Nikolai Klæboe leder Studentparlamentet ved UiB. Han er kritisk til endringer i valgreglementet, som skal behandles i universitetsstyret torsdag.
Nikolai Klæboe leder Studentparlamentet ved UiB. Han er kritisk til endringer i valgreglementet, som skal behandles i universitetsstyret torsdag.

Studentdemokratiet vil velge valgform selv

På universitetsstyremøtet torsdag 27. september skal valgreglementet ved UiB revideres. Det innstilte forslaget til nytt valgreglement legger direkte føringer for hvordan studentdemokratiet på UiB skal fungere. Dette gjelder både på universitets- og fakultetsnivå.  Dette brevet omhandler en paragraf i det foreslåtte valgreglementet, og sendes fra et samlet studentdemokrati ved UiB.

Valg av studenter til universitetsstyret skjer i dag ved elektronisk urnevalg. Valg av studenter til fakultetsstyret skjer på samme måte ved noen fakultet, og i allmøtet til studentutvalget ved andre fakultet. Dagens valgreglement legger ansvaret for hvordan valget skal gjennomføres til det aktuelle studentorganet. På universitetsnivå gjelder dette Studentparlamentet, og på fakultetsnivå studentutvalgene.

Arbeidsgruppen som har utarbeidet forslaget til nytt valgreglement foreslår et nytt sett med paragrafer som handler om gjennomføring av valg, § 10-1 til § 10-5. I § 10-1 foreslår arbeidsgruppen å gjøre et tydelig skille mellom valg for ansatte og valg for studenter. Dette synes vi er svært uheldig. Punkt 1 gir ansatte frihet til å selv velge å holde elektronisk valg, mens punkt 2 fratar studentdemokratiet muligheten til å bestemme selv hvordan valget skal avholdes. Det er et tankekors at ansatte får lov til å avholde valg på andre måter enn ved elektronisk valg, mens studenter skal fratas muligheten til å selv bestemme dette.

Forslaget til punkt 2 er svært forskjellig fra det som står i § 8 i det gjeldende valgreglementet. Der åpnes det for at valg av studentrepresentanter til universitetsstyret kan holdes som elektronisk valg eller foretas i valgforsamling. Det er det førstnevnte som er gjeldende praksis, men vi synes det er svært synd om muligheten til det sistnevnte bortfaller. I tillegg innebærer de foreslåtte endringene detaljstyring av hvordan studentdemokratiet på fakultetsnivå skal fungere. UiB har syv vidt forskjellige fakulteter, der studentorganene operer på forskjellige måter. Vi mener at Studentutvalgene vet best selv hvordan studentdemokratiet fungerer på sitt fakultet.

Hvis dette forslaget vedtas, blir handlingsrommet til studentutvalgene og Studentparlamentet kraftig innskrenket. Studentdemokratiet er ikke underlagt UiBs ledelse, men styrer seg selv. Det er derfor feil at en slik top down-løsning skal gå direkte inn på hvordan studentdemokratiet utfører sitt arbeid. Universitets- og høgskoleloven § 4-1 punkt 3 sier  “Institusjonen skal legge forholdene til rette slik at studentorganene kan drive sitt arbeid på en tilfredsstillende måte”. Dette forslaget legger ikke til rette for studentutvalgenes arbeid. Det fratar studentorganene handlingsrommet ved å selv bestemme hvordan deres representanter velges.

Vi oppfordrer deg på det sterkeste til å lytte til studentdemokratiet ved Universitetet i Bergen, og stemme for følgende forslag, som vil bli fremmet i universitetsstyremøtet.

Forslag til ny § 10-1, hvor (1) står som i arbeidsgruppens forslag:

(2)       Valg for studenter blir normalt gjennomført som elektronisk valg.

(3)       Ved valg av studentrepresentanter til universitetsstyret avgjør Studentparlamentet om dette skal holdes som elektronisk valg eller foretas i valgforsamling. Ved bruk av valgforsamling ved dette valget er Studentparlamentet valgforsamling.

(4)       Ved valg av studentrepresentanter til fakultetsstyret avgjør studentutvalget på det aktuelle fakultet om dette skal holdes som elektronisk valg eller foretas i valgforsamling. Ved bruk av valgforsamling ved dette valget er studentutvalgets allmøte valgforsamling.

(5)       For valg av studentrepresentanter til instituttråd kan valgstyret avgjøre at valg blir gjennomført med studentorgan som valgforsamling.

Denne endringen legger også føringer på § 10-3, som må endres til:

“… instituttrådet/fakultetsstyret/universitetsstyret …”

Studentutvalgene og Studentparlamentet ved UiB