<span class="caps">HF</span>-ledelsen er bekymret for fakultetets dårlige økonomi. Også tidligere har fakultetet gått med store underskudd. Foto: Hilde Kristin Strand
HF-ledelsen er bekymret for fakultetets dårlige økonomi. Også tidligere har fakultetet gått med store underskudd. Foto: Hilde Kristin Strand

Tøffe økonomiske tider

Publisert

Når to av fakultetene har styremøte tirsdag, får de økonomirapporter med røde tall på bordet.

– Dette er gale, sier Margareth Hagen.

Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt vil ikke strupe driften på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Foto: Tor Farstad
Fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt vil ikke strupe driften på Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Foto: Tor Farstad

Dekanen ved Det humanistiske fakultetet er bekymret for fakultetets økonomi. Da fakultetsstyret vedtok budsjettet i desember i fjor, var det flere som uttrykte at de var usikre på om det var et realistisk budsjett. Nå viser det seg at skeptikerne hadde rett. I økonomirapporten for første tertial rapporterer fakultetsledelsen om at fakultetet kommer til å gå med underskudd på minst ti millioner kroner.

– Det er sikkert at det kommer til å bli mer enn ti millioner. Men akkurat hvor mye det ser ut til å bli, vil jeg gjerne få informere fakultetsstyret om først, sier fakultetsdirektør Trine Moe.

12 millioner i rammekutt
Høyere lønnskostnader enn i fjor og lavere bidrags- og oppdragsinntekter. Det er i hovedsak grunnen til den dystre økonomiske situasjonen, viser sakspapirene. Men bakgrunnen er rammekuttet fakultetet fikk fra UiB sentralt. Alle fakultetene måtte kutte 1,5 prosent til det som ble kalt strategikutt.

– For oss var det 13 millioner kroner. I tillegg er ph.d.-satsene nedjustert, sier Hagen.

Økt husleie gjør også utgiftene større. Totalt sett har HF fått redusert grunnbudsjettet med mer enn tjue millioner kroner de siste to årene.

Også Det samfunnsvitenskapelige fakultetet skal diskutere en økonomirapport som inneholder røde tall i morgen. Men for fakultetet er situasjonen omtrent som forventet. De budsjetterte med underskudd da de vedtok budsjettet for 2015 i desember i fjor. Også for SV skyldes underskuddet i stort grad rammekutt og lavere ph.d-satser.

– Vi går mot et underskudd på mellom fire og fem millioner kroner, sier fakultetsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt.

Hun sier at fakultetsledelsen tar situasjonen på alvor.

– Men vi prøver å tenke langsiktig. Å strupe driften og snøre igjen kan være uheldig, vi vil ha faglig aktivitet, understreker Mykkeltvedt.

Generasjonsskifte
Begge fakultetene har store deler av kostnadene sine knyttet til lønn. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet går mot et generasjonsskifte, med mange vitenskapelige ansatte som går av for aldersgrensen i løpet av de neste par årene.

– Det gir oss egentlig et stort handlingsrom. Det er ikke automatikk i at alle stillingene blir erstattet, sier Mykkeltvedt.

I 2015 blir det ikke lyst ut andre faste stillinger enn de fakultetet har fått øremerkede midler til.

– Jeg opplever at vi har god kontroll, og vi har konstruktive samtaler med Muséplass. Målet vårt er å gå i balanse i 2016, sier Mykkeltvedt.

Reduserer og utsetter
Ved HF regner ledelsen med at også 2016 blir et tøft år.

– Mesteparten av kostnadene våre er knyttet til lønn. Vi har ikke vært raske nok til å omstille oss til reduserte rammene. Dette skyldes først og fremst at mesteparten av HFs budsjett er knyttet til fastlønn, sier Moe.

Da fakultetet gikk med store overskudd i 2013, ble det vedtatt å lyse ut sju postdok-stillinger. Det vil derfor bli dratt inn sju postdok-stillinger så raskt som mulig. Det skjer i løpet av de nærmeste årene.

– Vi må også redusere antallet administrativt ansatte med to eller tre i løpet av de neste tre årene. Dette vil skje gjennom naturlig avgang. Vi ligger også over måltallet for stipendiater, og må utsette ansettelse av flere, og vi har en noe høyere startlønn for nyansatte professorer enn budsjettert, sier Moe.

Noe av inntektsnedgangen skyldes dårligere resultatinntekter, på grunn av både lav studiepoengproduksjon og færre publikasjonspoeng enn tidligere. Denne utviklingen kommer til å fortsette neste år.

– Det gjør det ekstra bekymringsfullt, sier Moe.

Skal behandle bemanningsplanen
HFs styre skal også behandle den faglige bemanningsplanen for de neste fire årene. Her er det lagt opp til en reduksjon på åtte vitenskapelige stillinger. Det skjer ved at stillinger ikke blir erstattet når noen går av med pensjon.

– Vi må også være forsiktige med å ta inn vikarer, sier Hagen, men understreker at det er helt uaktuelt å si opp noen.

Nye, gamle instituttledere
HF skal fakultetsstyret også blant annet diskutere en eventuell fusjon mellom Kunsthøgskolen (KHiB) og Griegakademiet. I sakspapirene blir to forslag fremmet: Enten en egen institusjon med disse to aktørene, eller et eget kunstfakultet ved HF. En arbeidsgruppe, der blant andre dekan Hagen og prorektor Anne Lise Fimreite er med, skal utrede de to alternativene og komme med sin konklusjon i september.

Styret skal også ansette tre instituttledere. På Høyden har bedt om, men ikke fått innsyn i, innstillingen til stillingene som styrere ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og Griegakademiet, men etter det redaksjonen kjenner til, er det de tre som i dag leder instituttene som er innstilt til hver sin nye åremålsperiode. Det betyr at Johan Myking skal lede LLE, Reidar Lie FOF, og Frode Thorsen Griegakademiet.

SV-priser?
Ved SV skal styret også blant annet behandle saker om fakultetets strategi, som skal sendes ut på høring, og de skal ta stilling til om fakultetet skal opprette egne priser. I saksfremstillingen blir det foreslått å opprette tre priser; for studiekvalitet, årets publikasjon og en formidlingspris.