Å bygge på høyden ved å ta fra grunnmuren

Publisert

Vi finner fra hjemmesiden til rektors kontor at:

“Dag Rune Olsen og hans rektorat ser det som sin viktigste oppgave å legge til rette for høy kvalitet i kjernevirksomhet; forskning, utdanning, formidling og innovasjon,…”

og valgplattformen bygger på seks hovedpunkter som i sum skal utvikle Universitet i Bergen videre.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNFA) ønsker også å bidra med stor satsing på forskning, utdanning, infrastruktur og organisasjonsutvikling, (se fakultetsstyresak 47 fra møtet i fakultetsstyret 11. september 2014.)

Tiltakene for å styrke universitetet og fakultetet koster imidlertid penger. Budsjettrammen til MNFA er i 2014 redusert med 1.9 % som følge av sentrale bidrag til omstillingsmidler til felles tiltak  innenfor forskning og utdanning. Dette rammekuttet ble videreført til instituttene med 7.3MNOK.

 I tillegg ble det gjennomført rammekutt på 2.3% eller 8.9MNOK som ble begrunnet med svingninger i resultatmodellen. Budsjettforslag for 2015 ble behandlet i fakultesstyremøtet 11. september. Det er klart at kuttene for 2014 får instituttene ikke igjen. Signalet fra universitetsdirektøren er et ytterligere rammekutt på 2%, og i tillegg signaliseres kutt på instituttnivå knyttet til økt husleie, fartøykostnader og tidligere løfter.

Totale kutt i rammene til instituttene for 2014 og 2015 vil bli omlag 7 %, eller omlag 27.6 MNOK.

Det er på instituttnivå kjerneaktiviteten til universitetet foregår. Et kutt av dette omfang vil bare kunne realiseres ved at omlag 27 faste vitenskapelige stillinger inndras. Vi merker oss at det står kvalitet og ikke kvantitet i setningen fra Rektors kontor som vi siterte over.

Kutt av 27 faste vitenskapelige stillinger ved MNFA vil imidlertid også gå ut over kvaliteten på våre undervisningstilbud og forskningen. Det vil også gjøre det vanskelig å rekruttere nye medarbeidere til instituttene. Tematiske satsinger på klima, marint og energi forutsetter at det er solid forskning og undervisning på et bredt spekter av tema og denne grunnmuren blir betydelig svekket ved de kutt som signaliseres. Skal det vokse og gro ved Universitetet i Bergen må det skapes grobunn der arbeidet faktisk utføres: På instituttnivå.

Budsjettet for 2015 skal behandles i fakultetsstyremøtet 11. desember 2014. Til nå har det kommet få bekymringsmeldinger knyttet til de varslede kutt. En grunn kan være at de fleste studenter og ansatte synes det er riktig at det satses ved å trekke inn midler fra instituttene. En annen grunn kan være at budsjett og budsjettforslag er vanskelig  lesning og at det ikke er lett å forstå følgene av satsinger som foreslås.

Vi tar gjerne mot innspill i forkant av budsjettbehandlingen i desember.

 

Professorene Jarle Berntsen og  Hans Munthe-Kaas. Medlem fakultetstyret ved MNFA, varamedlem fakultetstyret ved MNFA.