Vigdis Kvalheim blir ny administrerende direktør i <span class="caps">NSD</span>, i hvert fall i to år. Foto: Bjarne Øymyr/<span class="caps">NSD</span>
Vigdis Kvalheim blir ny administrerende direktør i NSD, i hvert fall i to år. Foto: Bjarne Øymyr/NSD

Vigdis Kvalheim blir ny leder

Publisert

Vigdis Kvalheim er nå konstituert som administrerende direktør i NSD. Bjørn Henrichsen blir pensjonist fra august.

Vigdis Kvalheim blir ny leder for NSD – Norsk senter for forskningsdata – fra 15. august. Det fikk de ansatte vite i dag.

Styreleder Petter Aasen informerte tirsdag de ansatte om at Vigdis Kvalheim er konstituert som ny administrerende direktør i to år. Foto: Hilde Kristin Strand
Styreleder Petter Aasen informerte tirsdag de ansatte om at Vigdis Kvalheim er konstituert som ny administrerende direktør i to år. Foto: Hilde Kristin Strand

Styret i NSD hadde møte for snart to uker siden, men etterpå har det ikke vært lett å finne ut hva som ble vedtatt. På sakslisten stod blant annet konstituering av direktør og sak om arbeidsmiljøet. Tirsdag ble det arrangert først informasjonsmøte for fagforeningene og deretter allmøte for alle ansatte. Der fikk de ansatte vite at i første omgang blir Kvalheim konstituert for to år.

– Dette er så lenge som Kunnskapsdepartementet har sagt at de regner med å bruke på gjennomgangen av NSD. Men den midlertidige stillingen kan bli forlenget dersom departementet bruker lenger tid, sier styreleder Petter Aasen til På Høyden.

NSD

NSD er et nasjonalt arkiv for forskningsdata
NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
NSD har en egen seksjon for personvern som behandler prosjektsøknader fra rundt 150 institusjoner
NSD er et aksjeselskap som er eid av Kunnskapsdepartementet
NSD har omlag hundre ansatte

Kilde: nsd.no

Fryktkultur og varsling

Det siste året har det vært intern uro i NSD. På Høyden har skrevet om ansatte som beskriver en fryktkultur, om varslere og om det som blir beskrevet som dysfunksjonell ledelse. Arbeidstilsynet har vært inni bildet siden i fjor høst. I vår kom de med pålegg, og NSD fikk frist til 15. juni med å sende inn ulik dokumentasjon for å fylle dette pålegget.

– Styret konkluderer med at det ikke er holdepunkt for å si at det har skjedd brudd på regler og retningslinjer. Men varslersaken er en av flere indikatorer på at det er utfordringer med arbeidsmiljøet i NSD, sier Aasen.

I rapporten fra arbeidsgruppen som Eli Glambek ledet heter det at «det psykososiale arbeidsmiljøet har i dag ikke de kvaliteter det skal ha for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens krav om et «fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø». En slik konklusjon er forsvarlig ut fra antallet saker, bekymringsmeldingen fra verneombudet, rapportert uro og støy i organisasjonen samt pålegget fra Arbeidstilsynet som bl.a. henviser til høyt konfliktnivå».

Gruppen har gjennomført en risikovurdering og funnet seks ulike risikoområder. Mangel på åpenhet er punktet som får høyest score både når det gjelder om det er sannsynlig at risikoen vil slå ut og der konsekvensen kan bli alvorlig dersom dette skjer.

– Gruppen har pekt på risikoområder det er viktig at man er oppmerksom på, og der det er viktig at saker blir håndtert på en god måte, sier Aasen.

Gruppen som laget rapporten var satt sammen av både ledere og representanter for de tillitsvalgte. Men NTL var ikke enig i alt som ble skrevet. I et eget notat som er lagt ved peker fagforeningen blant annet på at deres oppfatning er at ansatte ikke tør å ta opp problemer i organisasjonen. NTL peker også på at det ikke har vært hyppige møter i organisasjonen før varslingssaken kom opp. Blant annet var det flere år der det ikke ble arrangert et eneste møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Går av etter 40 år

Det er lederstilen til administrerende direktør Bjørn Henrichsen som har vært fremstilt som hovedårsaken til det dårlige psykososiale arbeidsmiljøet. Henrichsen har nå fylt 73, og skal ifølge Aasen bli pensjonist.

– Skal ikke Henrichsen ha noen oppgaver i NSD?

– Nei, han går av for aldersgrensen og blir pensjonist fra 15. august.

Da arbeidsmiljøutvalget hadde møte i mai, ble det vedtatt at nettopp Henrichsen skulle lede utvalget det neste året.

– Nå må vi se på hvordan AMU skal organiseres. Dette er noe som vil skje i dialog mellom ny administrerende direktør og arbeidstakerorganisasjonene, sier Aasen.

NSD-styret vedtok i juni-møtet at AMU nå skal ha seks medlemmer, ikke fire som utvalget har hatt frem til nå. I brevet som er sendt fra NSD til Arbeidstilsynet heter det at dette vil kunne bidra til å øke kompetansen i utvalget og bedre forankringen av HMS-arbeidet i organisasjonen.

Nytt møte med Arbeidstilsynet

NSD sendte ikke inn alt Arbeidstilsynet ba om innen fristen 15. juni. Blant annet skulle det sendes inn en plan for gjennomføring av tiltak for å redusere risikoforholdene i virksomheten. Aasen sier at en handlingsplan vil bli vedtatt av styret og sendt til Arbeidstilsynet innen 1. juli.

– Det er også avtalt et nytt møte med Arbeidstilsynet i slutten av august, sier styreleder Aasen.

På Høyden har gjentatte ganger etter styremøtet forsøkt å få kontakt med Aasen for å vite utfallet av møtet. På Høyden vet også at ansatte har vært frustrert fordi de ikke har fått vite noe etter møtet.

– Styret har vært opptatt av at alle berørte skal varsles først. Det ble avholdt møter med dem forrige uke. Deretter ville vi informere internt før vi går ut eksternt. Nå er det lagt ut informasjon om lederskiftet på NSDs hjemmeside, sier Aasen.