Den som blir tilsett i stillinga skal leie <span class="caps">HR</span>-avdelinga og arbeide tett med toppleiinga på UiB. Arkivfoto: Dag Hellesund
Den som blir tilsett i stillinga skal leie HR-avdelinga og arbeide tett med toppleiinga på UiB. Arkivfoto: Dag Hellesund

31 søkjarar vil bli HR-direktør

Søkjarane kjem frå etablerte forskings-og utdanningsinstitusjonar som NHH, Havforskningsinstituttet og UiB.

I januar blei det klart at Janicke Stople ville forlate jobben som HR-direktør ved UiB. Då ho vart tilsett eitt år tidlegare kom ho frå stillinga som HR-direktør i Tide. Det er Tide som lokka henne tilbake til toppleiinga. Stople hadde sin siste arbeidsdag i slutten av januar i år.

Fire hemmelege søkjarar

  • Fire søkjarar har bedt om å verte unntatt offentlegheit, og har fått løyve til dette.
  • Ved vurderinga av om ei slik oppmoding skal følgjast, skal det leggast vekt på om det knyter seg særleg offentleg interesse til stillinga.
  • I Ot.prp. 102 (2004-2005) s 77 står det at det er ekstra stenge krav til grunngjeving for å verte unntatt offentlegheit dersom det gjeld ei stilling av offentleg interesse.
  • I Justisdepartementet sin rettleiar til offentleglova (2008: 99) er det ei rekke døme på slike stillingar, blant dei stillingar som «departementsråd, direktør for statlege direktorat, fylkesmann, rådmenn i kommunar og leiarar i offentlege verksemder utskild frå den sentrale forvaltninga, som helseføretaka og dei ulike omboda».

Stillinga vart utlyst på nytt. Det er nok klart at 31 personar har søkt stillinga som leiar for HR-avdelinga ved UiB.

Stillinga har fått søkjarar frå fleire store utdanningsinstitusjonar i Bergen.

Blant dei er Nils Olav Kvam, personaldirektør ved Havforskningsinstiuttet er på søkjarlista. Det same er Elise Kongsvik, assisterande HR-direktør ved NHH. Også Henrik Tøndel, seniorrådgjevar ved HR-avdelinga, har søkt stillinga.

Her er søkjarlista:
Prodromos Zachariadis (46), manager, Os
Knut Kjeilen (50), personalsjef, Bergen
Christine Barth Jacobsen (41), personalsjef, Bergen
Joseph Noel Sengco Vasquez (50) seniorrådgjevar, Oslo
Eva Pechtel (49) manager HR, QA & HSE, Bergen
Nils Olav Kvam (56) personaldirektør Havforskningsinstituttet, Søreidgrend
Bjørn Vatle (47) seksjonsleder, Bergen
Frances Liza Acosta Nordvik (36) økonomikonsulent, Austevoll
Ina Catrine Nordbø-Rasmussen (37) arbeidssøkjande, Bergen
Hilde Sølvberg (46) Global HR Manager, Bergen
Søkjar er unntatt offentlegheit, kvinne
Ann Kristin Thue Tveit (36) studiepermisjon fra Danske Bank, Hordaland
Linda Thomassen (52) HR-chef, Karlstad
Henning Rasmussen (42) arbeidssøkjar, Bergen
Jon Sigurd Lundestad (49) arbeidsledig, Bergen
Elise Kongsvik (47) assisterande HR-direktør, Bergen
Jan Wigestrand (51) arbeidssøkjar, Sandnes
Terje Flotve (41) konstituert HR-direktør, Kvam
Maria Holmaas (56) rådgjevar/partnar, Bergen
Heidi Karin Monsen (58) student/prosjektleiar, Oslo
Frank Westad (53) sjølvstendig, Stavanger
Søkjar er unntatt offentlegheit, kvinne
Henrik Tøndel (41) senior rådgjevar ved HR-avdelinga ved UiB
Tore Haferstrom (56) seniorprosjektleiar, Bergen
Herborg Haugen Sandmo (40) HR- rådgjevar, Oslo
Irene Rye Skrugstad (56) Head of HR i Songa Offshore, Bergen
Søkjar er unntatt offentlegheit, mann
Kristine Breivik (47) seniorrådgjevar, Bergen
Sissel Fylling (49) HMS- rådgjevar, Bergen
Søkjar er unntatt offentlegheit, kvinne
Fernando Claure (42) Head of Siemens Wind Service Norway, Bergen