“Dag Rune Olsen - Valgt rektor”. Ingen skal vere i tvil om at når Dag Rune Olsen tek seg ein sup vatn, så gjer han det som vald rektor. Men det er usikkert om eit fleirtal i universitetsstyret går for val eller tilsetjing.
“Dag Rune Olsen - Valgt rektor”. Ingen skal vere i tvil om at når Dag Rune Olsen tek seg ein sup vatn, så gjer han det som vald rektor. Men det er usikkert om eit fleirtal i universitetsstyret går for val eller tilsetjing.

Jamt mellom vald og tilsatt rektor

Publisert

4 av 11 styremedlem røyster truleg for vald rektor i neste veke. 2 vil ha tilsett. Resten har ikkje bestemt seg.

Avgjerda om styringsmodell for Universitetet i Bergen framover har engasjert dei tilsette: Eit opprop for vald rektor har allereie rukket å få over 370 underskrifter.

På Høyden har vore i kontakt med alle medlemmene i universitetsstyret, og det kan bli eit jamt oppgjer om den framtidige styringsforma for UiB: Fire medlemmer er klare på at dei er for vald rektor, mens to er for tilsett. Dei fem resterande har ikkje gitt uttrykk for eit klart standpunkt før styremøtet. Men dersom berre to av dei konkluderer med at vald rektor er best, blir det vald rektor i neste periode òg. 

 

Slik stiller styremedlemmene ei veke før møtet:

Usikker: Magnus B. Nygaard, studentrepresentant

– Eg har tidlegare vore for vald rektor, men det er litt bastant å gå inn i styremøtet med eit bestemt syn. Eg må nesten sjå an møtet og dokumenta før eg bestemmer meg endeleg.

 

Usikker: Kari Amble, ekstern representant

Amble er sjuk, og konsentrerer seg om å bli frisk til møtet. Det er uklart korleis ho stiller seg til spørsmålet til vald eller tilsett rektor.

 

Usikker: Kjersti Fløttum, vitskapleg tilsett

Fløttum har saman med Peter Haugan skrive eit innlegg i På Høyden, der dei fortel at dei ikkje vil flagge noko standpunkt før møtet, men heller vere opne for alle innspel inntil styremøtet.

 

Usikker: Peter Haugan, vitskapleg tilsett

Haugan vil heller ikkje gå ut med noko klart standpunkt på førehand, men tidlegare har Haugan vore kritisk til at ordninga med vald rektor konsentrerer for mykje makt hos ein rektor som kan kontrollere både styre og dagleg leiing. Og han vil ikkje utsetje avgjerda hausten.

– Eg meiner sterkt at vi må ta denne avgjerda i det tredje året av ein styreperiode på fire år. Og eg har respekt for at det kjem saker i styret der nokre vel å gå ut med standpunkta sine, men generelt synest eg ein bør unngå det om ein kan. Eg meiner vi er tent med eit styre som er meir som for ei verksemd, og ikkje berre ein stad der ein tel opp røyster, seier Haugan.

Men aller helst ville Haugan hatt andre styringsmodellar enn dei to lova gir å velje frå:

– Denne saka handlar ikkje berre om rekrutteringsmåte for rektor, men om å skilje dagleg leiing frå styreleiing. Men stadig vekk blir det framstilt som om det er vald eller tilsett rektor som skil dei to modellane.

 

Usikker: Johan Fredrik Odfjell, ekstern representant

Odfjell har tidlegare vore ein klar tilhengar av tilsett rektor, men vil ikkje flagge standpunktet sitt på førehand:  

– Førre gong dette var oppe syntest eg det var ille at vi ikkje fekk ein reell diskusjon i styret. No skal vi ha det, og eg vil veldig gjerne høyre dei ulike synspunkta. Eg ønskjer å gi mi røyst etter å ha høyrt argumenta i styret.

