Større krav til presisjon i etikkdebatten!

Publisert

I sitt innlegg i «På Høyden» 26/3 2013 skriver Peter Haugan følgende: «Ut fra det vi i dag vet om effekter av fossil energi-forsyning, synes det ikke forskningsetisk forsvarlig å drive forskning med formål å finne mer fossilt brensel».  I innlegget fra 12/2 2014 hevder han imidlertid at han ikke har invitert til debatt om «hvorvidt vårt universitet skal stemple petroleumsforsking som uetisk, og dermed legge føringer for hvem forskerne her skal samarbeide med og hva de skal forske på, og slik svekke forskningsfriheten».

Det først sitatet fra mars i fjor kan neppe levne tvil om at Peter Haugan da hevdet at mange former for petroleumsrelatert forskning er uetisk i et klimakriseperspektiv. Det ligger i sakens natur at han dermed også inviterte til debatt om dette. I sitt helt ferske innlegg av i år gjør han seg imidlertid til talsmann for forskningsfriheten. Fra vårt perspektiv er det vanskelig å se at Peter Haugan sine utsagn bidrar til større presisjon i etikkdebatten.

I et annet leserinnlegg fra klimaforsker Nils Gunnar Kvamstø hevder han feilaktig at vi (Arntzen et al.) «argumenterer for en fortsatt strategisk (institusjonell) satsing på petroleumsforsking ved UiB» og at vi slutter oss til påstander om at den rådende kunnskapen om klima i hovedsak er ukorrekt. Til dette vil vi påpeke følgende: De forskjellige underskriverne av Arntzen et al. har forskjellige syn på kunnskapsgrunnlaget bak global oppvarming.  Vi har heller ikke argumentert for en «fortsatt institusjonell satsning på petroleumsforskning».

Det vi imidlertid er helt enige om, er at det er helt urealistisk at bruk av fossile energikilder vil kunne avvikles i løpet av de neste 20 år.  Når en bærekraftig utvikling for menneskeheten skal sikres, er kanskje ikke spørsmålet om menneskeskapte klimaendringer det aller viktigste.  Andre spørsmål, som for eksempel hvordan vi kan sikre tilstrekkelig tilgang på energi til å opprettholde og videreutvikle vår sivilisasjon, må tillegges enda større vekt. 

Forsidebilde: Colourbox