– Rektor som styrets leder bidrar også til at institusjonen kan utvikle sin egen profil og identitet, mener rektoratet. Arkivfoto: Ida Bergstrøm
– Rektor som styrets leder bidrar også til at institusjonen kan utvikle sin egen profil og identitet, mener rektoratet. Arkivfoto: Ida Bergstrøm

Rektoratet ønsker ingen endring i dagens ledelsesmodell

Publisert

I På Høyden forrige fredag skriver professor Anne Karen Bjelland at rektoratet ved UiB begår løftebrudd i saken om valgt eller ansatt rektor. Det er nødvendig med noe oppklaring. Det sittende rektoratet verken har eller kommer til å foreslå annet enn valgt ledelse ved UiB.

I Strukturmeldingen som ble lagt frem tidligere i år, foreslår Regjeringen at tilsatt rektor og ekstern styreleder bør bli hovedmodell for ledelse av universiteter og høyskoler. Stortinget ga bred tilslutning til forslaget. Kunnskapsdepartementet har derfor sendt på høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. I tråd med Stortingets ønske blir tilsatt rektor og ekstern styreleder hovedmodell, men loven åpner for valgt ledelse dersom styret ved institusjonen ønsker dette.

I høringssvaret til departementet fra UiB understreker universitetsstyret at det er viktig at valgt og tilsatt rektor sidestilles som modeller, og at det skal være institusjonenes styre og ikke departementet som avgjør ledelsesmodell for den enkelte institusjon.

Regjerningen begrunner lovendringen blant annet med et ønske om klarere skille mellom rektors rolle i den daglige ledelse av institusjonen og rollen som leder for et styre som etter loven skal føre tilsyn med virksomheten. Dette er et forvaltningsmessig argument. Vi har derfor pekt på muligheten for en tredje vei med valgt rektor og ekstern styreleder som alternativ til tilsatt rektor og ekstern styreleder. Dette er ikke et alternativ for Universitetet i Bergen, slik rektoratet ser det, men en av flere mulige alternative modeller for de institusjoner som etter lovforslaget ellers automatisk får tilsatt rektor.

Regjerningen argumenterer videre for at ordning med tilsatt rektor i større grad sikrer god ledelse av institusjonene. Det er vanskelig å finne empirisk støtte for dette slik påpekt av rektorene Ottersen og Olsen i Uniforum.  Tvert i mot har Olsen i kronikks form i Morgenbladet pekt på at nettopp valgt ledelse kan være godt tilpasset kunnskapsvirksomheter, slik som universitetet og høgskoler.

Universitetsstyret har ikke diskutert ledelsesmodell for Universitetet i Bergen og rektoratet kommer ikke til å gå inn for annet enn valgt ledelse. Valgt ledelse sikrer nødvendig legitimitet for beslutninger, og når vedtak skal settes ut i livet. Rektor som styrets leder bidrar også til at institusjonen kan utvikle sin egen profil og identitet. Samtidig har departementet en rekke virkemidler for å føre tilsyn med virksomheten, uavhengig av ledelsesmodell. Valgt ledelse er en god modell for Universitetet i Bergen, mener rektoratet.

 

Dag Rune Olsen, rektor

Anne Lise Fimreite, prorektor

Oddrun Samdal, viserektor for utdanning

Anne Christine Johannesen, viserektor for internasjonalisering