I motsetning til oljefondet, forvaltes UiBs høyskolefond passivt. Porteføljen av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner følger en global indeks, og forvaltes av Storebrand Asset Management <span class="caps">AS</span>. Meltzerfondet har i dag indirekte investeringer i selskaper innen olje, gass og kull.
I motsetning til oljefondet, forvaltes UiBs høyskolefond passivt. Porteføljen av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner følger en global indeks, og forvaltes av Storebrand Asset Management AS. Meltzerfondet har i dag indirekte investeringer i selskaper innen olje, gass og kull.

Meltzer-fondet følger oljefondet

Publisert

L. Meltzers Høyskolefond på vel 300 millioner kroner kommer ikke til å selge seg ut av olje, gass og kull akkurat nå. Styret vil avvente hva som skjer med oljefondets klimapolitikk.

Styret i høyskolefondet vil ikke innføre forbehold om karbonnøytrale investeringer i sine vedtekter. Det var universitetstyret som ba høyskolefondet gjøre en slik vurdering.

Fond og legater ved Universitetet i Bergen

L. Meltzers Høyskolefond forvalter 300 mill. kroner til støtte for forskningsvirksomhet og studentprosjekter

FOL-stiftelsene består av 35 ulike fond og legater. Ca 100 mill. kroner

Både Meltzer-fondet og FOL-stiftelsene er bestyret av universitetet.

Det etiske grunnlaget for forvaltningen av 400 millioner kroner følger Finansdepartementets retningslinjer or Statens pensjonsfond. 

Fondet følger i dag det som er policy for Statens pensjonsfond – utland for utelatelse av selskaper.

Klimaanbefalinger for oljefondet
Styret for Meltzerfondet vil i stedet avvente hva som blir nasjonale, politiske retningslinjer for etiske investeringer. Det skal utredes om utelukkelse av olje og gasselskaper er den beste farbare klimaveien for Statens pensjonsfond – Utland. Det er ventet en anbefaling til høsten, og en stortingsmelding om oljefondsforvaltningen våren 2015.  

I motsetning til oljefondet, forvaltes UiBs høyskolefond passivt. Porteføljen av 60 prosent aksjer og 40 prosent obligasjoner følger en global indeks, og forvaltes av Storebrand Asset Management AS. Meltzerfondet har i dag indirekte investeringer i selskaper innen olje, gass og kull.  

Hva vil det koste å luke ut slike selskaper? Storebrand mener Meltzerfondet må påregne betydelig høyere forvaltningskostnader, med strenge klimanøytrale avgrensninger i hvilke selskap fondet kan investere i, men at det er mulig. Ett alternativ er aktiv forvaltning, direkteinvestering i enkeltselskaper. Dette er en langt dyrere investeringsstrategi.

Blir det for dyrt, kan en eventuell karbonnøytralitet medføre en negativ kapitalutvikling. Det er i så fall i strid med fondets vedtekter. Hovedoppgaven for fondet er å dele ut priser i et evigvarende perspektiv, noe som betinger en jevn, positiv avkastning av kapitalen.

Fondet deler ut 10 millioner kroner i 2014, basert på en kapital på rundt 300 millioner kroner.

Nasjonal debatt om karbonetikk
Det var på professor Peter M. Haugans initiativ, at universitetstyret ga høyskolefondet om å vurdere å ta inn formuleringer om karbonnøytrale investeringer i sine vedtekter.

Høyskolefondet har funnet det hensiktsmessig å utsette beslutningen. Det er nemlig flere klimaballer i luften i akademia.

Rektor Dag Rune Olsen er styreleder for L. Meltzers Høyskolefond. Rektor tok også initiativet til å løfte klimaetikkdebatten ut av UiB til den nasjonale etikkomiteen for naturvitenskap, NENT. Spørsmålet om det er etisk av UiB å bidra til forskning på økt petroleumsutvinning, skal behandles av NENT i juni.

Ekspertgruppen nedsatt av Finansdepartementet, skal komme med sine anbefalinger til Stortinget og Norges Bank, våren 2015.

«Fondet skal ikke foreta investeringer som utgjør en uakseptabel risiko for at fondet medvirker til uetiske handlinger eller unnlatelser som for eksempel krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, krenkelser av menneskerettigheter, systematisk korrupsjon eller miljøødeleggelser»
(L. Meltzers Høyskolefond, etiske retningslinjer, vedtekter for fondets investeringer.)