Nye studenter på deres første studiedag. Hvordan kan man sikre at de får best mulig undervisning? Nokut ser både vilje og evne, skriver tilsynsdirektør Øystein Lund.
Nye studenter på deres første studiedag. Hvordan kan man sikre at de får best mulig undervisning? Nokut ser både vilje og evne, skriver tilsynsdirektør Øystein Lund.

Misvisende kamp for utdanningskvalitet

Publisert

I På Høyden 24. september reflekterer Roar Ulvestad fra Utdanningsforbundet i Bergen rundt hva som skal til for å løfte kvaliteten i undervisningen. Innlegget kan ikke stå uimotsagt. For NOKUTs del, og det vil vi tro også gjelder for regjeringen, bygger ikke arbeidet med å bedre utdanningskvaliteten på en antakelse av at akademia er full av «studenthatende forskningsdiggende fagnerder», men at et klart flertall derimot er i stand til å kombinere samvittighetsfull forskningsarbeid med spennende og utfordrende undervisning.

Undervisning og læring har selvsagt gjennom mange år vært sentralt i oppdraget til norske universiteter og høyskoler, og universiteter og høyskoler har tatt sitt oppdrag seriøst. Det finnes veldig mange gode undervisere. De fleste av dem er også gode forskere. Gjennom de siste årene har vi i NOKUT erfart en klar vilje hos utdanningsinstitusjoner – og en sterk evne – til å arbeide mer målbevisst for å videreutvikle god undervisning og tilrettelegging for læring. Det er ingen tvil om at de som underviser ønsker å gi god undervisning, og på ulike måter er det blitt arbeidet målbevisst for å omsette forskningskunnskap og erfaringskunnskap til bedre undervisning. Et av flere virkemidler er å skape gode rammer slik at god undervisning er påkrevd, og blir stimulert og premiert. Her er KDs tiltak ett av flere, som i det minste har som intensjon om å legge til rette for bedre undervisning.

Ulvestad er dessuten helt på jordet når han skriver: «NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) sidestiller kvalitet i høyere utdanning med produksjon av doktorgrader og forskningspoeng når de “akkreditere(r) og føre(r) tilsyn med institusjonar og utdanningar ut frå nasjonale og internasjonale standardar”».

Jeg må innrømme at jeg sjelden ser en så åpenbar forvrengning av NOKUTs arbeid og rolle. En kort beskrivelse av NOKUTs krav til utdanninger, er at grunnleggende krav som sikrer studentenes rettigheter skal være på plass. Studiet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans. Studiet skal være lagt opp på en måte som gjør at studentene kan nå det forventede kompetansenivået, og studiet skal være satt sammen på en slik måte at en gjennomtenkt kombinasjon av undervisnings-, lærings- og vurderingsformer understøtter dette. I tillegg er programmene forpliktet til å legge til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i sin egen læringsprosess, blant annet ved å være godt forberedt til forelesninger og læringsaktiviteter. I tillegg skal studieprogrammet ha en relevant kobling til forskning og faglig utviklingsarbeid. Det finnes krav til at studiet skal ha kontakt med internasjonal kunnskapsdannelse, og i tillegg er det krav til det fagmiljøet som skal undervise skal ha relevant kompetanse. At dette fagmiljøet skal ha kompetanse innenfor de fag og emner som undervises er vel selvsagt. Like selvsagt er det at fagmiljøet også skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse og de skal drive forskning og faglig utviklingsarbeid. I tillegg skal ethvert program i Norge ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.

Hvordan dette kan bli omtolket til at NOKUT «sidestiller kvalitet i høyere utdanning med produksjon av doktorgrader og forskningspoeng», er ikke bare en gåte, men regelrett et falskt utsagn.

Det er flott med et sterkt engasjement for god utdannelse, men en fruktbar samtale fordrer en opplyst omgang med fakta.