arit Boyesen har tre og et halvt år igjen av sin andre valgte periode som rektor på Universitetet i Stavanger. 8. juni skal styret diskutere om man skal ha valgt eller ansatt rektor fra 2020. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
arit Boyesen har tre og et halvt år igjen av sin andre valgte periode som rektor på Universitetet i Stavanger. 8. juni skal styret diskutere om man skal ha valgt eller ansatt rektor fra 2020. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Strid om valgt eller ansatt rektor i Stavanger

Publisert

Rektor Marit Boyesen vil fortsette med valgt rektor, mens universitetsdirektør John Møst vil ha ansatt rektor på Universitetet i Stavanger.

Onsdag 8. juni skal styret på Universitetet i Stavanger (UiS) behandle saken om de skal ha valgt eller ansatt rektor når perioden til dagens rektor Marit Boyesen er over ved utgangen av 2019.

Rektorsituasjonen på landets universiteter

Universitetet i Bergen (UiB)

Dag Rune Olsen er i sin første fireårsperiode som rektor. Han sitter fram til sommeren 2017. 

Universitetsstyret skal behandle sak om valgt eller ansatt rektor 2. juni, dagen etter at den nye loven om modell for ledelse trer i kraft.

Universitetsdirektøren innstiller på valgt rektor.

Det kreves fra 1. juni bare alminnelig flertall for å endre ledelsesmodell på universiteter og høgskoler.

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Mari Sundli Tveit ble først valgt, så ansatt som rektor av styret. Deretter ble det utpekt en ekstern styreleder. De ansatte insisterer på at normalmodellen på NMBU er valgt rektor, mens departementet mener det er klinkende klart at de har ansatt rektor.

NMBU har utsatt behandlingen av saken til den nye loven trer i kraft, og det skjer altså 1. juni.

NMBU har sitt møte 16. juni.

Universitetet i Oslo (UiO)

Ole Petter Ottersen sitter i sin andre periode som valgt rektor fram til sommeren 2017, og kan dermed uansett ikke velges igjen.

I Underdal-utvalget som blant annet har vurdert valgt eller ansatt rektor, går et flertall inn for ansatt rektor på landets eldste universitet.

Saken behandles på styremøte 21. juni.

UiT Norges arktiske universitet (Tromsø)

Anne Husebekk er inne i sin første fireårsperiode som rektor.

Universitetsstyret har drøftet saken, og bestemte seg for å vurdere både valgt og ansatt rektor som mulige løsninger på sitt møte i september.

NTNU (Norges teknisk naturvitenskapelige universitet)

Gunnar Bovim ble ansatt som rektor 6. desember 2012, og tiltrådte 1. august 2013.

Det foreligger ingen forslag på universitetet om å endre ledelsesmodell.

Bovim har i ølge Universitetsavisa bekreftet at han søker ny periode som rektor.

Universitetene som nettopp har ansatt eller valgt:

Universitetet i Agder (UiA)

Frank Reichert ble valgt som rektor høsten 2015 og han tiltrådte 1. januar 2016. 

Reichert kom fra stillingen som dekan på UiA.

Dette er hans første periode som rektor.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Marit Boyesen ble i 2015 gjenvalgt som rektor.

Dette er hennes andre periode som rektor.

Hun tiltrådte den siste perioden 1. januar 2016.

UiS har skal diskutere modell for ledelse for neste periode allerede 8. juni. En eventuell ordning med ansatt rektor kan først innføres 1. august 2019.

Nord universitet

Universitetet i Nordland og fra 1. januar Nord universitet har ansatt rektor. 

Fra 1. januar 2016 heter han Bjørn Olsen.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

HiOA er siste store institusjon så langt om har gått fra valgt til ansatt rektor.

Curt Rice ble ansatt i mars og tiltrådte 1. august 2015.

Universitetsdirektør John B. Møst innstiller på at styret skal si ja til å endre modell, mens dagens rektor Marit Boyesen holder på at UiS bør fortsette med valgt rektor.

