Ofte kunne von Achen ønsket seg bedre besøkstall på museene (bak), som tross alt ligger midt i byen. Da er det godt å se hvor mye både Musehagen samt Arboretet og Botanisk hage på Milde blir brukt av byens befolkning, mener direktøren for Universitetsmuseet.
Ofte kunne von Achen ønsket seg bedre besøkstall på museene (bak), som tross alt ligger midt i byen. Da er det godt å se hvor mye både Musehagen samt Arboretet og Botanisk hage på Milde blir brukt av byens befolkning, mener direktøren for Universitetsmuseet.

Lang natts ferd mot omorganisering

Publisert

Universitetsmuseet vil styrke det faglige arbeidet. Fem vitenskapelige stillinger er på vei. Men også et nytt sjikt av mellomledere. En lang omorganisering har resultert i tretthet, innrømmer Henrik von Achen (bildet).

Det er et mål at Universitetsmuseet skal bidra til UiBs samlede forskningsproduksjon. Ny omstokking av de organisatoriske kortene resulterer nå i seks seksjonssjefer. 

Faglig arbeid på Arboretet

Flere mellomledere, med andre ord. Hensikten er imidlertid klarere styring, en klarere linje og at disse dessuten skal frigjøre tid for forskerne, ifølge museumsdirektør, Henrik von Achen. 

Færre vitenskapelige – så langt
Andre steder i Universitetsmuseet har det foregått en nedbemanning. Ved Arboretet og de botaniske hagene er antall vitenskapelige årsverk reduserte fra fem til tre. Men nå er det i alle fall lyst ut én ny, faglig stilling. 

Ytterligere fem vitenskapelige stillinger er enten på plass eller på vei, lover von Achen.

Det var på et tidspunkt flere administrative enn faglige ansatte på Universitetsmuseet.

– Slik skal det ikke være, mener museumsdirektøren.

Velkommen til <<Hageseksjonen>>
Nåværende stillingshjemler etter hver naturlige avgang skal gjennomgås hver for seg. Det er ikke gitt at stillinger blir erstattet med samme innhold som tidligere.

Ny organisasjonsmodell innebærer at Arboretet og den botaniske hagen samt Musehagen blir en egen seksjon – kort kalt Hageseksjonen. Selve Arboretet er organisert som en stiftelse, med UiB som medstifter. Universitetet drifter anlegget på vegne av stiftelsen, ut fra et botanisk, faglig utgangspunkt.

– Arboretet og de botaniske hagene utgjør også en rekreativ institusjon, som skal inneholde opplevelse og nytelse.

Von Achen kaller dem << de levende samlingene>>, i motsetning til gjenstandene som befinner seg på Naturhistoriske og Kulturhistoriske samlinger. Nygårdshøyden kan fremstå som ganske lukket for byens befolkning. Arboretet er et åpent vindu som gir UiB mye positiv profilering, mener museumsdirektøren.

Forventninger til nytt museum
I dag står store deler av de naturhistoriske samlingene tørt og klimakontrollert i fjellhaller i påvente av ombyggingene på Museplass. Når de nye naturhistoriske samlingene åpner dørene i 2018, vil det bli knyttet større forventninger til hva museet leverer.

Brorparten av kostnadene for nytt liv i museet, må ordnes innenfor UiBs eget budsjett, sier von Achen.

Universitetsmuseet må bidra så mye som mulig; det kan kreve omprioriteringer og at valg må foretas.

– Måten vi har gjort ting på før, må kanskje erstattes av nye måter for å frigjøre eller skaffe midler til drift, sier von Achen

Trett etter omorganisering
Omstillingsprosjektet har vært ryddig og medvirkningen fra de ansattes side har vært tatt vare på. Det ifølge Berit Storaker, som har sittet i styringsgruppen som representant for NTL. Et vanskelig spørsmål har dreiet seg om ansvarsskille mellom vitenskapelige og administrative når det gjelder drift av samlingene. Universitetsmuseet blir delt i tre avdelinger, med administrative mellomledere.  

En lang organisasjonsprosess er i ferd med å bli fullført.

Riksrevisjonen avdekket i 2002 at deler av magasinforholdene for verdifulle natur- og kulturhistoriske gjenstander var for dårlige. Dette startet i sin tur diskusjonen om behovet for endringer i hvordan universitetsmuseene drev virksomheten. En stortingsmelding noen år senere fulgte opp varskoet.

– Når organisasjonsendringer strekker seg over både halvannet og to år, brer det seg en tretthet, medgir von Achen.

Noe skyldes ikke-forutsette årsaker. Von Achens forgjenger, Christoffer Schander, fikk under et halvår i stillingen da han døde etter kort tids sykdom i februar 2013. Ført i september i fjor banket universitetstyret gjennom vedtaket om organisasjonsendringer.

Von Achen ba om syv millioner kroner til endringene, han fikk tre. Totalt skal Universitetsmuseet bruke 162 millioner kroner i inneværende budsjett inkl. BOA inntekter. Godt og vel 90 prosent av millionene er bundet opp i lønn og drift.