UiB bruker skoleeksamen i for stor grad, mener Anette Arneberg og Gard Aasmund Skulstad Johanson. De stiller til valg til universitetsstyret. Foto: Ingvild Festervoll Melien
UiB bruker skoleeksamen i for stor grad, mener Anette Arneberg og Gard Aasmund Skulstad Johanson. De stiller til valg til universitetsstyret. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Studentene fortjener variert vurdering og rettferdig sensur

Debatt: Dagens eksamensmodell ved UiB er på mange studier gammeldags.

Publisert

UiB hviler i for stor grad på skoleeksamen i sin vurdering av oss studenter. Dette gjør at mange studenter legger opp sin studiehverdag etter hvordan eksamen er, ikke etter hva som gjør at en lærer stoffet best over tid. UiB bør se etter flere, varierte måter å teste studentene på, slik at vi er sikker på at vår kunnskap kommer frem og at du får en rettferdig vurdering av det du har lært.

Dagens eksamensmodell ved UiB er på mange studier gammeldags. Skriftlig skoleeksamen utgjør enda en stor del av vurderingssituasjonene studentene er i løpet av sitt studium. Vi vet at studenter lærer forskjellig etter hvordan eksamen tester deres kunnskap (Boud, 2007) og det er variasjon i hvordan en opplever de forskjellige vurderingssituasjonene.

Hvordan vi kan bruke informasjon viser i hvilken grad en har kunnskap om temaet. Blooms taksonomi av kunnskap vurderer kunnskapen til kandidater på seks nivåer der det laveste er å kunne gjengi innlært kunnskap, mens toppen er å kunne vurdere og bedømme ut ifra den kunnskapen en har.

Det finnes mange forskjellige måter å ta i bruk variert vurdering blant annet kan muntlig vurdering og mer vurdering av praktiske ferdigheter være nyttig på studieprogram slik som juss og odontologi. Ikke bare vil mer variert vurdering gi studentene flere muligheter til å vise hva de kan, men det vil også motivere til forskjellige måter å tilegne seg og bruke kunnskap.

Med gode vurderingsformer kreves også god sensur av eksamen. I dag kommer sensuren for sent på mange eksamener, og det er ofte varierende forståelse av sensur fra fakultet til fakultet. Slik skal det ikke være. Sensuren skal være en vurdering av din kunnskap, ikke normert opp etter andre studenters kunnskap eller fordelt på en normalkurve. UiB må jobbe for å få på plass kommisjoner som kan vurdere kvaliteten av stikkprøver blant eksamener og sensur slik at kvaliteten på eksamen og sensur er god for alle studenter.

I dag er vurderingen av studentene ved UiB for ensartet. Universitetet må ta i bruk mer variert vurdering i studiene slik at studentene kan vise hva de kan i mange forskjellige situasjoner. Vi går til valg på å innføre variert vurdering i alle studier og for å være studentenes vaktbikkjer som skal sikre at sensuren er god, rettferdig og ikke minst at den kommer i tide!