Hovedverneombud fra hele UiB mener at institusjonen fremdeles bør ha sin egen, uavhengige avis. Foto: Tor H. Monsen
Hovedverneombud fra hele UiB mener at institusjonen fremdeles bør ha sin egen, uavhengige avis. Foto: Tor H. Monsen

Behold På Høyden som uavhengig avis for ansatte ved UiB

Torsdag 12. april skal universitetsstyret diskutere om UiB skal gå videre i samarbeid med OsloMet om å utvikle en nasjonal avis for universitets- og høgskolesektoren. Slik vi forstår det skal avisen være underlagt redaktørplakaten, videreføres under navnet Khrono med hovedredaksjon og redaktør i Oslo med en lokal Bergensredaksjon.

Et samlet nettverk av hovedverneombudene ved UiB er bekymret for disse planene som betyr nedlegging av På Høyden som UiBs egen selvstendige, uavhengige avis. På Høyden er en viktig kanal for universitetets ansatte, en avis som har skapt debatt og har tatt opp viktige saker, og som har gitt tilskudd av informasjon fra andre interne kilder enn de mer offisielle. Slik sett bidrar På Høyden til å styrke arbeidsmiljøet ved UiB ved å skape mer åpenhet, debatt og fokusere på viktig saker.

Saksframlegget bygger på disse grunnleggende prinsippene ved å henvise til både UiBs strategi og formålsparagrafen til På Høyden. Her heter det at UiB har et særlig ansvar for å legge til rette for fri meningsutveksling og debatt. Det skal legges til rette for et levende universitetsdemokrati preget av mangfold og dialog, for en åpen og kritisk diskusjon av hele universitetets virksomhet.  Vi kan ikke se at en overføring av På Høydens oppgaver til en nasjonal avis for hele UH-sektoren vil bidra til dette.  Det er flere grunner til dette:

Verdien av lokal forankring 

På Høyden er vår lokalavis. Om noen ser den som kontroversiell i noen saker og av andre i andre saker, så oppfattes den som viktig. Den er en avis som fanger opp lokale innspill, behov og interesser. Den lokale forankringen og den uavhengige posisjonen, sammen med anstendig journalistisk arbeid, har skapt åpenhet og tillit og lokket fram også andre perspektiv og synspunkt fra UiB- samfunnet. Verdien er nettopp at den er målrettet og lokal. Den er en arena for samtale som bidrar til å skape vår UiB identitet. I følge forslag til avtale heter det at Khrono skal videreføres som navn på den nye avisen. At det vil erstatte det utmerkete På Høyden vil for mange UiB-ansatte oppleves som mer enn et navnetap.

Å legge ned noe for å oppnå noe annet

Vi er enig i ambisjonen om å få til en sterkere samlet innsats for å skape nasjonal oppmerksomhet rundt spørsmål og debatt knyttet til UH-sektoren.  Men det er viktig å understreke at i dag ønsker ikke NTNU og UiO å gå inn for en slik modell. At en slik nasjonal avis går på bekostning av den lokale avisen, er ingen god løsning. Nasjonal promotering og oppmerksomhet er noe annet enn lokalt demokrati. I følge forslag til avtale skal avtale om sampublisering med andre universitetsaviser avvikles. Vi ser ikke hvorfor dette samarbeidet mellom de store universitetene ikke skulle kunne fortsette, en ordning som har nådd store lesergrupper og knyttet sammen lokale og nasjonale perspektiv.

Skepsis hos ansattes representanter. Flere har uttrykt skepsis eller gått imot forslaget. I følge oppslag i ulike medier inkludert På Høyden, møter det skepsis hos blant annet tillitsvalgte ved UiB, ansatte og gjennom eksterne mediekommentarer. At de ansattes representanter gjennom både fagforeninger og vernelinje uttrykker skepsis, er moment som vi mener bør tillegges vekt i videre arbeid med saken.

Intern kommunikasjon er viktig, men ikke uavhengig av interesser

Om universitetsstyret velger å støtte en nasjonal avis forutsetter universitetsdirektøren at det legges ressurser i å utvikle kanaler for internkommunikasjon for ansatte og studenter. Det er bra, men det erstatter ikke verdien av en uavhengig plattform. Å styrke den interne informasjonsflyten, bygd på ressursene som finnes i blant annet HR-, Studieadministrativ og Kommunikasjonsavdelingen ser vi som meget positivt. Slik intern informasjon er og skal være basert på universitetsledelsens interesser og perspektiv. Men universitetet er komplekst og dette kan ikke erstatte betydningen av en egen uavhengig kanal for ansatte ved UiB.  

Derfor ønsker vi at På Høyden fortsetter som en uavhengig avis med hovedfokus på UiB.

Else Jerdal, universitetets hovedverneombud
Terje Knutsen, hovedverneombud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
June-Vibecke Knudtsen Indrevik, hovedverneombud ved Det medisinske fakultet
Ann-Elise Olderbakk Jordal, hovedverneombud ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Eli Kristine Knudsen, hovedverneombud ved Det humanistiske fakultet
Fredrik Salhus, hovedverneombud ved Fakultet for kunst, musikk og design
Maria Alejandra Luttges Mathieu, fungerende hovedverneombud ved Det psykologiske fakultet
Bente Rosnes, hovedverneombud ved Det juridiske fakultet
Michael Riisøen, hovedverneombud ved Sentraladministrasjonen
Jo Høyer, hovedverneombud ved Universitetsmuseet
Øystein Eeg Ustad, hovedverneombud ved Universitetsbiblioteket