Mens utdannings- og forsknings-Norge har hatt ferie, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hatt ny ledelsesmodell for sektoren ute på høring.
Mens utdannings- og forsknings-Norge har hatt ferie, har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hatt ny ledelsesmodell for sektoren ute på høring.

Ledelsesmodell sendt på «feriehøring»

Publisert

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen valgte å sende endringene av ledelsesmodell ved universitet og høyskoler til høring midt i ferietiden, med særlig kort frist.

– Jeg regner med at det blir færre og mindre gjennomarbeidede tilbakemeldinger på grunn av tidspunktet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Høring om endring av ledelsesmodell

Kunnskapsdepartementet foreslår å la ekstern styreleder og ansatt rektor bli hovedregelen for styring av universitet og høyskoler. Sektoren er delt i spørsmålet, mens det på Stortinget er stor grad av enighet om endringen, som mange mener vil gi mer makt til politikerne.
Departementet vil også flytte utnevnelsen av to av de fire eksterne styremedlemmene ved statlige høyskoler fra fylkeskommunene til  departementet.
Dessuten skal departementet heretter fastsette godtgjørelsen til styremedlemmene, i stedet for styrene selv, slik det er i dag. 

Les hele høringsforslaget her. 

Høringsfristen for lovendringsforslaget er 15. august, og ved Universitetet i Bergen vil det bli holdt et ekstraordinært styremøte 11. august for å få til en høringsuttalelse innen fristen. UiB har søkt om, men fått avslag på en forlenget høringsfrist. Tidligere i sommer gikk stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete ut og kritiserte regjeringen, som har sendt ut en kontroversiell sak om bilaterale investeringsavtaler på «feriehøring».

– Blir mindre robust
Deler av universitets- og høyskolemiljøet har motsatt seg endringen i universitets- og høyskoleloven, som vil gjøre ansatt rektor med en styreleder oppnevnt blant de eksterne styrerepresentantene til hovedregelen ved norske universitet og høyskoler. I dag er valgt rektor hovedregelen, men styret kan også velge en modell med ansatt rektor.

Rektor Olsen hadde ønsket seg bedre tid til å behandle en lovendring som både han og kollega Ole Petter Ottesen i Oslo har gått imot.

– Jeg har registrert at statssekretær Bjørn Haugstad har argumentert med at en må få dette på plass til fusjonene 1.1.2016. Det er for så vidt legitimt. Men når man har en høringsrunde, er det jo for å få innspill. Og jo kortere tid en har til å gi innspill, jo mindre robust vil denne delen av arbeidet kunne bli. Jeg regner derfor med at det kan bli færre og mindre gjennomarbeidede høringsuttalelser, sier Olsen.

Forskerforbundet: Utidig
Også generalsekretær Hilde Gunn Avløyp i Forskerforbundet har merket seg den korte fristen på feriehøringen.

– Dette var veldig utidig, og vi liker det ikke. Departementet har gitt høringsinstansene en veldig liten mulighet til å behandle høringen på en god måte. Det har vi gjort statsråden oppmerksom på uformelt, sier Avløyp til På Høyden.

Forskerforbundet har likevel fått mange høringsinnspill fra sine lokallag, og skal behandle saken sentralt 11. august.

Normaltid tre måneder
Hun synes departementets argumentasjon for en bare sju ukers høringsfrist, som går gjennom fellesferien, er sviktende.

– Minimumsregelen for en vanlig høring er at den minst skal vare i tre måneder. I veldig mange lovendringssaker vil man oppleve at det haster, sier Avløyp.

Utredningsinstruksen setter tre måneder som en normal minstetid for høringsrunder, og departementet kan bare fravike denne når «særlige omstendigheter gjør det nødvendig.»

Forskerforbundet har programfestet at de vil ha valg på den øverste lederen ved institusjonene.

– Valgt rektor er hovedregelen nå, og det fungerer helt fint. Om institusjonene ønsker ansatt rektor er det mulighet til det i dagens lovverk, og dette klarer institusjonene helt utmerket å avgjøre selv. Det er ulike meninger om valgt og ansatt rektor, og at denne saken er kontroversiell i sektoren viser vårens mange uttalelser fra ulike hold i universitets- og høyskolesektoren, mener Avløyp. Det er derfor heller ikke slik at en enstemmig sektor har bedt om lovendringen kunnskapsministeren har sendt på høring.

– Jeg tror også at saken har vært lite debattert i det offentlige rom i sommer, noe som er naturlig når man tenker på at høringsfristen dekker ferieperioden i sektoren, sier Avløyp. 

Debatt på Facebook
Det har vært lite debatt om høringsforslaget. En diskusjon om selve høringsdokumentet ble initiert av UiB-professor Jill Walker Rettberg – på Facebook.

– Høringsfristen er usedvanlig kort, og jeg vet heller ikke om temaet er fullt så veldebattert som Kunnskapsdepartementet mener.

Den korte debatten på Facebook nådde trolig ikke et særlig bredt publikum, men til gjengjeld deltok både prorektor ved UiB, Anne Lise Fimreite, HiOA-rektor Curt Rice og statssekretær Bjørn Haugstad.

Haugstad er for tiden på ferie, og ikke tilgjengelig for kommentar. Men på Facebook forsvarer han høringsforslaget med at et bredt flertall på Stortinget allerede har sagt at de ønsker endringen, rektorene på UiB og UiO har allerede uttalt seg offentlig om saken, ansatte og studenter har fortsatt flertall i styrene, og det er viktig å få gjennomført lovendringen innen 1.1.2016. 

I tillegg har Peter M. Haugan i et innlegg i Morgenbladet foreslått at andre enn departementet skal utnevne de eksterne medlemmene i styret, nettopp for å unngå for mye politisk styring av institusjonene. I tillegg har det vært en redaksjonell kommentar på trykk i Morgenbladet om høringen.