Illust.foto: Colourbox
Illust.foto: Colourbox

Nytt bråk om Statoil-avtale

Publisert

Er forskning på «ukonvensjonelle ressurser» et brudd med FNs togradersmål og UiBs eget klimaløfte? Det mener åtte forskere, som sammen med flere studenter reagerer sterkt på årets utlysning fra Akademiaavtalen.

Akademiaavtalen mellom Statoil og UiB er på totalt 55 millioner kroner og strekker seg over fem år. 2015-utlysningen er ute nå, med søknadsfrist rett over påske. Forskere kan søke om støtte innenfor tre definerte tema.

Oljesand, med mer
Ett av disse temaene er «ukonvensjonelle ressurser» - fossile ressurser som normalt er for vanskelig eller kostbare å utvikle per idag. International Energi Agency (IEA) definerer ekstra tung olje, oljesand og gasshydrater som ukonvensjonelle.

Åtte forskere mener i et leserbrev at innretningen av Akademiaavtalen innebærer et brudd med rektors løfte om å følge rådet fra de nasjonale forskningsetiske komiteer.  NENT mente at petroleumsforskning er uetisk, hvis den bidrar til å hindre oppnåelse av FNs togradersmål for kloden.

– Sporer av ved første pengesekk
Kan vi forutsette at det ikke bevilges penger til slike prosjekter innenfor ukonvensjonelle ressurser, spør de åtte forskere.

Også studenter ved UiB reagerer på årets utlysning.

<<De siste to års debatt har skapt en forventning om at midlene vil gå til omstillingsrelatert forskning, og kanaliseres bort fra forskning på økt petroleumsutvikling>>, skrever fire studenter i Fossilfritt UiB. Initiativet henter inspirasjon fra tilsvarende Fossilfri-kampanjer på universiteter i Storbritannia og ande land.

UiB må ikke la seg <<spore av ved første pengesekk>>. Til det er omstilling av energibruken for viktig for kloden, mener studentene. Helst bør midlene gjennom Akademiaavtalen øremerkes klimavennlig forskning.

Rektor ber om dreining
Rektoratet mottok en epost for et par uker siden med reaksjoner fra forskere.

Det er rektor Dag Rune Olsen som fronter Statoil-saken på vegne av UiB. Han forteller På Høyden at han nå kommer til å sende et brev til styringsgruppen for Akademiaavtalen, hvor han ber om en dreining mot fornybar energi. Angående denne utlysningsrunden, forventer han at tildelingene vil gjenspeile en ny og grønnere profil.

– Jeg har varslet at jeg kommer til å tilskrive styringsgruppen rett over påske, hvor jeg ber den om å se på temaene for siste del av avtaleperioden. Jeg ønsker en innretning mot styrking av forskning på fornybare ressurser og energiomstilling i tråd med NENT-komiteens anbefalinger, at pengene går til å styrke grunnforskning ved UiB, og at utlysningene er breie nok til å omfatte alle disiplinene, inklusiv samfunnsvitenskapene og jus, sier Olsen.

– Jeg vil be den om å skjele til disse kriteriene også for årets tildelinger. 

Styringsgruppen vurderte å endre forskningstema for avtalen allerede fra og med årets tildeling. Men den konkluderte, ifølge rektor, med å fortsette med eksisterende tema - utfra hensynet til forutsigbarhet.

– Proaktivt
– Svaret viser at rektoratet ikke sover i timen. Det er bra, sier klimaforsker og medforfatter av leserbrevet, professor Helge Drange.

– UiB er langt mer proaktiv enn for eksempel universitetene i Stavanger, Trondheim og Tromsø.

Samtidig stiller Drange spørsmål om hvorfor ikke rektors innspill har kommet tidligere.

Det er problematisk at det stilles til rådighet forskningsmidler innenfor ukonvensjonelle ressurser, som gasshydrater. Det er snakk om karbonmengder ut over konvensjonell olje- og gass. Det strider mot togradersmålet, mener han.

– Det er særlig problematisk, når vi vet at dette er midler universiteter selv gir, og dermed noe universitetet selv har kontroll over.

Hva er ukonvensjonelle ressurser?
Dette er formuleringen av ett av tre forskningstema som forskere ved UiB kan søke innenfor. IEA inkluderer blant annet oljesand og gasshydrater som ukonvensjonelle ressurser. Men definisjonen av dette vil nødvendigvis møtte endre seg over tid, i takt med ny teknologi og ny kunnskap.  

– Slik jeg har forstått det, dreier ukonvensjonelle ressurser seg om hydrater i denne avtalen, og ikke annet, sier Olsen som har konferert med MN-fakultetet.

Bokaktuelle
– Det er mange ansatte på universitetet som er opptatt av dette, sier professor Dag Elgesem ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Han er en av de åtte ansatte som har undertegnet oppropet. Elgesem er også bokaktuell. Sammen med Elisabeth Eide, Siri Gloppen og Lise Rakner har han redigert Klima, medier og politikk. De to sistnevnte redaktørene er også medforfattere av leserbrevet i På Høyden.

Overhodet ingen skjult bokpromotering, kommenterer Elgesem. 

Statoil har ikke svart på henvendelsen fra På Høyden.