Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Foto: Hilde Kristin Strand
Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. Foto: Hilde Kristin Strand

UiB-styret diskuterte rollefordeling mellom rektor og direktør

Styremøte. På torsdagens styremøte ved Universitetet i Bergen diskuterte man forholdet mellom direktør og rektor. — Nødvendig å ta en fot i bakken, sier nåværende direktør, Kjell Bernstrøm.

Publisert Sist oppdatert

Kjell Bernstrøm sitt åremål som universitetsdirektør går snart ut, og styret ved Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å starte arbeidet med å rekruttere nærværende universitetsdirektørs etterfølger.

Utvalgets sammensetning

Dag Rune Olsen, styreleder (leder) Kjersti Fløttum, Gard Johanson, Marianne Møgster, Jørgen Sejersted, Alette Gilhus Mykkeltvedt, Benedicte Løseth.

Utvalgets mandat

  • Utvalget skal i tråd med Universitets- og høgskolelovens §10-3 gi rammer for universitetsdirektørens virke, myndighet og ansvar
  • Utvalget skal innenfor de rammer satt av den samme loven, avklare arbeidsfordeling mellom rektor og direktør i daglig ledelse av institusjonen
  • Utvalget forelegger styret utkast til stillingsbeskrivelse ifm med rekruttering av universitetsdirektør.

Kjell Bernstrøm har en åremålsstilling som utløper 17. desember 2020.

Mener universitets- og høyskolelov må endres

I januar kommer forslaget til revidering av Universitets- og høgskoleloven, og det blir sannsynligvis en behandling av denne i Stortinget før sommeren.

Arbeidsdelingen baserer seg nok på hvordan kjemien mellom de to fungerer.

Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør

«Vi beveger oss sannsynligvis helt på kanten av hva dagens universitets- og høyskolelov tillater. Men slik har det ikke alltid vært,» skrev valgt rektor på UiB i et innlegg om i Khrono i mars.

Han skrev videre at hvis ordningen «med valgt rektor skal overleve og ha mening må universitets- og høyskoleloven endres. Og da i tråd med dagens realiteter og tidens krav om faglig ledelse.»

På torsdagens universitetsstyremøte i Bergen var det satt opp en sak om mandat og sammensetning for et utvalg som skal se på «arbeidsdeling mellom rektor og universitetsdirektør».

Utvalget må finne ut hvordan man i utlysning av stillingen kan tydeliggjøre hvilke «oppgaver og fullmakter som tilligger stillingen og hvilke forventninger styret har til direktøren».

Uenighet

I forbindelse med denne saken oppsto det en liten diskusjon om forholdet mellom direktør og rektor og rolleavklaring, i og med at et av de foreslåtte punktene i mandatet var å «avklare arbeidsfordeling mellom rektor og direktør i daglig ledelse av institusjonen» innenfor rammene satt av Universitets- og høyskoleloven.

Representant for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling, Inga Berre, innvendte at dette punktet var litt uklart.

— Per i dag er det få skriftlige instrukser om rektors rolle. Her står det at man i praksis skal se på rektors rolle. Jeg mener ikke det er riktig tidspunkt for styret å se på det. Forholdet mellom direktør og rektor fungerer bra i dag, sa hun.

Studentenes representant, Gard Aasmund Skulstad Johansen, mente imidlertid det er hensiktsmessig å diskutere dette i forbindelse med den kommende revideringen av Universitets- og høyskoleloven.

— Forholdet mellom universitetsdirektør og rektor er så essensielt at det blir uhensiktsmessig å ta dette i etterkant av revideringen, sa han på møtet.

Viktig med kjemi

— Vi jobber nok litt annerledes enn såkalt rollefordeling, sa Dag Rune Olsen.

— Ja, arbeidsdelingen baserer seg nok på hvordan kjemien mellom de to fungerer, sa direktør Bernstrøm.

I etterkant av møtet sier Kjell Bernstrøm til Khrono at det er helt naturlig at styret vil diskutere denne typen ting.

— Når det skjer skifter, blir det nødvendig å ta en fot i bakken. Man må få diskutert mandat for den som skal overta. Nå er et fortsatt et år til jeg går av da, sier han.

Rektor Olsen sa på styremøtet at han så for seg at arbeidet til utvalget vil ta to eller tre møter, og at hovedvekten av møtene vil bli i desember.

Lukket møte under sak om eventuell avgang for rektor

Dag Rune Olsens åremål som valgt rektor utløper 31. juli 2021. Han har som kjent søkt på den ledige åremålsstillingen som rektor ved NTNU.

Han har sagt at han har fått signal om at han trolig blir innkalt til intervju for jobben.

Det er universitetsstyret som skal bestemme hvordan Olsens eventuelle avgang skal skje. Olsen la i dag opp til en kort orientering om status, men saken ble diskutert nærmere bak lukkede dører.