Det er store planer for EnTek-bygget. Ifølge Mat.nat-ledelsen er det viktig for klyngeplanene å få realisert drømmen om et nybygg  (Illust. Entek.)
Det er store planer for EnTek-bygget. Ifølge Mat.nat-ledelsen er det viktig for klyngeplanene å få realisert drømmen om et nybygg (Illust. Entek.)

Mat.nat. erkjenner å sakke akterut

Publisert

Det ble intet Senter for fremragende forskning til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i denne runden. Fakultetet sliter på flere områder, erkjenner rapport. Ledelsen lover tøffere prioriteringer.

Mat.nat. sakker akterut, og har gjort det i mange år. Det gjør det dårligere på enkelte nøkkelfaktorer enn søsterfakultetene i Trondheim og i Oslo. Det har gjort det dårligere økonomisk de siste årene enn UiB totalt sett har gjort det. Dette til tross for en relativt stor satsing på MNT-fagene (matematikk, naturvitenskap, teknologi) fra politisk hold gjennom flere år.

«Scenario 2030»
Dette står å lese i rapporten «Scenario 2030», som fakultetet selv har utarbeidet. Rapporten skal legge grunnlaget for omorganiseringer og andre endringer som skal styrke fakultetet i en stadig tøffere konkurransesituasjon.

  • Mat.nat. har opplevet en stagnasjon i antallet faste, vitenskapelige stillinger
  • Fakultetet klarer ikke hente inn nok BOA-midler (Bidrag- og oppdragsmidler fra eksterne kilder).  
  • 17 SFI-sentra ble tildelt i 2015 - ingen til Mat.nat. Den ferske SFF-tildelingen i mars i år endte med ett senter til UiB, ingen til Mat.nat.

«Dette vil svekke oss i land tid», var meldingen fra dekan Helge K. Dahle til de ansatte forrige uke i et allmøte om Scenario 2030. 

Bakgrunn for Scenario 2030

- Skjerpede krav til alle sider ved virksomheten

- Konkurranse om eksterne forskningsmidler og studenter

- Økende andel av grunnbevilgningen er resultatutsatt

- Sammenslåinger endrer nasjonalt UH-landskap

- Regjering, Forskningsråd og EU forventer økt samhandling på tvers av disipliner og institusjoner for å løse samfunnsutfordringer, omstilling og innovasjon

- Forventningene setter nåværende disiplinorganisering under sterkt press

- Vi er rigget for å håndtere disiplinene men har dårligere strukturer for å håndtere samhandling på tvers og mot eksterne aktører

(Kilde: MN. Scenario 2030)

 

 «Fakultetet må forvente skjerpede krav til alle sider ved vår virksomhet i årene framover. » Dekanat, Mat.nat.

LES OGSÅ:  UiO har fått like mange senter som UiB og NTNU til saman

Skal lykkes i neste runde
Fakultetet trenger mer «grensesprengende forskning», heter det i rapporten. 
— Vi er ikke fornøyde med uttellingen i siste runde av SFF-tildelinger, sier dekan Helge K. Dahle. — Vi har mange dyktige forskere, men for få som bryter igjennom. 

Tøffere prioritering
I likhet med resten av akademia, åpner Mat.nat. for mer elitetenkning.

Fakultetet vil granske CV-er, sette sammen team, og starte lederprogrammer for spesiell oppfølging av yngre talenter som kan bli morgendagens senterledere. 

Karriereplaner for hver enkelt, og med definerte løp som gjerne starter med en BFS, siden ERC, og om gudene står fakultetet bi, lander en SFF et sted i horisonten.
 
Forskere er ingen A4-mennesker. Det bør de heller ikke være, mener Dahle. Men instituttledere skal i større grad følge opp professorer og andre forskere. 

Det betyr i praksis en tøffere prioritering og omfordeling av ressurser, enn tidligere.  — Vi ønsker å utfordre faglig ansatte i større grad enn tidligere, sier dekanen.

En «åttearmet blekksprut»
Kristin Bakken er assisterende fakultetsdirektør. En ny fordelingsmodell innad på fakultetet skal gi rom for mer satsing på gjennombruddsforskning. Dagens fordelingsnøkkel er for statisk, mener hun. Fakultetets fellesposter går i minus. det er ikke rom for å foreta strategiske grep. Morgendagens toppforskning krever investeringer over mange år.  

Fakultetet har også sett på den administrative organiseringen. Allerede nå er personalfunksjoner løftet opp fra de individuelle instituttene, til en, felles enhet på fakultetsnivå. Det samme skal skje med økonomifunksjonene. I stedet for mange små krefter, har mat.nat. nå fått en «åttearmet blekksprut», som prodekan Jarl Giske betegnet det - en sentral kropp, men med åtte armer til å betjene de ulike instituttene.

Alt er ikke mørkt: Mat.nat. fikk nylig et høythengende ERC Advanced Grant  Foto: Jens H. Ådnanes, UiB.
 
Sammenslåing av institutter
Intensjonen er å frigjøre ressurser, gjennom å hindre dobbeltarbeid. Berørte ansatte er ikke nødvendigvis glade for bytte arbeidsplass. Sammenslåing av Institutt for biologi og Molekylærbiologisk institutt skal utredes, andre instituttsammenslåinger kan bli aktuelle. Det er heller ikke ukontroversielt. 

— Ansatte har blitt hørt
Steinar Vagstad er hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet ved UiB, og har deltatt i arbeidsgruppen. Utover generelle bekymringer når ansatte må bytte arbeidsplass, føler han at tjenestemannsorganisasjonene er blitt hørt i prosessen så langt. Parat representerer administrativt ansatte. På Høyden har ikke lykkes å få en kommentar fra Parats medlem i arbeidsgruppen.

Spikres i mai
Forslag til nødvendige tiltak har nå vært gjennom en runde med innspill fra alle instituttene og i samråd med tilsatte. 
Det har vært utfordrende å få alle til å bli enige. Men flertallet har en felles forståelse av realitetene som ligger bak behovet for endringer, ifølge dekanen.

Forslagene til konkrete tiltak for å skjerpe fakultetets konkurranseposisjon vil konkretiseres fram mot behandling i fakultetsstyret i begynnelsen av mai.