– En totalvurdering fra min side er at en ordning med valgt ledelse best sikrer en god strategisk og faglig utvikling, sier Boyesen til Khrono.

Høringen om saken på universitetet viser at UiS er delt mellom faglige og administrativt ansatte. De faglige vil ha valgt rektor mens de administrative vil ha ansatt.

Ny lov fra 1. juni
Fra 1. juni trådte en ny lov i kraft som gir endrede spilleregler for ledelsesmodell på universiteter og høgskoler. Ansatt rektor skal være normalen og man kan endre modell med alminnelig flertall.

Torsdag 2. juni behandlet Universitetet i Bergen (UiB), som første institusjon etter at ny lov har trådt i kraft, om de skal ha valgt eller ansatt rektor. Styret på UiB vil ha valgt rektor, og sittende rektor Dag Rune Olsen bekrefter overfor På Høyden at han stiller til gjenvalg neste vår.

Spennende i Stavanger
Marit Boyesen ble valgt for sin andre periode som rektor høsten 2015, og skal sitte ut 2019. Hun har altså knapt startet på sin andre valgte fireårsperiode. Grunnen til at UiS behandler sak om valgt eller ansatt rektor så tidlig som nå er blant annet at dagens universitetsdirektør, John B. Møst, går av med pensjon neste år.

– Hvilken modell for ledelse vi skal ha vil ha en betydning for hvordan man håndterer utlysning av denne stillingen. Derfor har vi valgt å ta opp saken allerede nå, sier Marit Boyesen.

Det blir spennende
– Er utfallet av styrets behandling gitt?

– Nei, på ingen måte, og det blir spennende. Noen har tydelig signalisert at de er for valgt rektor, andre har sagt at de vil gå for ansatt rektor, men slik jeg forstår det er noen fremdeles usikre på hva de skal mene, forteller Boyesen.

– Hvis man vedtar ansatt rektor, blir det ikke litt spesielt for deg å sitte som valgt rektor, mens ditt eget styre samtidig har vedtatt en annen ledeslesmodell?

– Jo, det blir litt spesielt, men jeg har stor tro på at vi klarer å fortsette det gode arbeidet med å ha fokus på vårt viktige strategiske og faglige utviklingsarbeid, og at situasjonen ikke i nevneverdig grad vil påvirke vårt arbeid, selv om den blir litt spesiell, sier Boyesen.

Delt mellom faglige og administrasjon
Universitetsdirektør John B. Møst skriver i sine sakspapirer til møtet 8. juni at høringsinnspillene i saken om valgt eller ansatt rektor viser at det er delte meninger på universitetet.

Flertallet på fakultetene går inn for valgt rektor. Alle tjenestemannsorganisasjonene (Forskerforbundet, NTL, Utdanningsforbundet og NSF) som har uttalt seg i saken, går også inn for valgt rektor. 

Møst skriver at alle enhetene i stab og støtte som har uttalt seg om ledelsesmodell (9 av 11) vil ha ansatt rektor.

Videre trekker han fram at flere av høringsinstansene både i fakultetene og i stab ønsker å styrke den faglige ledelse med et sterkt rektorat med minst en pro-/viserektor for utdanning og en for forsking. Prosjektgruppa, med unntak av én representant, anbefaler en ordning med ansatt rektor.

Ser også utfordringer
Rektor Marit Boyesen trekker også fram at selv om hun mener valgt ledelse også best ivaretar demokratisk tradisjon og akademisk frihet, ser hun også at dagens todelte ledelse innebærer utfordringer.

– Rektors dobbeltrolle som både styreleder og saksforberedende oppgave er tidvis utfordrende. Når man har valgt rektor må man legge ekstra vekt på å legge til rette for gode ordninger på kommunikasjon og medbestemmelse, sier Boyesen.

Hun trekker også fram at hun ser at styringslinja kan se enklere ut med ansatt rektor og enhetlig ledelse.

– Men resultatmessig finnes det ikke forskning som dokumenterer at den ene løsningen er bedre enn den andre, og for meg blir det da hensynet til de faglige og akademiske tradisjoner som veier tyngst, sier Boyesen.