Jarle Eid (til høyre) vil flytte Institutt for klinisk psykologi, selv om instituttleder Per Einar Binder ikke vil. Student på profesjonsstudiet i psykologi, Fredrik Lian (28) er her på et av de nåværende teamkontorene.
Jarle Eid (til høyre) vil flytte Institutt for klinisk psykologi, selv om instituttleder Per Einar Binder ikke vil. Student på profesjonsstudiet i psykologi, Fredrik Lian (28) er her på et av de nåværende teamkontorene.

Vil flytte psykologer med tvang

Publisert

Dekan Jarle Eid går inn for å tvinge motvillige psykologer inn i helseklyngen.

Dekan Jarle Eid går inn for å tvinge motvillige psykologer inn i helseklyngen.

Samarbeid om helseklynge

UiB deltar i et formelt samarbeid med Byrådsavdeling for helse og omsorg (BHO) i Bergen kommune, Helse Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Uni Research Helse om forskning, innovasjon og utdanning i helse- og omsorgssektoren.

UiB planlegger å opprette en helseklynge på Årstadvollen i samarbeid med blant annet Høgskulen på Vestlandet og Bergen kommune.

Helseklyngen skal lokaliseres på Årstadvollen i Bergen, like ved Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus.

Klyngen skal bidra med nyskapende forskning, utdanning og innovasjon for å møte fremtidens behov for helse- og omsorgstjenester utenfor sykehus.

Målet er å gjøre Helsecampus Årstadvollen til et internasjonalt kraftsentrum som skal skape innovative helse- og omsorgsløsninger.

Flere sentrale aktører fra UiB skal involveres i helseklyngen, blant annet Det medisinsk-odontologiske fakultet, Det psykologiske fakultet, Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det juridiske fakultet, Helse Bergen, Bergen kommune, Høgskolen i Bergen, aktører innen legemiddelindustrien, aktører innen næringslivet, Bergen Teknologioverføring, UNI Helse og Folkehelseinstituttet.

 

 

 

Onsdag skal styret ved Det psykologiske fakultet ta stilling til om deler av fakultetet skal flyttes til den fremtidige helseklyngen på Helsecampus Årstadvollen. Mens de ansatte ved Hemil-senteret og Klinikk for nevropsykologi ønsker å flytte, ønsker et klart flertall ved Institutt for klinisk psykologi (IKP) ikke å flytte fra Christies gate 12 i sentrum til det nye bygget som skal reises der det gamle odontologibygget står i dag. Men fakultetsledelsen innstiller likevel på flytting.

Skuffede klinikere

Instituttleder ved IKP, Per Einar Binder, er skuffet over innstillingen.

– Jeg synes det er leit. Jeg opplever at fakultetsledelsen ikke forholder seg til kritikken vi har kommet med av prosessen rundt flyttingen, sier Binder til På Høyden.

Både studenter og ansatte ved instituttet, som har hovedansvar for den kliniske delen av psykologutdanningen, har gått mot flyttingen. Dårligere kontakt med resten av det psykologiske fagmiljøet er en viktig innvending. Klinikkvirksomheten, der studentene deltar aktivt, vil få dårligere vilkår på Årstadvollen, mener klinikklederne, som kaller det en «vesentlig forverring av arbeidsforholdene». De ansatte mener at de vil få dårligere plass, og at instituttet blir oppstykket rundt i det nye bygget.

Noen tjener, andre taper

Dessuten er psykologene skuffet over fakultetsledelsen, som de mener har avfeid motargumenter, og aldri åpnet for en reel debatt om det er tjenlig å flytte dem til helseklyngen.

For mange andre ansatte på fakultetet vil flyttingen være en fordel, da den frigjør plass til andre miljøer i Christies gate 12.

– Vi har ikke fått muligheten til en ordentlig diskusjon rundt fordeler og ulemper ved flytting. Et miljø vil i lengden være best tjent med at også kritiske stemmer får slippe til. Slike synspunkt har ikke fått komme særlig godt til orde denne gangen, mener Binder.

Vil forholde seg til vedtak

Mens et enstemmig instituttråd har sagt klart nei til flytting, har fem vitenskapelige ansatte skrevet høringssvar om at de ønsker at instituttet skal flyttes. En av disse er prodekan Inger Hilde Nordhus.  Men felles for fire av de fem er at de for tiden bare jobber deltid ved IKP.

– Vi har hele tiden følt et press på at vi skal ville og ønske å flytte til helseklyngen. Men kommer det et vedtak, så vil vi forholde oss til det.

– Hva kan skje dersom det blir et annet dekanat på fakultetet til høsten?

– Man må uansett se grundig på denne saken dersom det er et nytt dekanat til høsten, sier Per Einar Binder.

Lite motstand i styret

Fakultetsstyret har hatt saken oppe flere ganger, men denne gangen skal det gjøres et endelig vedtak. Så langt har det vært lite motstand mot planene i styret.

– Jeg tror styret er ganske godt informert om planene for helsecampus. Nå er det summen av alt dette styret må vurdere, sier Jarle Eid.

Han mener at behovene IKP, Hemil og IBMP har meldt inn for det meste er innfridd. Men det er gjort omfattende endringer i prosjektet. I høst ble hele utkastet tegnet om for å gi mer plass enn det opprinnelige alternativ A.

– De nye skissene ble veldig godt mottatt av alle. IKP har fått aksept for ikke bare det samme tallet arbeidsplasser, men en økning, forteller Eid.

De får også flere behandlingsrom for pasienter enn de har i dag.

Må utnytte kapasiteten

– Vi er fortsatt der at det lages forslag og skisser. Frem mot sommeren skal det lages mer detaljerte planer, som skal ut på anbud. Men så langt har arkitektene klart å plassere inn alle behov IKP har bedt om, sier Eid.

Han understreker òg at kapasiteten i det nye bygget må utnyttes godt.

Og både behandlingsrom og teamkontor kan utnyttes mer effektivt enn de er i dag, mener Eid.

– Teamkontorene har i dag en relativt moderat kapasitetsutnyttelse, sier Eid.

Det samme gjelder for behandlingsrommene, sier dekanen.

Nå er det lagt opp til teamkontor som blir delt mellom to grupper, slik at noen kan bruke kontorene mens andre har undervisning eller klinikk.

– Studentene vil ha teamkontor, men vi kan ikke ha teamkontor som blir stående tomme halve uken, sier Eid.

Ikke bra for kjernevirksomheten

Roar Solholm er en av klinikklederne, som samlet går imot flyttingen.

– Vi klarer ikke å se at vi kan få det til som i dag. Det går på systemet en legger opp til med logistikk og fleksibilitet, som vil gi store problemer for gjennomføringen av klinikk. Vi har meldt inn behovene flere ganger, men de skissene vi har fått er ikke i nærheten av å svare på de problemene.

Solholm er også frustrert over at det virker som om disse problemstillingene forsvinner i prosessen med helseklyngen. Han mener planene ikke er gode for kjernevirksomheten ved instituttet.

– Vi mener at dette er saklige argument. Men det er ikke spor etter disse problemstillingene, utover de vi har produsert selv. Vi oppfatter i stor grad at dette er noe som Det psykologiske fakultet har bestemt seg for.