“Horisontdebatten” i regi av Mat.-nat.-fakultetet skal bli et årlig foretakende, som skal belyse en viktig forskningspolitisk problemstilling. I år ble det spørsmålet om petroleumsforskning er etisk forsvarlig.
“Horisontdebatten” i regi av Mat.-nat.-fakultetet skal bli et årlig foretakende, som skal belyse en viktig forskningspolitisk problemstilling. I år ble det spørsmålet om petroleumsforskning er etisk forsvarlig.

UiB ber om internt etikkråd

Publisert

Senter for vitenskapsteori har blitt bedt av rektoratet om å komme med et innspill om forskningens samfunnsansvar. Det kom frem under petroleumsdebatten på VilVite-senteret denne uken.

Først <<outsourcet>> rektor Dag Rune Olsen den etiske vurderingen av akademiaavtalen til De nasjonale forskningsetiske komiteer. Nå vil han gjerne ha et strukturert innspill om universitetets samfunnsansvar <<inhouse>>.

Første bilde: --Livet uten energi, er kort og brutalt. Professor ved Kjemisk institutt, Harald Høiland, minnet om fattige lands energibehov, og at vi kommer til å være avhengig av fossil energi i mange år fremover.  
(Andre bilde)--Ja, verden trenger energi, men den trenger også vann og mat, sa Tore Furevik ved Bjerknessenteret om forventede konsekvenser av den menneskeskapte klimaendringen. Den fattige delen av verden er forventet å få den verste støyten.
Første bilde: --Livet uten energi, er kort og brutalt. Professor ved Kjemisk institutt, Harald Høiland, minnet om fattige lands energibehov, og at vi kommer til å være avhengig av fossil energi i mange år fremover. (Andre bilde)--Ja, verden trenger energi, men den trenger også vann og mat, sa Tore Furevik ved Bjerknessenteret om forventede konsekvenser av den menneskeskapte klimaendringen. Den fattige delen av verden er forventet å få den verste støyten.

Sterkere etiske krav
– Man trenger ikke en magisk glasskule for å se at det kommer til å bli mer av denne typen problemstillinger for forskerne i framtiden, sier professor Roger Strand ved Senter for vitenskapsteori.

I Horisont 2020 har «Responsible Research and Innovation» blitt gjort til et allment, tversgående prinsipp. Forkortelsen RRI er blitt en gjenganger.

Første bilde: --Livet uten energi, er kort og brutalt. Professor ved Kjemisk institutt, Harald Høiland, minnet om fattige lands energibehov, og at vi kommer til å være avhengig av fossil energi i mange år fremover.  
(Andre bilde)--Ja, verden trenger energi, men den trenger også vann og mat, sa Tore Furevik ved Bjerknessenteret om forventede konsekvenser av den menneskeskapte klimaendringen. Den fattige delen av verden er forventet å få den verste støyten.
Første bilde: --Livet uten energi, er kort og brutalt. Professor ved Kjemisk institutt, Harald Høiland, minnet om fattige lands energibehov, og at vi kommer til å være avhengig av fossil energi i mange år fremover. (Andre bilde)--Ja, verden trenger energi, men den trenger også vann og mat, sa Tore Furevik ved Bjerknessenteret om forventede konsekvenser av den menneskeskapte klimaendringen. Den fattige delen av verden er forventet å få den verste støyten.

Strand leder arbeidsgruppen som skal levere innspillet.

Vitenskapsteoretikeren Strand  og gruppen på fire medlemmer skal redegjøre for den sannsynlige utviklingen for forskningens samfunnsansvar, og hva dette vil bety for UiB. Arbeidet er en del av rektoratets strategiprosess. Arbeidsgruppen skal også foreslå strategiske mål for forskningens samfunnsansvar. Uttalelsen skal være klar i begynnelsen av neste måned.

NENTs tilråding «Forskningsetisk vurdering av petroleumsforskning»

NENT mener det er forskningsetisk uforsvarlig om petroleumsforskningens rammebetingelser og forskningsaktiviteter hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål som, Norge har forpliktet seg til, ikke kan nås.”

NENT påpeker at det mangler en koordinert oversikt over finansiering til petroleumsforskning i Norge i dag. Komiteen anbefaler at universitetene i større grad bidrar til å fremme åpenhet og oversikt over omfang og betydning av petroleumsforskning og omstillingsforskning.”

Flere og flere av forskningsrådets utlysninger stiller krav om en komponent i søknaden som spesifikt adresserer prosjektets samfunnsansvar.

 – <<Myk kompetanse>> blir stadig mer etterspurt, tror Strand. –Universitetet er forholdsvis godt rustet for å takle etiske problemstillinger.

Forholdet til NENT
Arbeidsgruppen skal redegjøre for UiBs forhold til De nasjonale forskningsetiske komiteer.

– Jeg synes hjemmeleksen i NENTs uttalelse er konstruktiv, sier han  – Den sier at institusjonene bør sette av en viss del av oppmerksomheten mot samfunnsansvaret, i dette tilfellet energiomstilling som samfunnsutfordring, sier Strand.

Åpenhet og uavhengighet
Håndtering av samfunnsansvaret forutsetter at institusjonene har en god oversikt over aktiviteten. Det er ikke i stor nok grad tilfelle i dag, mente NENT-leder Øyvind Mikkelsen. Han besøkte mandag Bergen og VilVite-senteret i kjølvannet av komiteens uttalelse som kom før sommeren. 

– Det er uheldig at universitetene ikke har tilstrekkelig oversikt over egen forskningsvirksomhet, mente Mikkelsen.

NENT har i uttalelsen sin om petroleumsforskningen bedt universitetene om en slik oversikt. Mangler denne oversikten over egen portefølje, vil ledelsen heller ikke være i stand til å identifisere etisk problematisk forskning, mente NENT-lederen.

Akademia-avtalene – som dannet bakgrunnen for petroleumsdebatten – er slik sett et forbilde, fordi de er kjente og åpne avtaler.

Å lage en tematisk forskningoversikt er problematisk, det kan være vanskelig å identifisere hva som er petroleumsforskning og hva som ikke er det. Det handler ofte om selvstendige enkeltprosjekter på faggruppenivå mellom forskeren og industrien. Mye av aktiviteten er grunnforskning, lite er ren oppdragsforskning.

– Jeg var på Island i sommer, og deltok på en omvisning på et geotermisk kraftverk, illustrerer Roger Strand. –Veldig miljøvennlig, og grunnforskningen som ligger bak utnyttelsen av geotermisk energi, er mye det samme som for oljeutvinning, sier Strand. – Man skal passe seg for å dele ut stempel på forskning eller forskere. Men det er heller ikke så, at alle katter er grå.