Færre stengte dører og bedre kommunikasjon innad i bygget er et av målene når Nygårdsgaten 5 skal bygges om. Huset består i dag av mange cellekontor - og mange, lange ganger.
Færre stengte dører og bedre kommunikasjon innad i bygget er et av målene når Nygårdsgaten 5 skal bygges om. Huset består i dag av mange cellekontor - og mange, lange ganger.

Ombygging kan koste 300 millioner

Publisert

Å bygge om Nygårdsgaten 5 kan koste 300 millioner kroner. I dag skal universitetsstyret si ja eller nei til prosjektet.

«Universitetet står overfor stadig økte krav og forventninger til digitalisering, innovative arbeidsprosesser og god ressursutnyttelse. For å møte dette må tjenester utvikles gjennom sterkere samordning på tvers av administrative fagområder og med en helhetlig tilnærming på som omfatter alle nivåene i organisasjonen. For å legge bedre til rette for å løse de administrative oppgavene vil Universitetsdirektøren utvikle Nygårdsgaten 5 som felles arena for å fornye de administrative tjenestene for hele universitetet».

Det heter det i saksutredningen knyttet til universitetsstyresaken om Nygårdsgaten 5. Som På Høyden tidligere har skrevet, skal store deler av sentraladministrasjonen flytte inn i bygget, som skal bygges helt om. Side om side eksisterer nå et tjenesteutviklingsprosjekt og et byggeprosjekt.

Skulle koste 200-250 mill

– Administrasjonens hovedoppgave er å støtte den faglige aktiviteten. Spørsmålet er hvordan dette kan gjøres, og hvordan vi kan utvikle tjenestene våre, har assisterende universitetsdirektør Tore Tungodden tidligere sagt til På Høyden.

Det er vel 11 000 kvadratameter i bygget som kan brukes til kontorformål. I dag holder blant annet eiendomsavdelingen og deler av kommunikasjonsavdelingen til der. Etter planen skal deler av HR-avdelingen, forskningsadministrativ avdeling, studieadministrativ avdeling og økonomiavdelingen inn i bygget. Dette vil frigjøre 5 400 kvadratmeter bygg andre steder, heter det i sakspapirene.

I UiBs masterplan for areal var kostnadsrammen for ombygging av Nygårdsgaten 5 estimert til mellom 200 og 250 millioner kroner. Nå er kostnadsrammen oppjustert til 300 millioner. I saksutredningen heter det at dette vil sikre at bygget har fleksibilitet med hensyn til utforming av kontorareal slik at det lett kan tilpasses endring i dimensjonering og innretning av tjenester i samsvar med faglige behov.

Arbeidet med skisseprosjekt for bygget starter nå. Et forprosjekt skal etter planen behandles i universitetsstyret til sommeren, med estimert byggestart rundt neste årsskifte. Så skal bygget på nytt kunne taes i bruk våren 2022.

Ansettelse og universitetsavis

Universitetsstyret har en lang saksliste til årets siste møte. De skal blant annet behandle sak om reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger og sak om revisjon av universitetets strategi. Som På Høyden har skrevet skal også forskriften om opptak debatteres, det samme skal etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden.

Møtestart er klokken 9, og møtet ser du direkte her:

Del 3:

Del 2:

Del 1:   

Sakslisten:

S 113/18 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 114/18 Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
S 115/18 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.  
S 116/18 Økonomirapport per oktober 2018
S 117/18 Revisjon av universitetets strategi «HAV, LIV, SAMFUNN» 2016-2022
S 118/18 Internrevisjonsrapport, Internkontroll/sikkerhet knytt til bygg som inneholder vesentlige verdier
Unntatt offentlighet
S 119/18 Oppfølging av internrevisjonsrapport, Klinikkdrift ved Det psykologiske fakultet
S 120/18 Årsplan for internrevisjon 2019 
S 121/18 Sourcingstrategi for Universitetet i Bergen
S 122/18 Etablering av nasjonal universitetsavis og reorganisering av På Høyden
S 123/18 Fremragende underviser og undervisningsmiljø - status for meritteringsordning
S 124/18 Opptaksrammer 2019
S 125/18 Studieportefølje 2019
S 126/18 Innspill til stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet
S 127/18 Retningslinjer for forebygging av mobbing og trakassering m.v. som gjelder studenter
S 128/18 Endringer i grads- og studieforskriften for UiB - November 2018
S 129/18 Søknad fra Det juridiske fakultet om utvidet sensurfrist etter uhl § 3-9 nr 4 andre punktum
S 130/18 Forskrift om opptak til Universitetet i Bergen
S 131/18 Revisjon av «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)»
S 132/18 Endringer i Reglement for ansettelse i vitenskapelige stillinger m.v.
S 133/18 Valg 2019 - Representanter for gruppe B og D til universitetsstyret
S 134/18 Prosjekt tjenesteutvikling - rehabilitering av Nygårdsgaten 5
S 135/18 Kjøp av aksjer
Unntatt offenlighet
136/18 Klage på vedtak
Unntatt offentlighet
Orienteringer
Styrets halvtime
Eventuelt