusproblemer.

– Vår jobb er å sørge for at barn, pasienter eller andre sårbare grupper som studentene kan komme i kontakt med blir godt ivaretatt, sier Goul.

AU skriver også i brevet at det å korte ned utestengelsesperioden til en student med langvarige problemer kan gi studenten falskt håp om å prøve seg igjen i studiet. Dette går også utover de lokale ressursene til å behandle slike saker, da studentene sannsynligvis vil havne i ny skikkethetssak, skriver de.

Lovverket åpner for å korte ned utestengningen til under fem år dersom forholdene som har forårsaket den manglende skikketheten er av forbigående art.

I brevet skriver AU: «AU er uenige i at forholdene i de skikkethetssakene hvor Felles klagenemnd har satt ned utestengelselsperioden ganske sikkert er av forbigående art, heller tvert imot.»

Endring i lovverket

I 2016 ble forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning endret slik at studenten kunne utestenges fra utdanning inntil fem år.

I brevet skriver AU at sakene jevnt over er svært alvorlige. Studentene har ofte store psykiske, personlighetsmessige eller rusproblemer og vanskene har vart lenge.

«I disse tilfellene er det lokalt blitt vurdert slik at den valgte utestengelsesperioden er nødvendig i hver enkelt sak, av hensyn til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre studenten vil komme i kontakt med…», står det i brevet.

– Vi har ennå ikke behandlet denne saken i Felles klagenemnd, det vil vi gjøre i vårt møte i midten av februar. Jeg har ikke tatt stilling til innholdet i brevet foreløpig, og vil derfor ikke kommentere det ennå, sier Marianne Klausen, leder for Felles klagenemd.