Bergenser Audun Lysbakken (<span class="caps">SV</span>) kom til semesterstart ved UiB i anledning den pågående valgkampen. Hvis <span class="caps">SV</span> kommer i posisjon etter høstens valg, lover han å bli en pådriver for den marine forskningklyngen i Bergen.
Bergenser Audun Lysbakken (SV) kom til semesterstart ved UiB i anledning den pågående valgkampen. Hvis SV kommer i posisjon etter høstens valg, lover han å bli en pådriver for den marine forskningklyngen i Bergen.

Bergen får marin forskningsklynge - hvis Lysbakken får bestemme

Valgkamp i Bergen:

– Uansett hvem som vinner valget: Den marine klyngen er noe som vi på Hordalandsbenken må få gjennomført, sier stortingskandidat Audun Lysbakken (SV). Men heller ikke han tør si når det etterlengtede bygget kan stå klart. 

Hordaland SV skriver i sitt program at de vil «støtte opp om forskningsmiljøene innenfor nye, fornybare energikilder».

Marin forsking i Norge:

  • Universiteta i Tromsø (UiT) og Bergen (UiB) var dei største lærestadane innan marin FoU i 2013.
  • Nifes, Helse Bergen, UiB, UNI Research, Havforskingsinstituttet, NERSC, NOFIMA, Christian Michelsen Research (CMR) er med i Bergen marine forskingsklynge.
  • Marin verdiskaping i Norge er i dag på 90 milliardar kroner
  • Norge er verdas nest største eksportør av sjømat.
  • Bergensregionen har den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa
  • Ei marin forskingsklynge kan etter planen få 700 årsverk og 1000 forskarar
  • Den norske sjømatnæringa bidro med 61 milliardar til BNP i 2013. Ifølge rapproten «Verdiskaping basert på produktive hav» kan omsetninga i marin sektor kan seksdoblast innan år 2050.
  • Nærings- ­og fiskeridepartementet set i gang ei konseptvalutgreiing som skal sjå på ei mulig samlokalisering av marine forskingsmiljø i Bergen.

Kjelder: Hav21, Marin masterplan, UiB.no

Stortingskandidat Audun Lysbakken er litt mer konkret. Han har laget en liste over ti punkter han vil arbeide for å få gjennomført, dersom SV kommer i posisjon etter valget i september.

Å arbeide for den marine forskningsklyngen er ett av de ti punktene.

–Våre marine forskere er blant de ledende i verden. Den marine forskningsklyngen er et av de viktigste prosjektene for Bergen som kunnskapsby. Men realiseringen av klyngen er også viktig for Norge som nasjon, sier Audun Lysbakken til På Høyden.

En ønsket samlokalisering

I januar la Statsbygg fram konseptvalgutredning for lokalisering av marine FoU-virksomheter i Bergen (KVU). Her står det at en felles lokalisering av Havforskningsinstituttet/NIFES og Fiskeridirektoratet trolig blir løsningen.

– Alle snakker om at havet er en viktig ressurs som vi må verne om. Men vi må gå fra visjoner til konkret handling. I dette perspektivet er planen om en marin forskningsklynge spennende, sier Audun Lysbakken.

En samlokalisering er tenkt å gi gevinster i form av deling av dyr infrastruktur, laboratorier og andre forsknings - og undervisningsrom.  Ønsket er at en samlokalisering av virksomhetene også vil føre til ytterligere tverrfaglig samarbeid og styrking av fagmiljøene.

Marineholmen er aktuell lokasjon

Marineholmen – der UiB og andre marine miljø allerede er tungt tilstede – peker seg ut som et sannsynlig sted for et nybygg, selv om ikke dette ikke er avgjort. Her er UiB allerede tungt til stede, Realfagsbygget og Geofysen er et langt steinkast unna. Vitensenteret VilVite ligger her, og både DNV GL, BTO, Mattilsynet, Nansensenteret, Vaxxinova, MSD Animal Health, Pharmaq Analytiq, Norsk Havlaboratorium, Industrilaboratoriet (ILAB), Sintef og Uni Research er allerede etablert. Lerøy Seafood Group flytter inn i et nytt bygg i 2018.

Sterke institusjoner innen havnæring er alt på plass. Samlokaliseringen er ønsket av mange av byens marine forskere. Fra flere hold presenteres Marineholmen som et aktuelt valg. Tomteeier Rieber er klar. Men de mangler penger fra staten. Nærings- og fiskeridepartementet har sendt konseptvalgutredningen til ekstern kvalitetssikring (KS1).  Regjeringen vil ta stilling til valg av konsept når denne er ferdigstilt.

– Statens forpliktelse er ennå ikke på plass. Først må de endelige valgene rundt konseptene tas. Så må pengene bevilges. Det er opp til de folkevalgte å ta i mål. Jeg ønsker å være en drivkraft for å få forskningsklyngen realisert. 

Ingen vet når bygget kan stå klart

Bergen har de siste årene fått store pengesummer til bygging av helseklynge på Årstadvollen, renovering av Universitetsmuseumet, nytt Odontologibygg, ny Kunsthøyskole. Nok et kostbart bygg for forskning og undervisning i Bergen kan likevel få prioritet, tror Lysbakken.

– Det er alltid hard kamp om penger til kunnskapsbygg. Under den forrige rødgrønne regjeringen fikk vi realisert en rekke bygg som sto på prioriteringslisten. Jeg mener vi gjorde det tydelig at Bergen er høyt prioritert, sier Audun Lysbakken, og fortsetter:

– Dette må også ses i sammenheng med den overordnede debatten om offentlige penger. Skal vi gjennomføre store skattekutt, blir det færre kroner å fordele. Da blir det igjen mindre penger å bevilge til bygg som dette.

– Hvor langt inn i fremtiden ligger realiseringen av den marine forskningsklyngen, tror du?

– Hvor raskt den kan bygges? Jeg synes det er vanskelig å si. Det viktigste nå er at Hordalandsbenken forplikter seg til å løfte i flokk for å få klyngen realisert.