 

Bakgrunn for saken:

  • 29. juni 2015 sendte departementet ut en sak på høring til universitets- og høgskolesektoren om forslag til lovendringer knyttet til ledelse i sektoren. Svarfrist var 15. august.
  • Ved institusjoner landet over reagerte de ansatte på denne formen for fellesferiehøring, og meldte at de derfor ikke ville svare på spørsmålene.
  • Høringen viste likevel at 37 av 55 støttet regjeringens forslag om at det normale skal være at universitet- og høgskoler har ansatt og ikke valgt rektor.
  • For nye institusjoner, blant annet de som vil oppstå gjennom fusjoner, vil hovedmodellen automatisk gjøres gjeldende.
  • I et innlegg i På Høyden tok rektor Olsen til orde for en tredje vei, med valgt rektor med ekstern styreleder. Olsen understreket at han er tilhenger at av institusjonenes styre selv må bestemme hvilken styringsform som passer dem best.
  • Torsdag diskuterte Universitetsstyret valg av ledelsesmodell ved UiB, i sak 38/16.
  • Styret gikk mot universitetsdirektørens opprinnelige forslag om høring og vedtak i oktober.
  • Et flertall av styremedlemmene mente at saken ikke trenger en høringsrunde, og ønsker at UiB-styret skal gjøre et vedtak om valg av ledelsesmodell på universitetsstyret i juni.

Tilsett rektor: Synnøve Myhre, administrativt tilsett

– Eg trur tida er moden for å prøve tilsett rektor. Det vil gi litt klarare linjer og retningslinjer. Dette er krevjande leiarstillingar, sjølv om den som har jobben sjølvsagt òg må den faglege forankringa. Dessutan trur eg at mange som har jobba tett på begge leiarmodellar synest at tilsatt leiing kan vere bra. Og skal vi gå for tilsett rektor, så må den prosessen komme i gang.

 

Tilsett rektor: Anne Kverneland Bogsnes, ekstern representant

– Eg er for tilsett rektor, i og med at det kjem så klare signal frå regjeringa. Det blir mykje ryddigare med to ulike personar som rektor og styreleiar, og det vil gjere det lettare å ta langsiktige, strategiske val. Med tilsettt rektor treng ein heller ikkje avgrense rekrutteringa til internt i organisasjonen. Eg er veldig for at vi får ein ny modell for leiing, og eg trur kanskje vi er i ferd med å bevege oss i den retninga uansett.

 

Vald rektor: Synnøve Fluge, mellombels vitskapleg tilsett

Fluge har i dette innlegget gjort det klart at ho er for vald rektor, og at avgjerda ikkje bør takast allereie i juni-møtet, men heller sendast ut på høyring først. 

 

Vald rektor: Dag Rune Olsen, vald rektor

Olsen vil ikkje gi uttrykk for bastante oppfatningar i forkant av styremøtet om kva vedtak styret kjem til å fatte, men allereie i valplattforma hans var valt rektorat spikra. Det har han gjentatt fleire gonger, seinast i dette blogginnlegget.

– Vald leiing er ein modell som er nyttig for vår type kunnskapsverksemd, og det kan vere ganske mykje å lære av den styringsmodellen for andre kunnskapsverksemder. Men universitets- og høgskulesektoren er mangslungen, og det er ikkje sikkert at ei ordning med val er tenleg for alle institusjonar. Men då Kristin Clemet hevda at modellen var litt halvkorrupt i ein debatt med NSO, blei eg ganske så opprørt.

 

Vald rektor: Joakim Palme, ekstern representant

– Mi hovudlinje er å ha valde leiarar på universitetet. Men det hadde vore endå betre å ha vald rektor og ein ekstern styreleiar. Det hadde og vore bra å tenkje over korleis ein vel heile rektoratet. Ved å ikkje velje alle på same tid, kunne vi kanskje fått litt meir pluralisme. Men alle ordningar har sine fordelar og ulemper, seier Joakim Palme, som kjenner diskusjonen igjen frå Sverige.

 

Vald rektor: Thea Sofie Jåsund Grastveit, student

– Eg håper veldig inderlig at det framleis blir vald rektor. Men eg synest det er heilt ok å ta opp saka i neste møte. Det kom mellom anna veldig tydelege høyringssvar rundt dette då lovendringa kom, så eg føler at svara frå fakulteta frå førre runde gir eit greitt bilete av kva folk synest. Det er meir uheldig å ikkje ta ei avgjerd om dette. Frå studentperspektivet synest vi det er legitimerande med vald rektor. Mykje av gjennomslaget studentane har fått, skjedde i valkampen. Der er det mykje rom for påvirking, og det er spennande ved ein slik modell.