Det var folksomt i aulaen under bærekraftskonferansen. Regjeringsapparatet var blant annet representert med statsminister, utviklingsminister og høyere utdannings- og forskningsminister. – UiB tar nå et overordnet ansvar for konferansen også fremover, sier viserektor Annelin Eriksen.
Det var folksomt i aulaen under bærekraftskonferansen. Regjeringsapparatet var blant annet representert med statsminister, utviklingsminister og høyere utdannings- og forskningsminister. – UiB tar nå et overordnet ansvar for konferansen også fremover, sier viserektor Annelin Eriksen.

Skal gi vitenskapelige råd om bærekraft

Publisert

UiB vil styrke arbeidet med bærekraftsmålene, og lager en egen gruppe som skal arbeide direkte med å få relevant kunnskap ut til relevante aktører.

Utrydde fattigdom. Utrydde sult. Likestilling mellom kjønnene og ren energi for alle.

Dette er bare noen av FNs totalt 17 bærekraftsmål (SDG) med 169 delmål, vedtatt av alle FNs 193 medlemsstater i 2015. Målene var tema under UiBs konferanse med undertittelen «Kunnskap for en felles fremtid» forrige uke. Torsdag skal universitetsstyret vedta om det skal settes ned en egen SDG-gruppe i Bergen.

Til FN og Norad

Gruppen skal ha som ansvar å drive med vitenskapelig rådgivning, og skal være satt sammen av både forskere og et sekretariat.

I sakspapirene står det at «målet er å gjøre formidling av vitenskapelige råd enklere og mer orientert mot viktige nasjonale og internasjonale beslutningsorganer. Vitenskapelig rådgivning vil være etterspurt lokalt, nasjonalt og internasjonalt når evalueringer og rapporteringer på de ulike bærekraftmålene skal gjennomføres».

– Dette handler om et formidlingsaspekt. Vi skal bli bedre til å rette formidling mot de organene som trenger kunnskapen i arbeidet med bærekraftsmålene. På den nylig avholdte SDG-konferansen ble slik kunnskap etterspurt både fra ministre, Norad, Forskningsrådet og  FN-systemet.

Det sier viserektor Annelin Eriksen. Hun skal lede nivået over SDG-gruppen, en styringsgruppe bestående av direktørene for de strategiske satsningene, som skal tilrettelegge det videre arbeidet med bærekraftsmålene.

– Noe av det som skal gjøres, er å lage et årshjul av hendelser knyttet til bærekraftsmålene. Det kan være i FN-regi eller i nasjonale departement, men felles er at forskningsbasert rådgivning er etterspurt. Alt etter hva som er tema, vil SDG-gruppen koble på relevante forskere. Handler det for eksempel om kunnskap om likestilling mellom kjønn, er det naturlig å ta kontakt med Senter for kvinne- og kjønnsforskning. Handler det om klima, må klimaforskere involveres, illustrerer Eriksen.

Årlig konferanse

– Hvorfor er bærekraftsmålene så viktige for UiB?

– Samfunnsoppdraget vårt handler blant annet om formidling, og om å gjøre forskning synlig og tilgjengelig, sier Eriksen.

Peter Thomson, president for FNs 71. generalforsamling, skrev i fjor vår et brev til alle verdens universitetsledere og ba om at de fokuserer på bærekraftsmålene. Her skriver Thomson at «I therefore make this sincere request to you to make these Goals an integral part of research, teaching and study at your institutions”.

Nå skal konferansen med bærekraftsmålene som tema bli arrangert årlig. Konferansen skal arrangeres ved UiB, men på vegne av sektoren. Eriksen hadde møte med andre universitetsledere under konferansen, og det er nå dannet et nettverk med de andre gamle universitetene, altså UiO, NTNU, UiT og NMBU.

– Disse universitetene var nesten alle representert på rektornivå under konferansen. Vi fikk tilbakemeldinger om at det var første gang det har skjedd i sektoren at et universitet har invitert andre inn for å samarbeide, sier Eriksen.

– Vi diskuterer altså ikke bare innad i sektoren, men oppretter en dialog.

De andre universitetene vil også bli tatt med inn i arbeidet som skal gjøres før neste konferanse skal arrangeres eneste år. Men mellom konferansene vil det være andre treffpunkter. Det første som skjer er at Senter for utvikling og miljø ved UiO arrangerer en workshop.

– Forskere fra  UiB vil delta her, sier Eriksen.